| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/292/2013 Rady Miasta Jastarnia

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się zmiany:

1. W paragrafie 6 ust. 6 pkt. 1) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"1) 15 dm3na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,".

2. W paragrafie 6 ust. 6 pkt 7) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"7) 110 dm3na każde 250 m2powierzchni w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i 3 dm3na każde 250 m2powierzchni poza tym okresem; dla targo-
wisk, ogrodów działkowych, kempingów i pól biwakowych oraz części innych
nieruchomości wykorzystywanych na te cele.".

3. W paragrafie 7 ust. 1 wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"1. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.".

4. W paragrafie 7 ust. 3 pkt. 4) wprowadza się zmiany nadając mu brzmienie:
"4) zamykanie pojemników w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się do
ich wnętrza wód opadowych.".

5. W paragrafie 7 ust. 3 dodaje się pkt. 5) w brzmieniu:
"5) zapewnienie szczelności pojemników oraz sprawności elementów transportowych
pojemników.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Wojciech Kohnke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »