| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późń. zm.[1]))

uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXVIII/211/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Jadwiga Karaś


Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXXIII/239/2013

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁYCH

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa

Imię i nazwisko/Pełna nazwa:

PESEL (dot. osoby fizycznej):

….....................................

REGON (dot. osoby prawnej):

…...............................................

NIP (dot. osoby prawnej):

…......................................

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):

? właściciel ? użytkownik wieczysty

? współwłaściciel ? współużytkownik wieczysty

? zarządca ? inny (wpisać jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca):

….......................................................................................

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne

Gmina:

…..................

Ulica:

….............................

Nr

domu:

…...........

Nr

lokalu:

…..........

Miejscowość:

…......................

Kod

pocztowy:

…...................

Nr *

telefonu:

…...........................

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku gdy jest inny niż w pozycji C)

Kraj:

…............

Województwo:

…............................

Powiat:

…..........................

Gmina:

…..................

Ulica:

…............................

Nr

domu:

…..........

Nr

lokalu:

…..........

Miejscowość:

…..............................................

Kod

pocztowy:

….............................................

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):

? zmieszany ? selektywny (segregacja odpadów)

Oświadczam, że odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, skoszona trawa) są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwe):

? tak ? nie

Jeśli zaznaczono odpowiedź "tak", proszę podać objętość kompostownika: …................ m3

F. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. Jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

I. Rodzaj gospodarstwa

II. Stawka opłaty

III. Liczba gospodarstw

IV. Wysokość

opłaty (iloczyn

kolumn II a x III

lub II b x III)

a. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w sposób

selektywny

b. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w

sposób zmieszany

1 - osobowe

10,00 zł

15,00 zł

2 - osobowe

16,00 zł

20,00 zł

3 - osobowe

21,00 zł

30,00 zł

4 - osobowe

26,00 zł

40,00 zł

5 - osobowe

30,00 zł

50,00 zł

6 i więcej osób

33,00 zł

59,00 zł

SUMA:

…..........zł/m-c

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

…...........................….................zł/m-c

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego

dotyczy opłata.

F.2. Dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

I. Rodzaj gospodarstwa

II. Stawka opłaty

III. Liczba gospodarstw

IV. Wysokość

opłaty (iloczyn

kolumn II a x III

lub II b x III)

a. odpady komunalne

zbierane i oddawane w sposób selektywny

b. odpady

komunalne

zbierane i oddawane w sposób zmieszany

1 - osobowe

17,00 zł

26,00 zł

2 - osobowe

27,00 zł

34,00 zł

3 - osobowe

36,00 zł

51,00 zł

4 - osobowe

44,00 zł

68,00 zł

5 - osobowe

51,00 zł

85,00 zł

6 i więcej osób

56,00 zł

100,00 zł

SUMA:

..................zł/m-c

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

…......................….................zł/m-c

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Imię:

…...............................

Nazwisko:

…...............................................

Data złożenia deklaracji:

…...............................................

Czytelny podpis składającego deklarację:

H. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1015, z późn. zm.).

Objaśnienia:

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

*pola nieobowiązkowe.


Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr XXXIII/239/2013

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZMIESZKAŁYCH

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.

Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Składający: formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy (patrz objaśnienia - pkt 1 na ostatniej stronie formularza deklaracji).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmiany …....................)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pełna nazwa/ Nazwiska i imiona wspólników

…..........................................................................................................................................

Nazwa skrócona

…......................................................................................................................................................

KRS / NIP

…...................................................................

REGON

….........................................................................

Nr telefonu *

…..................................................................

Adres e - mail *

….........................................................................

Osoby upoważnione do reprezentowania - należy wskazać:

1. imię i nazwisko

….........................................................................

2. adres zamieszkania

….........................................................................

3. nr telefonu*

….........................................................................

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina:

….......................

Ulica:

…............................

Nr

domu:

…..........

Nr

lokalu:

…......

Miejscowość:

…...........................

Kod

pocztowy:

…................

Nr *

telefonu:

…..............................

E. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny niż w pozycji D

Kraj:

…........................

Województwo:

…...................

Powiat:

…................................

Gmina:

…........................

Ulica:

…............................

Nr domu:

…...........

Nr

lokalu:

…......

Miejscowość:

…..........................

Kod

pocztowy:

….................

Nr *

telefonu:

…...............................

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe):

? zmieszany ? selektywny (segregacja odpadów)

Prowadzę następujący rodzaj działalności (należy dokładnie opisać rodzaj prowadzonej działalności)

…............................................................

…............................................................

W ramach prowadzonej działalności, średnio (uzupełnić liczbami właściwe rubryki):

1.

Jest zatrudnionych pracowników:

….........................................................................

2.

W szkole uczy się uczniów:

….........................................................................

3.

W przedszkolu przebywa uczniów:

….........................................................................

4.

Lokal handlowy ma powierzchnię:

….........................................................................

5.

Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych:

….........................................................................

6.

Obiekt turystyczny posiada łóżek:

….........................................................................

7.

Ogród działkowy:

….........................................................................

8.

Cmentarz:

….........................................................................

9.

Świetlica wiejska:

….........................................................................

10.

Remiza strażacka:

….........................................................................

11.

Obiekty sportowe:

….........................................................................

Działalność gospodarczą prowadzę (zaznaczyć właściwe):

? w miejscu zamieszkania ? poza miejscem zamieszkania

G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie znajdują się zakłady gastronomiczne i produkujące żywność

I. Wielkość

pojemników na

odpady

komunalne

II. Stawka opłaty za pojemnik

III. Liczba

pojemników

IV. Wysokość

opłaty (iloczyn

kolumn II a x III

lub II b x III)

a. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w

sposób

selektywny

b. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w

sposób zmieszany

110 - 120 l

19,00 zł

29,00 zł

240 l

30,00 zł

45,00 zł

1100 l

105,00 zł

161,00 zł

2500 l

228,00 zł

348,00 zł

SUMA:

…...........................zł/m-c

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

…...........................zł/m-c

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

G.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się zakłady gastronomiczne i produkujące żywność

I. Wielkość

pojemników na

odpady

komunalne

II. Stawka opłaty za pojemnik

III. Liczba

pojemników

IV. Wysokość

opłaty (iloczyn

kolumn II a x III

lub II b x III)

a. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w

sposób

selektywny

b. odpady

komunalne

zbierane i

oddawane w

sposób zmieszany

110 - 120 l

38,00 zł

58,00 zł

240 l

60,00 zł

90,00 zł

1100 l

210,00 zł

322,00 zł

2500 l

456,00 zł

696,00 zł

SUMA:

...............................zł/m-c

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

...............................zł/m-c

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuje się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Imię:

…..............................................

Nazwisko:

…...............................................

Data złożenia deklaracji:

…......................................

Czytelny podpis składającego deklarację:

I. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Objaśnienia:

  1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dni nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

* pole nieobowiązkowe.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2012 r. poz. 951, Dz. U. Z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »