| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Potęgowo

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/203/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr XXVII/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi(ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXII/203/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.), poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Dotychczasową treść § 1 ustala się jako ustęp 1.

2. Dodaje się ustęp 2 o treści:

Gromadzone przez mieszkańców odpady komunalne na terenie Gminy Potęgowo dzielą się na:

- odpady zmieszane gromadzone w pojemniku, w który każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć się na własny koszt;

- odpady selektywne typu: papier, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale gromadzone w workach koloru żółtego dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową;

- odpady selektywne typu szkło gromadzone w workach koloru zielonego dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową.".

3. Dodaje się ustęp 3 o treści:

Właściciel nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powinien być wyposażony w dwa worki na odpady segregowane oraz pojemnik na pozostałe odpady komunalne.

2) Właściciel nieruchomości deklarujący nieselektywną zbiórkę odpadów powinien posiadać pojemnik na odpady komunalne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo


Waldemar Zientarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »