| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-35(9)/2013/1254/XII/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 lipca 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz ust.2f, w związku art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 17 czerwca 2013 r.

EDF Wybrzeże Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

zwana w dalszej części decyzji"Przedsiębiorstwem"

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę ( dwunastą ) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK z dnia 20 października 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami) w dniu 17 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej"Prezesem URE"wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), zwanej dalej"ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji"rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, z uwzględnieniem treści przepisu art. 47 ust. 2f ustawy- Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania , zgodnie z przepisem § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Jednocześnie taryfa nie może obowiązywać wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-35(10)/2012/1254/XI/CW z dnia 23 lipca 2012 r.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)EDF Wybrzeże SA, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk

na ręce Pełnomocnika Pani Joanny Kopania

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 06.06.2013 r. na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Bogdan Prejzner


TARYFA DLA CIEPŁA EDF Wybrzeże S.A. Strona # z #

EDF Wybrzeże SA

ul. Swojska 9

80-867 Gdańsk, Polska

TARYFA

DLA

CIEPŁA

ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 25 lipca 2013 r.

Nr OGD-4210-35(9)/2013/1254/XII/BP

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

Gdańsk, 2013 r.

SPIS TREŚCI:

TYTUŁ

NUMER STRONY

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE ………….

………..…………………..3

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO …...

……………………………4

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE …………………………..

...………………………….5

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN

……………………………5

CZĘŚĆ V

WARUNKI STOSOWANIA CEN ……

……...…………………….6

CZĘŚĆ VI

ZASADY WPROWADZANIA CEN ….

……...…………………….6

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW

UŻYWANYCH W TARYFIE

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2012 r, poz. 1059),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. EDF Wybrzeże Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk, zwane dalej "EDF Wybrzeże S.A.",

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody;

B. Użyte w taryfie skróty źródeł ciepła oznaczają:

Ec2 - "Elektrociepłownię Gdańską", zlokalizowaną przy ul. Wiślnej 6 w Gdańsku, w której wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliw konwencjonalnych lub ze wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy.

Ec3 - "Elektrociepłownię Gdyńską", zlokalizowaną przy ul. Puckiej 118 w Gdyni, w której wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliw konwencjonalnych lub ze wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy.

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ

Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

EDF Wybrzeże S.A. prowadzą działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie wytwarzania ciepła na podstawie udzielonej koncesji z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK, zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

2W - odbiorca, któremu ciepło, w postaci gorącej wody wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,
3W - odbiorca, któremu ciepło, w postaci gorącej wody wytwarzane w źródle ciepła Ec3, dostarczane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,

2Pa - odbiorcy, którym ciepło, w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do sieci stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców,

2Pb - odbiorca, któremu ciepło, w postaci pary o ciśnieniu powyżej 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do sieci stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,

3P - odbiorcy, którym ciepło, w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec3, dostarczane jest do sieci stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN

Symbol grupy

Cena za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

roczna

rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

zł/t

2W

51 667,23

4 305,60

28,46

11,78

3W

48 793,89

4 066,16

30,58

11,90

2Pa

28 800,49

2 400,04

29,27

9,14

2Pb

15 526,73

1 293,89

29,68

9,14

3P

17 120,16

1 426,68

30,98

9,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

WARUNKI STOSOWANIA CEN

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

a) niedotrzymania przez EDF Wybrzeże S.A. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

ZASADY WPROWADZANIA CEN

EDF Wybrzeże S.A. wprowadzają do stosowania ceny określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PROKURENT SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR HANDLU I ROZWOJU DYREKTOR DS. SPOŁECZNYCH

Elżbieta Kowalewska Jan Grabowski

……………………………… ……………………………

podpisy upoważnionych przedstawicieli spółki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »