| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/339/2013 Rady Gminy Luzino

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)[1]) w związku z art. 41g. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)[2])

Rada Gminy Luzino,
Uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, zm. z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244),

2) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

3) Organizacjach pozarządowych - należy przez t rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

4) delegatach - należy przez to rozumieć przedstawicieli organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działających na terenie Gminy Luzino.

§ 2. 1. Radę Pożytku powołuje się zarządzeniem Wójta, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

2. Rada Pożytku składa się z:

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy w Luzinie;

2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Luzino;

3) do 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Luzino.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu delegatów organizowanym przez Wójta Gminy Luzino.

4. Wybór przedstawicieli Rady Gminy Luzino i Wójta Gminy Luzino oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych powinien nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku z tym, że w przypadku pierwszej kadencji Rady Pożytku wybór przedstawicieli powinien nastąpić w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

5. Wójt Gminy Luzino powołuje Radę Pożytku zarządzeniem, w terminie 14 dni po otrzymaniu nazwisk przedstawicieli, o których mowa wyżej, mających wchodzić w skład Rady Pożytku.

§ 3. 1. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego.

4. Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza imienną listę obecności oraz protokół, który podpisuje również Przewodniczący.

5. Rada Pożytku podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 4. Kadencja Rady Pożytku trwa dwa lata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Luzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Luzinie.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Formela


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący gminy określa w drodze uchwały tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Gminnej oraz potrzebę sprawnego funkcjonowania tej Rady.


[1]) Dalsze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153

[2]) Dalsze zm. z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »