| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Gminy Luzino

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 20 ust. 1, art. 27, art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)[2]) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/216/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino

Rada Gminy w Luzinie, na wniosek Wójta Gminy Luzino,
uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447) nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Luzinie nr XVI/172/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino,

2. Po rozstrzygnięciu uwag, które wpłynęły do projektu planu,

3. Po rozstrzygnięciu dotyczącym zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

uchwala się

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino

zwaną dalej "planem", której granice zostały określone na rysunku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały są:

1)rysunek planu opracowany w skali 1: 1000 stanowiący załącznik numer 1,

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik numer 2,

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik numer 3,

2. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na rysunkach planu.

§ 3. Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy związanej z gospodarką leśną oraz zagospodarowania związanego z obsługą komunikacyjną obszaru objętego planem.

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

1)MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nie dopuszcza się lokalizacji usług z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dopuszcza się samodzielne funkcjonowanie każdej z wymienionych funkcji,

2)ZL - lasy,

3)RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwie leśnym,

4)KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1)granice opracowania planu;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów;

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3)przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4)rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5)terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6)kondygnacja - kondygnacja nadziemna;

7)wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia;

8)proponowanych liniach podziału wewnętrznego - należy przez to rozumieć propozycję podziału terenu na działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału wewnętrznego nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania minimalnych gabarytów działki;

9)maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy - linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 1,5 m;

10)drodze wewnętrznej - droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;

11)działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

12)powierzchni biologicznie czynnej - powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

13)procencie zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

14)skrót m.p. - należy przez to rozumieć miejsce postojowe;

15)zalecenie - wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem;

§ 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

2)Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

3)Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych.

4)Zaleca się zachować zieleń wysoką nie kolidującą z planowaną zabudową.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)Nie dotyczy

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (symbol MN/U) obowiązują następujące ustalenia:

a) wyklucza się stosowanie sidingu winylowego,

b) należy stosować ujednoliconą dla wszystkich budynków na działce kolorystykę pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej,

c) zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.

2)Ustala się zakaz sytuowania nośników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczającej 1,5m2

3)Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu wyłącznie w celu powiększenia sąsiedniej działki dla polepszenia warunków mieszkaniowych.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)Przestrzeń publiczną w granicach niniejszego planu stanowi teren ZL (teren przeznaczony na powiększenie istniejącego arboretum) oraz drogi wewnętrzne.

2)Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych.

3)Obowiązuje zagospodarowanie terenów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

§ 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1)Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.

2)Odprowadzenie ścieków: poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Luzinie. Dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie brak jest technicznych możliwości podłączenia do sieci, jako tymczasowe rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej. Po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania na działce równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych.

3)Odprowadzenie wód deszczowych:

a) na terenach mieszkaniowych - z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki lub do sieci kanalizacji deszczowej;

b) na terenach usługowych - z dachów budynków do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) na terenach dróg utwardzonych - do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych. Odprowadzanie ścieków deszczowych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi.

d) należy zapewnić odbiór osadów z separatorów wraz z ich unieszkodliwieniem przez specjalistyczne jednostki.

4)Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazociągowej lub poprzez dystrybucję gazu butlowego.

5)Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. Dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych nie wskazanych na rysunku planu na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenie tych terenów).

6)Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych.

7)Unieszkodliwianie odpadów stałych na terenie każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych. Zaleca się segregację. Po segregacji obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach.

8)Na każdym terenie dopuszcza się lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej (nie dotyczy terenów lasów za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego). Dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu.

9)Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów).

10)W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych.

11)Rozwój zainwestowania powinien być realizowany równolegle z systemami infrastruktury technicznej i transportowej.

12)Dla terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw.

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)Na obszarze objętym granicami planu system komunikacji drogowej tworzą:

a) KDW - tereny dróg wewnętrznych,

2)W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:

a) lokalizację chodników,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3)W przypadku budowy nowych zjazdów lub skrzyżowań z drogami powiatowymi Inwestor zobowiązany będzie uzyskać zgodę na włączenie do drogi powiatowej oraz określić trójkąty widoczności. Jeśli w trójkątach widoczności zaznaczone będą drzewa ograniczające widoczność Inwestor zobowiązany będzie wystąpić o wyrażenie zgody na ich wycinkę. Wycinka nastąpi staraniem i na koszt Inwestora po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wójta Gminy Luzino.

4)Na poszczególnych terenach, w zależności od przeznaczenia, należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min.:

a) 1m.p./1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1m.p./4 miejsca konsumpcyjne w obiektach gastronomicznych,

c) 2m.p./100m2powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej) oraz min. 1 m.p. na 5 zatrudnionych w obiektach usługowych innych niż wyżej wymienione.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 10. Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu:

1. Karta terenu numer: 1

Numery i symbole terenu: 1-ZL

2. Przeznaczenie

Lasy (teren przeznaczony na powiększenie istniejącego arboretum)

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1.Wysokość zabudowy: max. 6,0 m.
2.Procent zabudowy działki: max. 10%.
3.Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 70%.
4.Linie zabudowy:
a) nie ustala się
5. Formy zabudowy: wolnostojąca
6.Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna.
7.Geometria dachu: dachy symetryczne dwuspadowe,
8.Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze ceglastym.
9. Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku.
10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.
11.Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości

Zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1. Dostępność drogowa: z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu
2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały.

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką.
2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Nie dotyczy.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej oraz związanych z gospodarką leśną obiektów turystycznych.

11. Stawka procentowa

0%,

1. Karta terenu numer: 2

Numery i symbole terenu: 2-MN/U

2. Przeznaczenie

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1.Wysokość zabudowy: max. 9,0 m.
2. Procent zabudowy działki: max. 30%.
3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 60%.
4. Linie zabudowy:
a) max. nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 01-KDW, jak na rysunku planu
5. Formy zabudowy: wolnostojąca
6. Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - 1 kondygnacja nadziemna.
7. Geometria dachu: dachy symetryczne dwuspadowe półpłaskie o kącie nachylenia 22-25ona ścianie kolankowej o wysokości min. 1m lub symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 40-45o
8. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze ceglastym.
9. Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku.
10. Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.
11. Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
12. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2na 1 działce.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m2.
2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 21,0m

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1. Dostępność drogowa: z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu
2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką.
2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Nie dotyczy

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Nie ustala się

11. Stawka procentowa

30%,

1. Karta terenu numer: 3

Numery i symbole terenu: 3-RU,

2. Przeznaczenie

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwie leśnym.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1.Wysokość zabudowy: max. 13m
2. Procent zabudowy działki: max. 30%.
3. Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 50%.
4. Linie zabudowy:
a) max. nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6.0 m od linii rozgraniczających drogi zlokalizowanej poza granicami planu
5. Formy zabudowy: wolnostojąca
6.Liczba kondygnacji: do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe.
7.Geometria dachu: dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 30-45o. Główna kalenica dachu równoległa bądź prostopadła do frontu działki.
8.Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze ceglastym.
9. Poziom posadzki parteru: nie ustala się.
10.Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.
11.Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości

1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 3000m2, uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały
2. Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: min. 21.0 m

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1. Dostępność drogowa: z drogi powiatowej zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu poprzez istniejący zjazd.
2. Parkingi: zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4) uchwały. Dopuszcza się sytuowanie parkingów na sąsiednich nieruchomościach będących związanych z gospodarką leśną.

7.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1. Zaleca się lokalizować na terenie rodzimą zieleń wysoką.
2. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
3. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Nie dotyczy.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Dopuszcza się lokalizację związanych z gospodarką leśną obiektów turystycznych.

11. Stawka procentowa

0%.

1.Karta terenu numer: 4

Numery i symbole terenu: 01-KDW

2. Klasa drogi

Tereny dróg wewnętrznych

3. Parametry i wyposażenie

1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścięć i zatoczek): jak na rysunku planu
2. Dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
3. Wyposażenie: dowolne

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
2. Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1. Mała architektura: nie ustala się.
2. Nośniki reklamowe: ustalenia jak w § 7 ust.3 uchwały
3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji.
4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5. Zieleń: dopuszcza się.

7.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Nie ustala się.

8. Stawka procentowa

0%,

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 11. Traci moc miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Luzino zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Luzino numer XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, w granicach określonych na załączniku nr 1.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Formela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/343/2013
Rady Gminy Luzino
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/343/2013

Rady Gminy Luzino

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)[3]) projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W ustawowym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino.


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/343/2013

Rady Gminy Luzino

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminyoraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)[4]) , art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)[5]) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)[6]) Rada Gminy w Luzinie rozstrzyga, co następuje:

I. Zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1)

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- zaopatrzenie w energię cieplną,

- zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg.

W granicach zmiany planu nie przewiduje się realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, których realizacja należy do zadań własnych gminy.

III. Uzbrojenie terenu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:

1)obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z gminnego systemu;

2)rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez właściwego zarządcę sieci.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1)obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej; jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie mających dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej:

1)z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się indywidualne rozwiązania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;

IV. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.

Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem miejscowym:

1)Opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.

2)Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

3)Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.

4)Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.

V. Zasady prowadzenia polityki finansowej.

1)Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

2)Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne, opłaty adiacenckie itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym przypadku.


[1]) 1)Dalsze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567

[2]) Dalsze zm. Dz.U. z 2012r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21

[3]) Dalsze zm. Dz.U. z 2012r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21

[4]) Dalsze zm. Dz.U. z 2012r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21

[5]) Dalsze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567

[6]) Dalsze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429, z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »