| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/319/2013 Rady Miasta Ustka

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka

Na podstawie art. 5 b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Ustka stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Adam Brzóska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/319/2013
Rady Miasta Ustka
z dnia 25 lipca 2013 r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA USTKA

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady Miasta Ustka, zwaną dalej Młodzieżową Radą, jest Statut uchwalony przez Radę Miasta Ustka.

2. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Ustka - lokal zostaje wyznaczony przez Burmistrza Miasta Ustka w porozumieniu z Radą Miasta Ustka.

3. Opiekę nad Radą sprawuje Rada Miasta Ustka oraz Burmistrz Miasta Ustka. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest przedstawiciel Urzędu Miasta delegowany przez Burmistrza.

4. Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta, bez prawa głosowania jest Radny Rady Miasta Ustka, wybrany przez Radę Miasta Ustka.

5. Kadencja Rady trwa rok od 15 października każdego roku.

Rozdział 2.

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 2.

Podstawowymi celami działań Młodzieżowej Rady są:

- włączenie młodego pokolenia w nurt budowy struktur samorządowych i kształtowanie poczucia dpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności lokalnej;

- zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na jakość ich życia;

- reprezentowanie interesów i postaw młodzieży wobec lokalnego samorządu terytorialnego i instytucji rządowych;

- przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego i demokratycznego podejmowania decyzji;

- współpraca z organizacjami młodzieżowymi innych miast i państw;

- prezentacja władzom lokalnym potrzeb młodzieży;

- promocja kultury popieranej lub tworzonej przez młodzież;

- integracja i współpraca środowisk młodzieżowych.

§ 3.

Młodzieżowa Rada realizuje swe cele poprzez:

- inicjowanie działań dotyczących młodych ludzi;

- występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych do podmiotów określonych w Statucie Miasta Ustka;

- reprezentowanie interesów młodzieży na sesjach Rady Miasta Ustka poprzez udział wytypowanej przez Radę Młodzieży osoby;

- opiniowanie uchwał i zarządzeń władz samorządowych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio młodzieży;

- współorganizowanie imprez młodzieżowych.

Rozdział 3.

ORGANY RADY

§ 4.

1. Organem stanowiącym Młodzieżowej Rady jest Ogólne Zebranie Młodzieżowej Rady zwane dalej "Zebraniem".

2. W skład Zebrania wchodzą radni, wybrani spośród młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Ustki, wyrażających zainteresowanie posiadaniem swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie. Każde gimnazjum ma prawo do trzech mandatów radnych, zaś Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ma prawo do sześciu mandatów radnych Młodzieżowej Rady.

§ 5.

1. Posiedzenia Zebrania odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. Do okresu tego nie wlicza się ustawowych przerw w nauce szkolnej. W posiedzeniach Zebrania uczestniczy Burmistrz Miasta Ustka.

2. Posiedzenia Zebrania zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 radnych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

3. W przypadku niezwołania posiedzeń zgodnie z § 5 pkt 1 sesję zwołuje w trybie pilnym opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.

4. Zebranie może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby radnych (quorum).

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

6. W Zebraniu uczestniczą opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektorów Szkół.

§ 6.

1. Zebranie w zakresie swych celów i działalności podejmuje uchwały.

2. Uchwały przedstawione są organom Miasta Ustka bez zbędnej zwłoki.

3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Przewodniczącemu,

2) grupie co najmniej 3 radnych.

§ 7.

1. Zebranie może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz ich skład osobowy. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Młodzieżowej Rady.

2. Do obowiązków przewodniczących komisji należy realizacja zadań stanowiących przedmiot działalności sekcji w myśl uchwały Zebrania.

§ 8.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) koordynacja działań Młodzieżowej Rady,

2) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,

3) spełnianie innych obowiązków nałożonych przez Zebranie na mocy uchwały.

2. Do obowiązków Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:

1) protokołowanie obrad,

2) sporządzenie listy obecnych radnych,

3) inne zadania związane ze charakterem sprawowanego stanowiska, nałożone poprzez Zebranie na mocy uchwały.

3. W wypadku nieobecności Sekretarza na zebraniu jego obowiązki na ten czas powierzone są dowolnemu członkowi Zebrania.

§ 9.

Do reprezentowania Młodzieżowej Rady wobec mediów: prasy, radia i telewizji i zabiegania o jej pozytywny wizerunek powoływany jest rzecznik prasowy, nad którym kontrolę sprawuje Przewodniczący Rady.

§ 10.

1. Radni Młodzieżowej Rady mają obowiązek regularnego uczestniczenia w jej pracach.

2. Przekroczenie limitu dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych przed Przewodniczącym powoduje możliwość pozbawienia mandatu radnego Młodzieżowej Rady.

3. Wniosek o pozbawienie mandatu radnego jest zgłaszany Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady przez uprawnionych do inicjatywy uchwałodawczej lub podejmowany przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy.

4. Pozbawienie radnego mandatu z powodu określonego w ust. 2 wymaga bezwzględnej większości Młodzieżowej Rady.

5. O zgłoszeniu wniosku Przewodniczący niezwłocznie informuje Młodzieżową Radę.

6. Rozpatrzenie wniosku o pozbawienie mandatu radnego Młodzieżowej Rady i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Młodzieżowej Rady przypadającym po upływie 7 dni od jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu.

§ 11.

W przypadku dobrowolnej rezygnacji, pozbawienia radnego mandatu oraz utraty mandatu, mandat uzyskuje osoba, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Jeśli uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady w ten sposób nie jest możliwe, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej.

Rozdział 4.

RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA USTKA

§ 12.

1. Radnym Młodzieżowej Rady może zostać każda osoba uczęszczająca w trybie dziennym do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Ustka.

2. Zasady dotyczące wyboru radnych zawarte są w ORDYNACJI WYBORCZEJ stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 13.

Do praw i obowiązków radnego Młodzieżowej Rady należy:

- zgłaszanie inicjatyw i postulatów;

- składanie interpelacji;

- wnioskowanie o wniesienie pod obrady Młodzieżowej Rady spraw, które uważa się za pilne i niecierpiące zwłoki;

- uczestniczenie w pracach sekcji, o których mowa w § 7, do których został przydzielony;

- przestrzeganie Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;

- udział w realizacji celów Młodzieżowej Rady;

- uczestniczenie w obradach Młodzieżowej Rady;

- informowanie wyborców o działalności Młodzieżowej Rady;

- przedstawianie wniosków swoich wyborców na obradach Młodzieżowej Rady;

- przedłożenie Przewodniczącemu usprawiedliwienia w razie nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 14.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady przedstawia radnym dokumenty potwierdzające uczestnictwo w pracach organów Młodzieżowej Rady celem usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w zajęciach szkolnych.

§ 15.

Kadencja Młodzieżowej Rady może zostać skrócona, na wniosek co najmniej 1/3 liczby radnych określonej w niniejszym Statucie. Kadencja może zostać skrócona większością 3/5 głosów podczas obecności 2/3 statutowej liczby radnych. Radny ma prawo sam zrezygnować z pełnionych obowiązków ponadto mandat wygasa w przypadkach określonych w Ordynacji Wyborczej.

Rozdział 5.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16.

Działania Rady finansowane są z budżetu Miasta Ustka w ramach środków ustalonych przez Radę Miasta Ustka.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady pierwszej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Miasta Ustka, który przewodniczy i prowadzi je do wyboru Przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady kolejnej kadencji zwoływane jest przez dotychczasowego Przewodniczącego, który przewodniczy i prowadzi je wyboru Przewodniczącego nowej kadencji.

4. Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego następuje niezwłocznie poprzez oświadczenie na sesji Młodzieżowej Rady. Wybór nowego przewodniczącego następuje na kolejnej sesji Młodzieżowej Rady zwołanej przez opiekuna Młodzieżowej Rady.

5. Wszelkie kwestie nie ujęte w Statucie będą regulowane uchwałą Zebrania; ich treść nie może być sprzeczna ze Statutem.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/319/2013
Rady Miasta Ustka
z dnia 25 lipca 2013 r.

ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA USTKA

§ 1.

Ordynacja określa zasady wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady.

§ 2.

Wybory do Młodzieżowej Rady należy przeprowadzić do 30 września danego roku.

§ 3.

Radnym może zostać każda osoba uczęszczająca w trybie dziennym do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Ustka.

§ 4.

Okręgami wyborczymi są poszczególne gimnazja oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

§ 5.

1. Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Samorząd Uczniowski danej szkoły, wyznacza on wówczas termin wyborów oraz komisje wyborczą.

2. Wybory mogą odbywać się wspólnie z wyborami do Samorządu Uczniowskiego, wówczas termin i komisje wyborczą ustala dyrektor danej Szkoły.

§ 6.

Wybory do Rady są: a ) równe

b) bezpośrednie

c) tajne.

§ 7.

1. Wyborcy oddają głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny.

2. Mandat otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

3. W razie równej liczby głosów, stosuje przydział mandaty następuje w drodze losowania przeprowadzanego przez właściwą komisję wyborczą.

§ 8.

Poszczególnym okręgom wyborczym przysługuje po trzy mandaty w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i po 2 mandaty w przypadku gimnazjum. Zespół szkół ponadgimnazjalnych uważany jest za szkołę ponadgimnazjalną.

§ 9.

Szczegółowe informacje o okręgach wyborczych i ich kandydatach z poszczególnych okręgów wyborczych będą ogłaszane przez Samorząd Uczniowski danej szkoły wraz z informacją o terminie wyborów do Młodzieżowej Rady.

§ 10.

Termin wyborów do Rady musi być ogłoszony na 21 dni wcześniej.

§ 11.

Wybory do Rady organizuje Samorząd Uczniowski wraz z Dyrekcją.

§ 12.

1. W składzie komisji wyborczej znajdować się powinno 3 osoby. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego

2. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Młodzieżowej Rady.

§ 13.

Kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady przedstawicieli danej szkoły mogą zgłaszać wszyscy uczniowie tej szkoły.

§ 14.

Kampania wyborcza nie może się toczyć w dniu wyborów. Należy zachować co najmniej jednodniowy okres ciszy przedwyborczej.

§ 15.

1. Komisja wyborcza sporządza protokół.

2. W protokole zamieszcza:

a) informacje o frekwencji (liczbie głosujących i liczbę uprawnionych do głosowania);

b) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

c) listę osób wybranych.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji wyborczej.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.

5. Jeden egzemplarz przesyła się do Burmistrza Miasta Ustka.

§ 16.

Na podstawie protokołów Komisja wyborcza ustala ostateczne wyniki i decyduje o uznaniu wyników wyborów, jako zgodnych z Ordynacją, w poszczególnych okręgach wyborczych. Wyniki te wywieszane są w Biurze Rady najpóźniej 7 dni od dnia wyborów.

§ 17.

Wszelkie skargi można składać do Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

Po rozpatrzeniu skargi przez komisję wyborczą istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do Rady Miasta Ustka do 7 dni.

§ 18.

Wygaśnięcie mandatu radnego Młodzieżowej Rady następuje po:

a) zakończeniu kadencji,

b) dobrowolnej rezygnacji,

c) skróceniu kadencji Młodzieżowej Rady w przypadkach określonych w Statucie,

d) pozbawienia radnego mandatu w przypadkach określonych w Statucie,

e) utrata mandatu radnego Młodzieżowej Rady w przypadku utraty statusu ucznia.

§ 19.

W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisu dotyczące wyborów w trybie zwykłym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »