| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/309/2013 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 9 lipca 2013r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych na terenie miasta i gminy Sztum w drodze inkasa.

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym określonym w art.6c ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ust.1 stosuje się odpowiednio.

3. Inkasentami należności podatkowych, o których mowa w ust.1 i 2 ustala się osoby fizyczne wg załącznik nr 1 do uchwały.

4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście z wykorzystaniem kwitariusza K-103. Kwitariusze wydawane są przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie i po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu. Na koniec roku budżetowego wszystkie kwitariusze będące w dyspozycji inkasentów są zwracane do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

5. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku powinna nastąpić. Kwoty zainkasowane po upływie terminu płatności, inkasent winien wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w terminie do 7 dni od daty ich zainkasowania.

6. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia tych należności przez podatników na odpowiedni rachunek bankowy.

§ 2

1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8% kwoty pobranego i wpłaconego na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie podatku.

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 dokonywana będzie w terminach:

1) do 15-go kwietnia danego roku, od wpłat pobranych i wpłaconych za miesiąc grudzień poprzedniego roku i od 1 stycznia do 30 marca danego roku.

2) do 15-go czerwca, od wpłat pobranych i wpłaconych od 1 kwietnia do 30 maja danego roku.

3) do 15-go października, od wpłat pobranych i wpłaconych od 1 czerwca do 30 września danego roku.

4) do 15-go grudnia, od wpłat pobranych i wpłaconych od 1 października do 30 listopada danego roku.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/309/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 lipca 2013 r.

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru wyznaczonych podatków w poszczególnych sołectwach

1.

Sołectwo Barlewice

Piotr Siebert

2.

Sołectwo Biała Góra

Krystyna Olszewska

3.

Sołectwo ul.Domańskiego

Marek Laskowski

4.

Sołectwo Czernin

Danuta Barańska

5.

Sołectwo Gościszewo

Ryszard Antoniuk

6.

Sołectwo Gronajny

Krzysztof Sojka

7.

Sołectwo Kępina

Marek Smoter

8.

Sołectwo Koślinka

Dawid Jetke

9.

Sołectwo Koniecwałd

Agnieszka Ścisłowska

10.

Sołectwo Nowa Wieś

Justyna Krupa

11.

Sołectwo Piekło

Katarzyna Maczyszyn

12.

Sołectwo Pietrzwałd

Kazimiera Kosmowska

13.

Sołectwo Postolin

Adam Wysocki

14.

Sołectwo Parowy

Konrad Preuss

15.

Sołectwo Sztumska Wieś

Kazimierz Majewski

16.

Sołectwo Sztumskie Pole

Małgorzata Charycka

17.

Sołectwo Uśnice

Wiesława Pauzder

18.

Sołectwo Zajezierze

Adam Poćwiardowski


Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Uchwała w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa jest aktem prawa miejscowego zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie miasta i gminy.

W związku z wyborem sołtysa miejscowości Postolin na radnego Rady Miejskiej w Sztumie zachodzi konieczność zmiany inkasenta w miejscowości Postolin.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »