| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.196.2013 Rady Gminy Parchowo

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz.391) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII.166.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pom.2013.1507 dnia 21.03.2013) wprowadza się następujące zmiany :

1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, dostarczy do nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji o wysokości opłaty.".

2. skreśla się w § 7 ust. 2, ust. 3 i ust. 4

3. skreśla się § 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Strojk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Parchowo w dniu 01 marca 2013 roku podjęła uchwałę nr XX.166.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W dniu 17.05.2013r. wpłynęło pismo znak NK-VI.4131.91.2013.MP z dnia 16.05.2013r. Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowanie nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XX.166.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W związku z przesłanymi uwagami do ww. uchwały zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »