| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VIk/XXVI/324/2012 Rady Miasta Wejherowa z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 4564), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr VIk/XXX/350/2013 Rady Miasta Wejherowa z 15 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr VIk/XXX/350/2013 Rady Miasta Wejherowa z 15 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 1691), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Wojciech Kozłowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr VIk/XXVI/324/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

miasta Wejherowa

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)[1]) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)[2]), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa w formie:

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Wejherowa.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) [3]) (uchylony);

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (w tym: zużyte opony, stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne przedmioty o dużych rozmiarach),

4) [4]) (uchylony);

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów, rozbiórek, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych;

6) [5]) (uchylony);

7) [6]) (uchylony);

8) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez organ właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstwo będące gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług;

9) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi 5 i więcej lokali mieszkalnych;

10) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne wolnostojące, budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych;

11) [7]) (uchylony);

12) gminie - oznacza Gminę Miasta Wejherowa;

13) Prezydencie Miasta - oznacza Prezydenta Miasta Wejherowa lub upoważnione przez niego osoby lub organy.

2. W pozostałych przypadkach treść niniejszego Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach o:

1) utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,

2) [8]) odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

3) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,

4) ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

§ 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane uchwałami Rady Miasta Wejherowa, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział 2.
Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstw wywozowych w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku, estetyki oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego między innymi poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne - zgodnie z niniejszym Regulaminem,

2) selektywne zbieranie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie,

3) utrzymywanie na terenie całej nieruchomości oraz w punkcie zbierania odpadów (również wówczas gdy położony jest on poza obszarem danej nieruchomości, lecz służy jej mieszkańcom) czystości i porządku,

4) [9]) umożliwienie przedsiębiorstwu wywozowemu oznaczenia opróżnianych pojemników trwałymi identyfikatorami, pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację i wielokrotny odczyt,

5) [10]) oznakowanie worków jednorazowymi, samoprzylepnymi kodami kreskowymi, zapewnionymi przez przedsiębiorstwo wywozowe,

6) realizację innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsca, w którym usytuowane będą urządzenia do zbierania odpadów, zwanym dalej punktem zbierania odpadów.

2. Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być, zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.

§ 6. 1. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych
w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie zawartej umowy.

2. Dopuszcza się wyznaczenie jednego punktu zbierania odpadów wspólnego dla kilku nieruchomości na zasadach, zgodnych z niniejszym Regulaminem i zawartą umową pomiędzy właścicielami tych nieruchomości.

§ 7. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie punktu zbierania odpadów rozumie się:

1) wyodrębnienie i niezbędne wyposażenie pomieszczenia w przyziemiu budynku,

2) wyrównanie i utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia urządzeń do zbierania odpadów z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach, dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, miejsce dla pojemników na odpady komunalne zmieszane powinno być estetycznie ogrodzone z minimum 2 stron w zabudowie jednorodzinnej i z minimum 3 stron w zabudowie wielorodzinnej, a dla pojemników na odpady zbierane selektywnie zabezpieczone przed niekontrolowanym przesuwaniem się pojemników np. pod wpływem wiatru.

§ 8. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

1) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów, jak również możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do wywozu tych odpadów;

2) zapewnienie czystości oraz dbałość o dobry stan sanitarny i estetyczny urządzeń, punktu zbierania odpadów, drogi przemieszczania pojemników na odpady, poprzez ich czyszczenie i dezynfekcję;

3) zapewnienie systematycznego usuwania odpadów komunalnych z urządzeń służących do ich zbierania;

4) ustawienie pojemników/worków na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego lub, gdy takiej możliwości nie ma, wystawienie ich co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

§ 9. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 10. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach/workach na odpady należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Obowiązek opisany w ust. 1 realizowany jest między innymi poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) szkło,

b) makulatura (w tym: papier i tektura), opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach itp.),

c) tworzywa sztuczne, metale,

d) odpady zielone - liście, trawa, gałęzie,

e) odpady wielkogabarytowe,

f) odpady niebezpieczne,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zmieszane,

2) korzystanie z pojemników/worków na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-d winny być gromadzone w oznakowanych pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:

a) szkło - kolor zielony,

b) makulatura (w tym: papier i tektura), opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach itp.) - kolor niebieski,

c) tworzywa sztuczne, metale - kolor żółty,

d) odpady zielone - kolor brązowy.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być gromadzone w osobnych pojemnikach lub specjalnych workach.

5. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości przez gminę.

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych w sposób obejmujący zbieranie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorstwu wywozowemu, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem wywozowym.

2. Właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do podania upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorstwa wywozowego informacji umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy, zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Inne odpady niż komunalne, powstające na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji odpadów obciąża prowadzącego działalność, a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku - właściciela nieruchomości.

§ 13. [11]) (uchylony).

§ 14. Z obowiązków, o których mowa w Rozdziale II zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek budowlanych, do czasu rozpoczęcia budowy oraz właściciele nieruchomości zabudowanych, niezamieszkałych pod warunkiem, że zachowany jest porządek i nie powstają odpady komunalne.

§ 15. [12]) (uchylony).

§ 16. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności :

- odpowiedniej do ilości zamieszkałej na niej osób zgodnie z § 17 ust. 1 i 2,

- nie mniejszej niż wynikające ze średnich norm dla nieruchomości wymienionych w § 17 ust. 3

- zgodnie z regułami Rozdziału II.

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

1) kosze uliczne,

2) pojemniki na odpady o pojemności: od 0,11 m3do 10 m3,

3) worki oznaczone przez przedsiębiorstwo wywozowe,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, makulatury (w tym: papieru i tektury) i opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku i sokach itp.), odpadów zielonych,

5) pojemniki lub worki przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Oznakowanie pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-d powinno być trwałe i zawierać:

1) nazwy odpadów, do których są przeznaczone,

2) nazwę wraz z adresem i numerem telefonu przedsiębiorstwa wywozowego, odpowiedzialnego za ich stan i opróżnianie.

4. Oznakowanie pojemników i worków na pozostałe odpady powinno być trwałe i zawierać nazwę wraz z adresem i numerem telefonu przedsiębiorstwa wywozowego, odpowiedzialnego za ich stan i opróżnianie.

5. Wszystkie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą być schludne, estetyczne, w dobrym stanie technicznym oraz utrzymywane w porządku i czystości, a pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych muszą dodatkowo posiadać zamykane otwory wsypowe i być szczelne.

6. Pojemniki na odpady winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przedsiębiorstwa wywozowego.

7. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych okresowo ilości zmieszanych odpadów komunalnych dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, jako system awaryjny, stosowanie worków odpowiednio oznakowanych znakami przedsiębiorstwa wywozowego, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego, pod względem sanitarnym, ich magazynowania w punkcie zbierania odpadów oraz transportu.

§ 17. 1. Dla odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych ustala się następujące normy dla pojemników do zbierania odpadów na każdej nieruchomości:

1) gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 osób - co najmniej 1 pojemnik o pojemności min. 110 l,

2) gdy nieruchomość zamieszkuje 5-8 osób - pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l,

3) gdy nieruchomość zamieszkuje 9-12 osób - pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l,

4) gdy nieruchomość zamieszkuje 13-20 osób - pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 1100 l,

5) gdy nieruchomość zamieszkuje › 20 osób - ilość i wielkość pojemników dostosowana do potrzeb z zachowaniem wyżej wymienionych ilości oraz pojemności minimalnych.

2. Pojemność pojemników może być odpowiednio mniejsza niż określona w ust. 1 pod warunkiem zachowania częstotliwości ich opróżniania i wywozu odpadów częściej niż raz na tydzień.

3. Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej zgromadzenie całej ilości odpadów według następujących średnich norm:

1) w placówkach oświatowo-wychowawczych - na każdego ucznia i pracownika - 1,5l/osobę/tydzień,

2) w biurach i urzędach -3 l/os. zatrudnioną/tydzień,

3) w szpitalach, hotelach, pensjonatach, internatach - 10 l/łóżko/tydzień,

4) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i wytwórczych - 10 l/os.zatrudnioną/tydzień,

5) w lokalach handlowych - 5 l/1 m2powierzchni/tydzień,

6) w punktach handlowych poza lokalem, stragany, kioski - 50 l/punkt/tydzień,

7) w lokalach gastronomicznych - 15 l/1 m2powierzchni/tydzień,

8) w punktach gastronomicznych poza lokalem, kawiarenki letnie, uliczne punkty szybkiej obsługi - 110 l/punkt/tydzień.

9) na ogrodach działkowych - 30 l/tydzień na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 3 l/tydzień w pozostałym okresie .

§ 18. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.

§ 19. 1. W zabudowie wielorodzinnej selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-c winno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie - system pojemnikowy, a w zabudowie jednorodzinnej selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-d w odrębnych workach - system workowy. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia pojemników dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach.

2. W zabudowie wielorodzinnej selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d winno się odbywać w pojemnikach lub w workach.

3. Każda pergola śmietnikowa w zabudowie wielorodzinnej powinna być wyposażona w zestaw urządzeń do zbierania odpadów stanowiący trzy pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pojemnik lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d, a w przypadku budynków wielorodzinnych z komorami zsypowymi jeden zestaw powinien przypadać na maksimum 300 mieszkańców i minimum na jeden budynek.

§ 20. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-d, winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 240 l lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności: ok. 80 l - odpady, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ok.120 l - odpady, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b-d.

§ 21. Istnieje możliwość indywidualnego dostarczenia przez mieszkańców posegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych do zakładu zagospodarowania odpadów prowadzonego przez Spółkę "Eko Dolina" w Łężycach. Zarząd Spółki upoważniony jest Uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podejmowania decyzji o nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów w danym roku kalendarzowym w następujących ilościach przypadających na jedno gospodarstwo domowe:

1) 1000 kg dla odpadów ulegających biodegradacji,

2) 400 kg dla odpadów stanowiących opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła, metale, papier, odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne.

§ 22. [13]) (uchylony).

§ 23. [14]) (uchylony).

§ 24. Właściciele nieruchomości w skład których wchodzą tereny lub obiekty służące do użytku publicznego (jak np. drogi wewnętrzne, place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne, skwery) zobowiązani są do zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie, w tym odpadów zielonych powstających przy pielęgnacji zieleni, poprzez ustawienie odpowiedniej ilości koszy ulicznych na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu i zanieczyszczaniu terenu przyległego, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz selektywne zbieranie odpadów zielonych i przekazywanie ich przedsiębiorstwu wywozowemu.

§ 25. 1. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, winna zapewnić uniknięcie ich gnicia, przepełnienia pojemników do ich zbierania (pojemniki muszą być stale zamknięte) oraz zanieczyszczania terenu przyległego i nie może wynosić mniej niż raz na tydzień z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy na terenie nieruchomości zamieszkuje jedna osoba dopuszcza się usuwanie wytwarzanych przez nią odpadów komunalnych zmieszanych z częstotliwością w systemie 2- tygodniowym, jednakże z uniknięciem ich gnicia, przepełnienia pojemników do ich zbierania (pojemniki muszą być stale zamknięte) oraz zanieczyszczania terenu przyległego.

§ 26. 1. Opróżnianie pojemników z zabudowy wielorodzinnej na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-c winno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odbiór odpadów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-c zbieranych selektywnie w workach w zabudowie jednorodzinnej winien odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a-d i f-g, do punktu ich zbiórki wskazanego przez gminę.

3. Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości winny być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Odbioru odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

5. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe winny być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 2 razy do roku w łącznej ilości nie większej niż 160 l na lokal mieszkalny, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

7. Odbiór zbieranych selektywnie odpadów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, winien odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

§ 27. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie wrzucać do specjalnych, oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne rozmieszczonych na terenie miasta lub przekazywać do stałego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) lub do specjalnego Pojazdu do Zbiórki Odpadów objeżdżającego miasto według wyznaczonego, podawanego do publicznej wiadomości, harmonogramu.

§ 28. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydzielony z odpadów komunalnych właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać do punktów jego zbiórki, wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie miasta lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym jego zbiórkę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe jeden raz w roku, a sprzętu o większych rozmiarach dodatkowo dwa razy w roku w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

§ 29. Odpady odbierane w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (wystawek) na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Odpady odbierane w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych należy wystawić co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru.

§ 30. [15]) Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, pod warunkiem wykonywania go w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 31. 1. Zabronione jest zbieranie w workach, koszach i pojemnikach, o których mowa w § 16: śniegu, lodu, gorącego popiołu, szlamów, odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

2. Zabronione jest:

1) spalanie wszelkich odpadów w pojemnikach i koszach na odpady,

2) spalanie odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach i urządzeniach grzewczych budynków, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych, nieprzyjaznych środowisku, nie powodując przy tym uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych

§ 32. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być adekwatna do zużycia wody i wielkości zbiornika.

3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym.

Rozdział 4.
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 33. [16]) (uchylony).

§ 34. Obowiązkiem właściciela nieruchomości z wyłączeniem zarządcy dróg publicznych jest uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości i pryzmowanie uprzątniętego śniegu, lodu przy krawędzi chodnika.

§ 35. 1. Uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń, o którym mowa w § 34 następuje w sposób obejmujący:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w § 34 powinno nastąpić co najmniej w 2/3 jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w § 34 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.

§ 36. Wykonawca robót budowlanych zapewnia porządek i czystość na terenach budowy poprzez:

1) wyposażenie terenu budowy w urządzenia do zbierania wszelkich odpadów,

2) selektywne zbieranie odpadów w wyżej wymienionych urządzeniach,

3) przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom na podstawie umowy,

4) wykonywanie obowiązku o którym mowa w § 34.

§ 37. [17]) (uchylony).

§ 38. [18]) (uchylony).

§ 39. 1. Zakazuje się:

1) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 3,

3) prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi,

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

2. Mycie pojazdów samochodowych osobowych może odbywać się wyłącznie na terenie własnej posesji i wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego, w tym emisji hałasu lub spalin oraz naruszania porządku publicznego,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 40. [19]) (uchylony).

§ 41. Zabrania się wsypywania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, zakładów prowadzących działalność gospodarczą i innych nieruchomości, na których powstają odpady do koszy ulicznych oraz na teren i do pojemników innych właścicieli.

§ 42. Rozmieszczenie i opróżnianie koszy ulicznych na terenach będących własnością gminy przeznaczonych do użytku publicznego nadzorowane jest przez Prezydenta Miasta.

§ 43. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości oraz właścicieli urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej do przeprowadzania okresowej deratyzacji w budynkach i budowlach, a w szczególności w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych budynków, urządzeniach i sieciach kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączach kanalizacyjnych oraz w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.

§ 44. Deratyzacja w obiektach wymienionych w § 43 na terenie gminy zostaje przeprowadzona w terminie od 1 października do 31 października każdego roku.

§ 45. O terminie przeprowadzenia deratyzacji Prezydent Miasta informuje za pośrednictwem obwieszczenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 46. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Prezydent Miasta może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie niż termin wskazany w § 44.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 47. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region "Eko Dolina" oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez zakład zagospodarowania odpadów "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach.

2. Przedsiębiorstwa wywozowe zobowiązane są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy do RIPOK "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach.

3. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 1, bądź w stanach odbiegających od normalnych warunków eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do RIPOK Szadółki, RIPOK Czarnówko lub RIPOK Stary Las.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 48. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie miasta Wejherowa bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i hodowli.

§ 49. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone tylko na terenach rolniczych z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się utrzymanie i hodowlę niżej wymienionych zwierząt gospodarskich, w obrębie nieruchomości za uprzednią zgodą właścicieli sąsiadujących nieruchomości, wyrażoną na piśmie, w ilości nie przekraczającej:

1) 15 szt. drobiu,

2) 20 szt. królików,

3) 2 szt. trzody chlewnej, owiec lub kóz,

4) 1 szt. bydła lub konia,

5) 30 szt. gołębi

6) pszczoły - trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi określone właściwymi przepisami dla hodujących zwierzęta gospodarskie.

§ 50. Zasady utrzymania i hodowli wymienione w § 49, § 51, § 53 nie dotyczą hodowli gołębi prowadzonych przez członków Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych oraz innych zarejestrowanych stowarzyszeń hodowców gołębi.

§ 51. [20]) (uchylony).

§ 52. Utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogorszyła warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto odpowiadała warunkom szczególnym określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 53. Szerokość pasa strefy ochronnej, od budynku mieszkalnego bądź obiektu, który ma chronić ta strefa, do najbardziej wysuniętego w jego stronę pomieszczenia, klatki lub wybiegu dla chowu przydomowych zwierząt gospodarskich i drobiu, powinna wynosić co najmniej:

1) 15 m od domów jednorodzinnych,

2) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych,

3) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych domów i zwartej zabudowy szeregowej oraz innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

§ 54. Zabrania się zanieczyszczania podwórzy, domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą dla nich przeznaczoną, ściółką lub innymi nieczystościami pochodzącymi z utrzymywania i hodowli zwierząt.

§ 55. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymywania i hodowli oraz bezpośrednie otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich winny być co najmniej 1 raz w roku bielone oraz deratyzowane przez podmiot uprawniony do deratyzacji 2 razy w roku wiosną i jesienią. W przypadku, gdy z pomieszczeń gospodarczych gnojówka nie może być usuwana za pomocą odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, winna być ona odprowadzona krytymi rowkami ściekowymi do szczelnych zbiorników zaopatrzonych w otwór wejściowy i wentylacyjny.

§ 56. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymywania
i hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 57. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone odpowiednim ogrodzeniem,
w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

§ 58. Na terenie miasta Wejherowa wprowadza się zakaz hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików).

§ 59. Zabrania się utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich:

1) wewnątrz mieszkań,

2) w pomieszczeniach nie przygotowanych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony itp.,

3) na parcelach obiektów uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub reprezentacyjnym,

4) na terenach ujęć wodnych oraz terenach stref ochronnych wokół tych ujęć, określonych właściwymi przepisami,

5) w odległości 10 m od rzeki Redy i rzeki Cedron,

6) na terenach rekreacyjnych,

7) na terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, placówki handlowe i usługowe, hotele,

8) na terenach stanowiących ciągi komunikacyjne wraz z terenem przyległym.

§ 60. Wyżej wymienione zasady utrzymywania i hodowli zwierząt nie dotyczą zwierząt:

1) utrzymywanych na terenach niewyłączonych z produkcji rolniczej, posiadających budynki gospodarcze przeznaczone do hodowli zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, względnie stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych.

§ 61. [21]) (uchylony).

§ 62. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodarskie z naruszeniem ustaleń zawartych
w niniejszym Regulaminie obowiązane są w terminie 6 m-cy od daty wejścia w życie uchwały
do dostosowania utrzymania i hodowli do tych zasad lub do jej likwidacji.

Rozdział 7.
[22]) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, dotyczące ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz usuwania zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 63. [23]) Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia, w szczególności przez przestrzeganie następujących zakazów:

1) puszczania psa samopas,

2) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie lub też nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym,

3) doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie, płoszenie, itp.

§ 64. 1.[24]) Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do wyprowadzania ich na smyczy
i w kagańcu w miejsca publiczne, z zastrzeżeniem ust. 3

2. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy osoba utrzymująca psa sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę. Pies zwolniony ze smyczy musi być w kagańcu.

3. Z obowiązku zakładania kagańca zwolnione są psy, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub nie wskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone przez lekarza weterynarii, oraz psy o wysokości do 40 cm w kłębie.

§ 65. [25]) Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do umieszczenia przy bramie wejściowej na terenie posesji tabliczki ostrzegawczej informującej, że na terenie posesji znajduje się pies. Teren ten musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

§ 66. [26]) Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) usuwania pozostawionych przez nie nieczystości; obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, klatki schodowe, parki, zieleńce itp.), postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,

2) przestrzegania regulaminów parkowych,

3) do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku publicznego i ciszy nocnej wywołane uporczywym wyciem, uporczywym szczekaniem, itp..

§ 67. [27]) Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązane są nadzorować je w taki sposób, aby nie przebywały w piaskownicy, na terenie placów gier, zabaw i obiektów sportowych.

§ 68. [28]) (uchylony).

§ 69. [29]) (uchylony).

§ 70. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi nadzoru i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i skutki tych zachowań.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 71. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

2. [30]) (uchylony).

§ 72. Traci moc Uchwała Nr Vk/XXXIX/434/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 154 poz. 2875).

§ 73. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. [31]) Postanowienia § 11, § 26 ust. 2, 4 i 6, § 28 ust. 2 wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Wojciech Kozłowski


[1]) Obecnie: tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.

[2]) Obecnie z późniejszymi zmianami.

[3]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VIk/XXX/350/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa.

[4]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[5]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[6]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[7]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[8]) Zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[9]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[10]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[11]) Uchylony przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[12]) Uchylony przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[13]) Uchylony przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[14]) Uchylony przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[15]) Zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[16]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[17]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[18]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[19]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[20]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 2.

[21]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[22]) Zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[23]) Zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[24]) Zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[25]) Zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[26]) Zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[27]) Zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[28]) Uchylony przez § 1 pkt 13 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[29]) Uchylony przez § 1 pkt 13 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[30]) Uchylony przez § 1 pkt 14 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

[31]) Zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały, o której mowa w przypisie 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »