| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 263/XXVI/VI/2013 Rady Gminy Linia

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647z późn. zm.)Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia, obejmującego obszar o powierzchni ok. 152 ha, w granicach określonych na rysunku planu, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia" uchwalonego Uchwałą Nr 159/XVII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:

1)rysunek planu, w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:

1)Dział I zawierający postanowienia ogólne;

2)Dział II zawierający ustalenia ogólne dla wszystkich terenów w granicach opracowania, na które składają się:

a) Rozdział I zawierający ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) Rozdział II zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c) Rozdział III zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

d) Rozdział IV zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e) Rozdział V zawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f) Rozdział VI zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

g) Rozdział VII zawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

h) Rozdział VIII zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału oraz scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

i) Rozdział IX zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

j) Rozdział X zawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

k) Rozdział XI zawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

l) Rozdział XII zawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

3)Dział III zawierający ustalenia szczegółowe obowiązujące dla konkretnych terenów wskazanych w poszczególnych paragrafach, za pomocą symbolu zgodnego z rysunkiem planu:

a) Rozdział I zawierający ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4)Dział IV zawierający ustalenia końcowe.

Dział II.
Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie- należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1.2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Linia, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3)ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647);

4)terenie- należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5)elektrowni wiatrowej- należy przez to rozumieć obiekt infrastruktury technicznej energetyki stanowiący całość techniczno-użytkową składającą się z budowli, tj. fundamentu i wieży nośnej, urządzenia prądotwórczego przetwarzającego energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną, wraz niezbędnymi instalacjami i urządzeniami oraz towarzyszącą im infrastrukturą techniczną i sieciami uzbrojenia terenu;

6)powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki;

7)intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) po obrysie (z wyłączeniem tarasów i balkonów) do powierzchni działki;

8)nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku oraz obiektów budowlanych, w tym nośników reklamowych. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku;

9)nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną, o powierzchni ustalonej w planie lecz nie większej niż 5,0 m2; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, czy też elementem systemu informacyjnego gminy;

10)wielkopowierzchniowym nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć nośnik reklamowy o powierzchni eksponującej reklamę powyżej 5,0 m2,

11)szyldzie- należy przez to rozumieć element informacji wizualnej; zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

12)tablicy informacyjnej- należy przez to rozumieć elementy systemu informacji komunikacyjnej, samorządowej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

13)szerokości frontu działki- należy przez to rozumieć szerokość działki mierzoną od strony drogi publicznej lub innej drogi, z której realizowany jest wjazd lub wejście na działkę;

14)stawce procentowej- należy przez to rozumieć jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, naliczaną w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła jej wartość;

15)terenach inwestycyjnych- należy przez to rozumieć tereny, o których mowa w §7, ust. 1, pkt 1, lit. a, b, c, uchwały;

16)obiektach nadawczo-odbiorczych telekomunikacji- należy przez to rozumieć obiekty służące do nadawania, odbioru lub transmisji informacji za pomocą fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną takie, jak stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, radiostacje, anteny telewizyjne i satelitarne, a także obiekty do nich podobne;

17)przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych oraz plany ochrony przestrzennych form ochrony przyrody;

18)stanie istniejącym- należy przez to rozumieć stan istniejący na dzień uchwalenia planu.

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy.

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów związanych z inwestycją polegającą na budowie elektrowni wiatrowych oraz terenów leżących w strefach ochronnych od tych elektrowni, na obszarze objętym granicami planu.

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy Linia Nr 220/XXII/VI/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt. 1).

4. Dla każdego terenu oznaczonego na rysunku planu obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe przyporządkowane do danego terenu zgodnie z konkretnym paragrafem.

§ 6. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne:

1)Oznaczenia ogólne:

a) granica obszaru objętego opracowaniem planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) sposób oznaczenia terenu:

- numer terenu,

- symbol przeznaczenia terenu;

2)Przeznaczenie terenów;

3)Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

a) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby,

b) otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

4)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) strefa ochrony ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego;

5)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy;

6)Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu:

a) obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych,

b) planowana linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą ochronną.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 7. 1. Obszar planu obejmuje łącznie 25 terenów, w tym:

1)22 tereny oznaczone numerami porządkowymi od 1 do 22 i następującymi symbolami literowymi oznaczającymi przeznaczenie terenów:

a) EW- tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

b) U- tereny zabudowy usługowej,

c) RM- tereny zabudowy zagrodowej,

d) R- tereny rolnicze,

e) ZL- tereny lasów

f) WS- tereny wód powierzchniowych;

2)3 tereny komunikacji oznaczone numerami porządkowymi od 23 do 25 i następującymi symbolami literowymi:

a) KDW- tereny dróg wewnętrznych.

2. Przeznaczenie terenu dla poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szczegółowych uchwały.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą.

2. Zasady lokalizacji nośników reklamowych:

1)zakaz sytuowania nośników reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;

2)zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED skierowanych częścią ekspozycyjną w kierunku dróg publicznych oraz okien w obiektach mieszkalnych;

3)zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych nośników reklamowych;

4)dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

a) łączna powierzchnia części ekspozycyjnej nie może być większa niż 2,0 m2, mierzone po obrysie zewnętrznym,

b) nośnik reklamowy, tablica reklamowa oraz szyld mogą być mocowane jedynie do ogrodzeń lub elewacji budynków, w sposób nie zmieniający lub nie zakrywający detalu architektonicznego oraz okien,

c) nośnik reklamowy dotyczy prowadzonej działalności na terenie działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych,

d) dopuszcza się lokalizację reklam remontowo-budowlanych i tablic informacyjnych.

3. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w Dziale III uchwały.

4. Na terenach inwestycyjnych ustala się:

1)zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych z przęseł betonowych od strony dróg publicznych;

2)nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów w nowych obiektach budowlanych do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów i grafitu; dopuszcza się krycie dachów strzechą lub gontem;

3)nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych i obiektach podlegających przebudowie i modernizacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

4)zakaz stosowania oblicówki winylowej i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji nowych obiektów budowlanych i obiektów podlegających przebudowie oraz modernizacji.

5. Niezgodne z planem, istniejące na czas uchwalenia planu i wzniesione zgodnie z prawem budynki mogą być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury, do czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.

6. Ustala się, że rozwój zainwestowania będzie planowany równolegle z systemami infrastruktury technicznej i transportowej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. 1. Na obszarze planu ustala się:

1)dopuszczenie lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej jako instalacji mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

2)konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi i zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)dopuszczenie lokalizacji instalacji wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

4)zachowanie istniejących terenów zieleni, cennych zbiorowisk roślinnych, zieleni wysokiej oraz szpalerów drzew wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, z dopuszczeniem niezbędnej wycinki służącej prawidłowej realizacji ustaleń planu w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury;

5)zachowanie istniejących wód śródlądowych, w tym oczek wodnych, bezodpływowych zagłębień terenu, urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej;

6)ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

2. Na obszarze planu obowiązuje zakaz:

1)odprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód otwartych melioracji drenarskich i gruntu;

2)zmiany rzeźby terenu, przy czym zmiany na skutek prowadzonych prac budowlanych związanych z budową elektrowni wiatrowych, należy przywrócić do stanu pierwotnego, z wyłączeniem terenów, których zainwestowanie jest niezbędne do prawidłowej budowy i funkcjonowania elektrowni wiatrowych,

3)lokalizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz usług innych niż wymienione w § 26;

3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych.

4. Zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak gaz, olej opałowy, drewno oraz zaleca się pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak panele fotowoltaiczne lub ogniwa paliwowe.

5. Zaleca się zastosowanie następujących środków minimalizujących w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko:

1)zachowanie odległości min. 200 m od zbiorników wodnych i cieków oraz 100 m od kompleksów leśnych znajdujących się na terenach 14-ZL, 15-ZL, 16-ZL, 17-ZL, 18-ZL, 19-ZL, 20-ZL.

2)linie energetyczne łączące poszczególne turbiny ze stacją GPZ obsługującą farmę powinny być realizowane jako instalacje podziemne;

3)w przypadku konieczności usunięcia podczas prac budowlanych zadrzewień lub zakrzewień, zaleca się odtworzyć je w ilości (drzewa) lub powierzchni (zadrzewienia, zakrzewienia) odpowiadającym koniecznym usunięciom. Kompensacja powinna być wykonana w odległości bezpiecznej, w szczególności dla awifauny i chiropterofauny z zachowaniem minimalnej odległości 200 m od turbin wiatrowych.

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1-RM jest terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jako teren zabudowy zagrodowej. Ze względu na przepisy odrębne służące ochronie przed hałasem, na obszarze opracowania zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych.

§ 11. 1. Część terenów - zgodnie z rysunkiem planu położona jest na obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują przepisy odrębne.

2. Część terenów - zgodnie z rysunkiem planu położona jest na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12. 1. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

2. Na obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego, zaznaczonej na rysunku planu, ustala się:

1)zachowanie historycznych połączeń widokowych, historycznego układu drożnego, a także historycznych elementy rozplanowania przestrzennego wsi,

2)kontynuację tradycji budowlanej miejscowej i regionalnej przy kształtowaniu nowej architektury oraz sposobów zagospodarowywania terenu.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na terenach komunikacji oznaczonych symbolem KDW ustala się zapewnienie ogólnego dostępu, w tym dojazdu do pól uprawnych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

2. W liniach rozgraniczających ww. terenów, obowiązuje zakaz:

1)zabudowy obiektami kubaturowymi,

3. W liniach rozgraniczających ww. terenów dopuszcza się:

1)realizację dróg rowerowych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,

2)lokalizację obiektów małej architektury związanych z funkcjonowaniem danego terenu oraz tablic informacyjnych w sposób nieograniczający ruchu pieszych i pojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 14. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Dziale III uchwały.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 15. Na terenie planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Żaden z terenów leżących w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W obszarze opracowania planu istnieją jednak tereny o spadku powyżej 15 % (oznaczone na rysunku planu), na których w momencie uruchomienia procesów inwestycyjnych może powstać zagrożenie ruchami masowymi ziemi. W przypadku posadowienia budynku na tych terenach należy przeprowadzić badania geologiczno-inżynierskie. Po stwierdzeniu występowania terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi wskazane jest podjęcie działań zabezpieczających przed tymi procesami.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 16. Na terenie objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 17. 1. Obowiązują ustalenia dla poszczególnych terenów określone w Dziale III niniejszej uchwały.

2. Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochronną elektrowni wiatrowych, dla której ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz usług innych niż wymienione w § 26.

3. Ustala się lokalizację wież elektrowni wiatrowych wyłącznie na terenach EW przy czym zasięg łopat może wykraczać poza tereny oznaczone symbolem EW na przyległe tereny.

4. Ustala się strefę ochronną od planowanej linii elektroenergetycznej 110kV, o szerokości 40 m (po 20 m z każdej strony linii).

1)Zagospodarowanie terenu w obszarze strefy ochronnej linii elektroenergetycznej 110kV - zgodnie z przepisami odrębnymi;

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

1)2 miejsca postojowe w zabudowie zagrodowej;

2)1 miejsce postojowe na 50,0 m2powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

3)2 miejsca postojowe dla każdej elektrowni wiatrowej.

§ 19. 1. Dostępność drogową terenów w granicach planu ustala się z istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla wszystkich istniejących i projektowanych dróg w granicach planu ustala się zakaz podziału na działki budowlane, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną, których wielkość będzie wynikała z faktycznych potrzeb infrastruktury.

3. W granicach istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

4. Dla projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

5. W granicach opracowania planu dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości min. 8m.

§ 20. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z ujęć własnych, a docelowo z gminnej sieci wodociągowej,

b) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych - według przepisów odrębnych;

2)w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z urządzeń indywidualnych:

a) zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak gaz, olej opałowy, drewno,

b) dopuszcza się uzyskanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak panele fotowoltaiczne lub ogniwa paliwowe;

3)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,

b) nowoprojektowane sieci SN i NN należy realizować jako sieci kablowe,

c) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację planowanej linii elektroenergetycznej 110kV,

4)w zakresie zaopatrzenia w gaz: z gazu butlowego, a docelowo w oparciu o gaz ziemny z sieci gazowniczej;

5)w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji, do czasu rozbudowy sieci dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych,

b) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków;

6)w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe,

b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych, placów montażowych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości,

d) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

e) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo-wodnych,

f) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych;

7)w zakresie utylizacji odpadów stałych: po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek;

8)w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: poprzez istniejące i nowoprojektowane kanały technologiczne oraz poprzez inne wolnostojące urządzenia i obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji, z zastrzeżeniem ich wkomponowania i zamaskowania w istniejącym krajobrazie przyrodniczym.

2. Dopuszcza się prowadzenie w obrębie terenów oznaczonych symbolami: EW, R, KDW, ZL nowych sieci infrastruktury technicznej, przy zachowaniu odpowiednich odległości i wymagań określonych przepisami odrębnymi.

3. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

4. Należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami rozgraniczającymi dróg dla zarządzających sieciami.

5. Inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych we właściwych przepisach odrębnych.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 21. Na terenach oznaczonych symbolem R oraz na terenach komunikacji dopuszcza się możliwość prowadzenia robót budowlanych, w tym zjazdów; dróg utwardzonych, placów manewrowych dla potrzeb związanych z realizacją, modernizacją, konserwacją i likwidacją elektrowni wiatrowych. Roboty budowlane mają charakter tymczasowy i po ich zakończeniu obowiązuje przywrócenie dotychczasowego użytkowania terenu.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 22. 1. Dla terenów inwestycyjnych ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową w wysokości 1%.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 23. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem1-RMwydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej;

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy - nie ustala się,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 25% powierzchni terenu,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - minimalnie 0,1, maksymalnie 0,75,

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca,

f) maksymalna i minimalna szerokość elewacji frontowej - nie ustala się,

g) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji naziemnych włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 9 m,

h) poziom posadzki parteru - maksymalnie 0,30 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku,

i) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30o do 45o lub 22o do 30o,

j) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3000m2;

3)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu:

a) w granicach terenu zakazuje się lokalizowania budynków mieszkaniowych.

§ 24. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami2-EW, 3-EWwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów:tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) linia zabudowy - zgodne z liniami rozgraniczającymi terenu,

b) powierzchnia zabudowy - nie ustala się,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - nie dotyczy,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20%,

e) forma zabudowy - budowla,

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej - nie dotyczy,

g) minimalna szerokość elewacji frontowej - nie dotyczy,

h) maksymalna całkowita wysokość konstrukcji elektrowni wiatrowej liczona ze śmigłem w górnym położeniu - 250 m,

i) poziom posadzki parteru - nie dotyczy,

j) geometria i pokrycie dachu - nie dotyczy,

3)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) nakaz uzgodnienia inwestycji elektrowni wiatrowej z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w myśl ustaleń zawartych w przepisach odrębnych,

b) oznakowanie i oświetlenie elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) nakaz realizacji ujednoliconego typu poszczególnych elektrowni wiatrowych dla całego obszaru objętego planem,

d) nakaz stosowania jednolitej, neutralnej kolorystyki wież i skrzydeł poszczególnych elektrowni wiatrowych oraz matowej powierzchni niepowodującej refleksów świetnych,

e) dopuszcza się sytuowanie elektrowni wiatrowych w ramach terenów oznaczonych symbolem EW przy zachowaniu minimum 400 m odległości od istniejących budynków mieszkalnych,

f) należy zachować odległość zgodną z wymaganiami Polskich Sieci Elektroenergetycznych od planowanej linii 110kV - jeżeli ten wariant trasy będzie realizowany,

g) dopuszcza się lokalizację masztów pomiarowych,

h) dopuszcza się lokalizację elektrowni fotowoltaicznych,

i) dopuszcza się lokalizację placów montażowych,

j) dopuszcza się wykonanie ochronnego ogrodzenia ażurowego wokół poszczególnych elektrowni wiatrowych, z wykluczeniem ogrodzeń betonowych, żelbetowych lub z materiałów prefabrykowanych,

k) zakaz lokalizowania nośników reklamowych innych niż te zawierające nazwę i symbol producenta lub właściciela elektrowni wiatrowej,

l) odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastrukturalnych - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami4-R, 5-R, 6-R, 7-Rwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów- tereny rolnicze;

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) linia zabudowy - nie dotyczy,

b) powierzchnia zabudowy - nie dotyczy,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - nie dotyczy,

d) powierzchnia biologicznie czynna - 100% powierzchni działki,

e) forma zabudowy - nie dotyczy,

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej - nie dotyczy,

g) minimalna szerokość elewacji frontowej - nie dotyczy,

h) wysokość zabudowy - nie dotyczy ,

i) poziom posadzki parteru - nie dotyczy,

j) geometria i pokrycie dachu - nie dotyczy,

k) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3000m2;

3)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) Ustala się zakaz zabudowy,

b) zgodnie z rysunkiem planu na części terenu 6-R występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych - obowiązują zapisy zawarte w § 15 uchwały,

c) zgodnie z rysunkiem planu część terenu 4-R położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.1 uchwały,

d) zgodnie z rysunkiem planu część terenów 6-R i 7-R położona jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego - obowiązują zapisy zawarte w § 12 ust. 2 uchwały,

e) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenu 6-R przebiega planowana linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą ochronną - obowiązują zapisy zawarte w § 17 ust. 4 uchwały.

§ 26. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami8-U, 9-U, 10-U, 11-U, 12-U, 13-Uwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów:tereny zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia:

a) dopuszcza się usługi: handlu, rzemiosła, składów, baz, magazynów, usługi z zakresu obsługi komunikacyjnej (stacje paliw, obsługi samochodów, parkingi itp.),

b) dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji zagrodowej,

c) nie dopuszcza się lokalizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz usług innych niż wymienione w ppkt. a);

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) linia zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 25% powierzchni działki,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - minimalnie 0,1, maksymalnie 0,7,

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 50% powierzchni działki, z czego min. 20% pod drzewa i krzewy,

e) minimalna szerokość elewacji frontowej - 15 m,

f) forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca,

g) wysokość zabudowy: do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 9 m,

h) poziom posadzki parteru - maksymalnie 0,3 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku,

i) geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35o do 45o, kalenicą skierowaną równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki;

3)Szczegółowe zasady podziału nieruchomości:

a) z zastrzeżeniem lit. b, dopuszcza się podział ww. terenów na działki budowlane, jednak powstałe po podziale działki budowlane:

- nie mogą być mniejsze niż 1000 m2,

- muszą mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej,

- granice będą prowadzone pod kątem 80 o - 110 o,

- minimalna szerokość frontu: nie ustala się,

b) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt i wielkość działek będą wynikały z potrzeb infrastruktury;

4)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) zgodnie z rysunkiem planu na części terenów 10-U i 11-U występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych - obowiązują zapisy zawarte w § 15 uchwały,

b) zgodnie z rysunkiem planu część terenu 9-U położona jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego - obowiązują zapisy zawarte w § 12 ust. 2 uchwały.

§ 27. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami14-ZL, 15-ZL, 16-ZL, 17-ZL, 18-ZL, 19-ZL, 20-ZLwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów: tereny lasów;

2)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują zasady zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi,

b) zgodnie z rysunkiem planu teren14-ZLpołożony jest częściowo na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.1 uchwały,

c) zgodnie z rysunkiem planu tereny17-ZL, 18-ZL, 19-ZLpołożone są w całości na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.1 uchwały,

d) zgodnie z rysunkiem planu tereny18-ZL, 19-ZLpołożone są na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.2 uchwały.

§ 28. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami21-WS, 22-WSwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów:tereny wód powierzchniowych;

2)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują zasady zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi,

b) zgodnie z rysunkiem planu tereny położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.1 uchwały,

c) zgodnie z rysunkiem planu tereny położone są na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.2 uchwały.

§ 29. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami23-KDW, 24-KDW, 25-KDWwydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenów:tereny dróg wewnętrznych;

2)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu - minimum 8 m;

3)Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

c) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanej z obsługą techniczną drogi,

d) zgodnie z rysunkiem planu na części terenu 24-KDW występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych - obowiązują zapisy zawarte w § 15 uchwały,

e) zgodnie z rysunkiem planu część terenu 23-KDW położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust. 1 uchwały,

f) zgodnie z rysunkiem planu część terenu 23-KDW położona jest na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują zapisy zawarte w § 11 ust.2 uchwały,

g) zgodnie z rysunkiem planu część terenu 24-KDW położona jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko-folwarcznego - obowiązują zapisy zawarte w § 12 ust. 2 uchwały,

h) zgodnie z rysunkiem planu, przez część terenu 25-KDW przebiega planowana linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą ochronną - obowiązują zapisy zawarte w § 17 ust. 4 uchwały.

Dział IV.
Ustalenia końcowe

§ 30. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie w gminie Linia, zatwierdzony uchwałą Nr 251/XXXI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 18 września 2009 r.

§ 31. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Linia


Czesław Hinz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/XXVI/VI/2013
Rady Gminy Linia
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.JPG

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/XXVI/VI/2013
Rady Gminy Linia
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz i fragmentu wsi Pobłocie w gminie Linia.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Linia rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

1. Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 8 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. W dniu 15 lipca 2013 r. odbyła się dyskusja publiczna.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 19 sierpnia 2013 r.

3. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Linia nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263/XXVI/VI/2013
Rady Gminy Linia
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Linia rozstrzyga, co następuje:

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1)

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- zaopatrzenie w energię cieplną,

- zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg

W granicach planu nie przewiduje się budowy dróg publicznych, należących do zadań własnych gminy.

III. Uzbrojenie terenu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:

1)obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z gminnego systemu;

2)rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez właściwego zarządcę sieci.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1)obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej; jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie mających dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji deszczowej:

1)z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach własnej działki lub do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się indywidualne rozwiązania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;

IV. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.

Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem miejscowym:

1)Opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.

2)Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

3)Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.

4)Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.

V. Zasady prowadzenia polityki finansowej

1)Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

2)Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne, opłaty adiacenckie itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym przypadku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »