| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.[1]))

uchwala się,
co następuje :

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych;

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone jeden lub dwa razy w miesiącu, według wyboru właścicieli nieruchomości dokonanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;

3) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie prowadzone raz w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność prowadzone będzie raz w tygodniu w sezonie letnim (obejmuje okres od 1 maja do 30 września) oraz dwa razy w miesiącu w sezonie zimowym (obejmuje okres od 1 października do 30 kwietnia).

§ 2. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych, w których będą gromadzone frakcje:

1) tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady wielomateriałowe - świadczą usługi 7 dni w tygodniu przez całą dobę;

2) przeterminowane chemikalia, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - świadczą usługi od poniedziałku do soboty od godziny 7:00 do godziny 19:00;

3) przeterminowane leki - świadczą usługi w godzinach pracy aptek i placówek zdrowia;

4) zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe - świadczą usługi w godzinach pracy placówek oświaty i świetlic wiejskich.

2. Adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną udostępione na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska - www.debnica.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXII/224/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Jadwiga Karaś


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 oraz poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »