| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/547/13 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 - 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 21 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193,Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 Nr 224 poz. 1342; z 2012 r. Nr 951)Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 - 2016" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zakłada się, że w związku z ciągłą sprzedażą lokali Miasta na rzecz najemców, wydatki na remonty budynków komunalnych nie ulegną zmniejszeniu, ze względu na zakres prac przewidzianych do remontu. Zmaleje udział procentowy Miasta Słupska w wydatkach na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych."

2) tabela 21 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 21

Zakres prac remontowych

Planowane wydatki w poszczególnych latach w zł.

2012

2013

2014

2015

2016

Roboty remontowe budynków, w tym remonty bieżące i rozbiórki

2.100.000

2.510.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Remonty lokali

330.000

300.000

400.000

400.000

400.000

Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

3.490.000

2.080.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

Razem:

5.500.000

4.890.000

6.900.000

7.000.000

7.100.000

Spłata kredytu zaciągniętego przez wspólnoty mieszkaniowe

1.500.000

1.500.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

Razem:

7.390.000

6.390.000

8.600.000

8.800.000

9.000.000

".

2. Rozdział IV "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu w lokalach mieszkalnych" otrzymuje brzmienie:

Rozdział 4.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA

CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH

§ 7.

Zakłada się, że wpływy pochodzące z czynszów powinny pokrywać docelowo koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta oraz koszty jego niezbędnych remontów.

§ 8.

1. Zakłada się, począwszy od 2014 roku, coroczne podwyższanie do 10 % aktualnie stosowanych stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta.

2. Stawki czynszu podwyższane będą w sposób określony w ust. 1 do poziomu nie wyższego jak 3 % wartości odtworzeniowej lokalu.

§ 9.

1. Przyjmuje się następujące zasady ustalania zwyżek i zniżek stawki podstawowej czynszu w oparciu o tabelę nr 23. Tabela 23

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje

Podstawa %

Usytuowanie budynku

Stan techniczny

Usytuowanie lokalu w budynku

Korzyst ne

niekorzystne

ponad - przeciętny

poniżej przeciętny

korzystne

niekorzystne

Lokal o współczesnym standardzie, wyposażony w następujące instalacje i urządzenia techniczne: gaz z sieci miejskiej, centralne ogrzewania z sieci miejskiej, łazienka, wc.

100

Lokal wyposażony w gaz z sieci miejskiej, łazienkę, wc, centralne ogrzewanie etażowe.

86

Lokal wyposażony w gaz z sieci miejskiej, łazienkę, wc, z trzonem piecowym lub kominkowym.

73

Lokal wyposażony w gaz z sieci miejskiej, bez łazienki lub wc, z jednym sposobem ogrzewania (c.o. etażowe lub trzon piecowy lub kominek lub ogrzewanie elektryczne).

59

Lokal tylko z łazienką bądź wc lub z ujęciem wody i jednym sposobem ogrzewania

45

Lokal bez wody i kanalizacji, z trzonem kuchennym lub jednym sposobem ogrzewania

31

2. Wyjaśnienia do tabeli:

1) Usytuowanie budynku:

a) plus 10 % za korzystne: przy cichej ulicy, o mniejszym natężeniu ruchu pojazdów, zieleń w otoczeniu,

b) minus 10% za niekorzystne, tj. przy ruchliwej ulicy, brak w otoczeniu zieleni.

2) Stan techniczny budynku:

a) ponadprzeciętny:

- 0 % - budynek w wieku od 11 do 29 lat lub od 21 do 49 lat jeżeli jego wartość użytkowa wzrosła wskutek ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

- plus 5 % - budynek w wieku od 6 do 10 lat lub od 11 do 20 lat, jeżeli jego wartość użytkowa wzrosła wskutek ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

- plus 10 % - budynek nowo wybudowany do 5 lat lub do 10 lat jeżeli jego wartość użytkowa wzrosła wskutek ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

b) poniżej przeciętny:

- minus 5 % - budynek w wieku od 30 do 50 lat lub od 50 do 70 lat jeżeli jego wartość użytkowa wzrosła wskutek ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

- minus 10 % - budynki w wieku ponad 50 lat lub ponad 70 lat, jeżeli jego wartość użytkowa wzrosła wskutek ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

- minus 20 % budynki przeznaczone do rozbiórki. Warunkiem zastosowania zwyżki lub zniżki przy ocenie stanu technicznego budynku w przypadku dokonania ulepszenia jest wzrost jego wartości użytkowej (ewidencyjnej) po zakończeniu ulepszenia o co najmniej 30 % w stosunku do wartości przed ulepszeniem.

3) Usytuowanie lokalu w budynku:

a) plus 10 % za korzystne: zlokalizowane na I lub II piętrze bez względu na fakt, jeżeli I lub II piętro stanowi ostatnią kondygnację budynku, naświetlone, z widokiem na korzystne otoczenie,

b) minus 10 % za niekorzystne: zlokalizowane na parterze lub 3 i wyższym piętrze, w budynku bez windy, ciemne z widokiem na niekorzystne otoczenie (np. uciążliwy zakład przemysłowy, tzw. studnia itp.).

4) W lokalach wyposażonych w centralnie ciepłą wodę stawkę czynszu podwyższa się o 5 %.

2. Wprowadzenie przez najemcę ulepszeń w lokalu dopuszczalne jest tylko za zgodą zarządcy komunalnego zasobu i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń.

3. Na czas trwania najmu lokalu przyznaje się najemcy prawo do zwrotu poniesionych nakładów na zajmowany lokal, poprzez obniżenie do 50 % czynszu najmu, o ile za zgodą i na warunkach określonych przez wynajmującego najemca wykonał w wynajmowanym lokalu następujące roboty budowlane:

1) modernizacja istniejącego źródła ciepła na źródło o niskiej emisji CO2,

2) wydzielenie w lokalu pomieszczenia wc lub łazienki,

3) wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje do czasu zwrotu kwot uznanych, wynikających z uzasadnionych nakładów, nie dłużej jednak niż do czasu trwania stosunku najmu.

§ 10.

Stawki czynszu dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

1. Wysokość stawki czynszu za 1 m2powierzchni lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego ustala się na poziomie 50% najniższej stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk.

2. Obniżki techniczno - użytkowe nie dotyczą czynszu w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych.

3. Najemcy lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego przysługuje uprawnienie, o którym mowa w § 9, ust. 3 i 4.".

3. W § 12 ust. 3 tabela 25 otrzymuje brzmienie:

Tabela 25

Źródła finansowania

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

Dochody z gospodarki lokalami komunalnymi

14.000.000

15.000.000

15.500.000

16.600.000

17.800.000

80.700.000

Dochody ze sprzedaży lokali

4.500.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

21.000.000

Ogółem:

18.500.000

19.200.000

19.700.000

20.800.000

22.000.000

101.700.000

".

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Przewidywane wydatki w złotych na bieżące utrzymanie zasobu w 100 % komunalnego.
Tabela 26

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty

2.700.000

2.810.000

3.400.000

3.400.000

3.400.000

Bieżąca eksploatacja

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.400.000

3.300.000

Wynagrodzenie zarządcy

4.000.000

4.000.000

3.900.000

3.800.000

3.700.000

Razem

11.200.000

10.310.000

10.800.000

10.600.000

10.400.000

Średnia pow. zasobu w m2

390.000

380.000

370.000

360.000

350.000

2. Przewidywane średnie koszty w złotych utrzymania 1 m2powierzchni użytkowej lokali w budynkach komunalnych, w odniesieniu do polityki czynszowej zaproponowanej niniejszą uchwałą.

Tabela 27

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty

7,00

7,40

9,20

9,40

9,71

Bieżąca eksploatacja

9,00

9,20

9,50

9,40

9,40

Wynagrodzenie zarządcy

10,30

10,50

10,50

10,60

10,60

Razem koszty

26,30

27,10

29,20

29,40

29,70

Średnia stawka czynszu

35,90

39,50

41,90

46,10

50,80

Różnica: stawka - koszty

9,60

13,20

12,70

16,70

21,10

% pokrycia w dochodach

136

115

144

157

171

3. Przewidywane wydatki w złotych na udział Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.

Tabela 28

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty

2.500.000

2.080.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

Bieżąca eksploatacja

3.500.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

Wynagrodzenie zarządcy

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Razem

7.800.000

7.390.000

8.900.000

9.100.000

9.300.000

Średnia pow. zasobu

260.000

250.000

240.000

230.000

220.000

4. Przewidywane średnie koszty w złotych utrzymania 1 m2powierzchni użytkowej lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Tabela 29

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Remonty

9,60

8,30

14,60

15,60

16,80

Bieżąca eksploatacja

13,50

14,00

15,00

16,00

17,30

Wynagrodzenie zarządcy

6,90

7,20

7,50

7,80

8,20

Razem koszty

30,00

29,50

37,00

39,60

42,30

Średnia stawka czynszu

38,90

39,50

41,90

46,10

50,90

Różnica: stawka - koszty

8,90

9,90

4,80

6,60

8,60

% pokrycia w dochodach

130

134

113

117

120

".

5. Tabela 30 w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 30

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Budowa budynków mieszkalnych

2.416.000

500.000

2.012.986

0

0

Remonty/odnowienie budynków

400.000

0

1.300.000

1.300.000

1.300.000

Razem:

2.816.000

500.000

3.012.986

1.300.000

1.300.000

".

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/509/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 -2016."

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku


Zdzisław Sołowin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »