| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/841/13 Rady Miasta Gdańska

z dnia 23 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153; poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142. poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; 2012r poz.567; 2013r.poz.153), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1173; zm.: z 2012r. poz. 15290), art. 4 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002r. Nr 144, poz. 1204; z 2003r. Nr 137, poz. 1302; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007r. Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 157, poz. 976; z 2009r. Nr 118, poz. 989; z 2010r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz.1309; z 2011r. Nr 5,poz.13, Nr 112,poz.654, Nr 122,poz.696), art.15 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie drogowym ( Dz. U. z 2011r. Nr5, poz.13, Nr 228, poz.1368) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych o opłat manipulacyjnych, zmienionej uchwałą Nr XLIV/1254/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku oraz uchwałą Nr XXIV/474/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 ust. 9 skreśla się wyraz: "autobusowej".

2) W § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Za wystawienie elektronicznej karty biletu okresowego lub dodatkowej karty wystawionej w zamian za zgubioną lub zniszczoną (wtórnika karty), pobierana będzie kaucja w wysokości 10zł, która podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez pasażera z biletu okresowego i zwrotu karty elektronicznej, pod warunkiem, że karta nie będzie zniszczona. Kaucja ulega przepadkowi gdy :

a) pasażer nie odbierze karty w okresie dwunastu miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie karty,

b) karta zostanie zagubiona lub zniszczona."

3) W § 5 ust. 15 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu: "słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych".

4) W § 7 ust. 1 pkt. 3) wyrazy: "organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami: "organ emerytalno - rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej".

5) W § 7 ust.1 pkt. 7) wyrazy: "załącznik nr 3" zastępuje się wyrazami: "załącznik nr 2" oraz dodaje się na końcu punktu: "W przypadku gdy placówka oświatowa nie jest szkołą publiczną lub na prawach szkoły publicznej wymienione uprawnienia przysługują na podstawie zaświadczenia tej placówki".

6) W § 7 ust. 1 pkt. 8) wyrazy: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku".

7) W § 7 ust. 1 pkt. 11) skreśla się wyrazy: "w dni powszednie" oraz wyrazy: "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Tczewie i Wejherowie".

8) W § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 16) w brzmieniu: "Wolontariusze działający w ramach "Gdańskiego Modelu Rozwoju Wolontariatu" zaangażowani w realizację wydarzeń miejskich, imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, kulturalnych itp. - na podstawie identyfikatora, którego wzór oraz zakres obowiązywania określony będzie każdorazowo przed określonym wydarzeniem przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku - w czasie określonym na identyfikatorze".

9) W § 7 ust. 2 pkt. 1) wyrazy: "załącznik nr 3" zastępuje się wyrazami: "załącznik nr 2" oraz dodaje się: "lub legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 1 (wzór 60 i 61) do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 377)".

10) § 7 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: "uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC"

11) § 7 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: "dzieci i młodzież w wieku do lat 16 uczęszczające do szkół poza granicami kraju - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia".

12) W § 7 ust. 2 pkt. 6) otrzymuje brzmienie: "emeryci po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn i renciści - na podstawie legitymacji emeryta - rencisty i dokumentu ze zdjęciem".

13) W § 7 ust. 2 pkt. 7 wyrazy: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku"

14) W § 7 ust. 2 pkt. 8 skreśla się wyrazy: "Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do dnia 30 września 2012r.".

15) W § 8 ust. 1 skreśla się pkt.4)

16) W § 8 ust. 2 dopisuje się pkt. 3) w brzmieniu: "słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium".

17) W § 8 ust.2 dopisuje się pkt.4) w brzmieniu: "weterani poszkodowani (art.30 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa - Dz. U. Nr 205, poz. 1203) - na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »