| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy w Starym Targ

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że: 1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego ilość odpadów komunalnych, 2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwości co najmniej raz na dwa tygodnie, 3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej jeden raz na miesiąc, 4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, 5) odbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, 6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku

§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z następujących pojemników; 1) pojemniki o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l oraz pojemniki o pojemności od 5m3 do 10m3, 2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 110 l do 3000 l, 3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l, 4) pojemniki, w tym worki z folii o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie na: a) papier i tekturę, b) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, c) szkło, d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 4. 1. Segregacji przez właściciela nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 2. Pozostałych frakcji odpadów: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym należy zbierać w sposób selektywny i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 zebrane w sposób selektywny. 4. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 4 ust. 1.

§ 5. 1. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym. 2. Przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady wymienione w § 5. ust. 1. muszą być posegregowane na poszczególne frakcje. 3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być dostępny dla mieszkańców co najmniej dwa dni w tygodniu w godzinach 10.00-12.00. 4. Adres, dni i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Starym Targu oraz przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne od mieszkańców.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »