| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/841/13 Rady Miasta Gdańska

z dnia 23 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153; poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142. poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; 2012r poz.567; 2013r.poz.153), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1173; zm.: z 2012r. poz. 15290), art. 4 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002r. Nr 144, poz. 1204; z 2003r. Nr 137, poz. 1302; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007r. Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 157, poz. 976; z 2009r. Nr 118, poz. 989; z 2010r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz.1309; z 2011r. Nr 5,poz.13, Nr 112,poz.654, Nr 122,poz.696), art.15 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie drogowym ( Dz. U. z 2011r. Nr5, poz.13, Nr 228, poz.1368) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych o opłat manipulacyjnych, zmienionej uchwałą Nr XLIV/1254/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku oraz uchwałą Nr XXIV/474/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 ust. 9 skreśla się wyraz: "autobusowej".

2) W § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Za wystawienie elektronicznej karty biletu okresowego lub dodatkowej karty wystawionej w zamian za zgubioną lub zniszczoną (wtórnika karty), pobierana będzie kaucja w wysokości 10zł, która podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez pasażera z biletu okresowego i zwrotu karty elektronicznej, pod warunkiem, że karta nie będzie zniszczona. Kaucja ulega przepadkowi gdy :

a) pasażer nie odbierze karty w okresie dwunastu miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie karty,

b) karta zostanie zagubiona lub zniszczona."

3) W § 5 ust. 15 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu: "słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych".

4) W § 7 ust. 1 pkt. 3) wyrazy: "organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami: "organ emerytalno - rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej".

5) W § 7 ust.1 pkt. 7) wyrazy: "załącznik nr 3" zastępuje się wyrazami: "załącznik nr 2" oraz dodaje się na końcu punktu: "W przypadku gdy placówka oświatowa nie jest szkołą publiczną lub na prawach szkoły publicznej wymienione uprawnienia przysługują na podstawie zaświadczenia tej placówki".

6) W § 7 ust. 1 pkt. 8) wyrazy: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku".

7) W § 7 ust. 1 pkt. 11) skreśla się wyrazy: "w dni powszednie" oraz wyrazy: "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Tczewie i Wejherowie".

8) W § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 16) w brzmieniu: "Wolontariusze działający w ramach "Gdańskiego Modelu Rozwoju Wolontariatu" zaangażowani w realizację wydarzeń miejskich, imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, kulturalnych itp. - na podstawie identyfikatora, którego wzór oraz zakres obowiązywania określony będzie każdorazowo przed określonym wydarzeniem przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku - w czasie określonym na identyfikatorze".

9) W § 7 ust. 2 pkt. 1) wyrazy: "załącznik nr 3" zastępuje się wyrazami: "załącznik nr 2" oraz dodaje się: "lub legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 1 (wzór 60 i 61) do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 377)".

10) § 7 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: "uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC"

11) § 7 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: "dzieci i młodzież w wieku do lat 16 uczęszczające do szkół poza granicami kraju - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia".

12) W § 7 ust. 2 pkt. 6) otrzymuje brzmienie: "emeryci po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn i renciści - na podstawie legitymacji emeryta - rencisty i dokumentu ze zdjęciem".

13) W § 7 ust. 2 pkt. 7 wyrazy: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku" zastępuje się wyrazami: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku"

14) W § 7 ust. 2 pkt. 8 skreśla się wyrazy: "Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do dnia 30 września 2012r.".

15) W § 8 ust. 1 skreśla się pkt.4)

16) W § 8 ust. 2 dopisuje się pkt. 3) w brzmieniu: "słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium".

17) W § 8 ust.2 dopisuje się pkt.4) w brzmieniu: "weterani poszkodowani (art.30 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa - Dz. U. Nr 205, poz. 1203) - na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »