| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy w Starym Targ

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że: 1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego ilość odpadów komunalnych, 2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwości co najmniej raz na dwa tygodnie, 3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej jeden raz na miesiąc, 4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, 5) odbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, 6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku

§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z następujących pojemników; 1) pojemniki o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l oraz pojemniki o pojemności od 5m3 do 10m3, 2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 110 l do 3000 l, 3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l, 4) pojemniki, w tym worki z folii o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie na: a) papier i tekturę, b) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, c) szkło, d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 4. 1. Segregacji przez właściciela nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 2. Pozostałych frakcji odpadów: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym należy zbierać w sposób selektywny i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 zebrane w sposób selektywny. 4. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 4 ust. 1.

§ 5. 1. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym. 2. Przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady wymienione w § 5. ust. 1. muszą być posegregowane na poszczególne frakcje. 3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być dostępny dla mieszkańców co najmniej dwa dni w tygodniu w godzinach 10.00-12.00. 4. Adres, dni i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Starym Targu oraz przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne od mieszkańców.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »