| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268)

Na podstawie art. 20, w związku z art.3, ust. 1, art.15, art.17, art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmianami)

Rada Miasta Starogard Gdański uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268).

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszary na terenie miasta Starogard Gdański w granicach określonych na rysunkach planu od Nr 1 do Nr 4, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

1) Części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwały - Ustalenia ogólne;

2) Części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwały - Ustalenia szczegółowe;

3) Części graficznej w formie czterech rysunków planu od Nr 1 do Nr 4 stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią integralną część planu w zakresie określonym jako ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia tj. informacje i zalecenia mają charakter informacyjny, nieobowiązujący.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:

1) Strefa funkcyjna- fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym;

2) Karta terenu -zapis słowny ustaleń szczegółowych planu dla strefy funkcyjnej;

3) Linia zabudowy -jest to nieprzekraczalna linia lokalizacji obiektów budowlanych nadziemnych oznaczona graficznie na rysunku planu. Nie dotyczy: schodów zewnętrznych, podestów, pochylni, zejść i zjazdów do piwnic i garaży wbudowanych, tarasów naziemnych (niepodpiwniczonych), zadaszeń nad wejściem oraz balkonów i wykuszy wystających na maksymalnie 1,5m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu budynku;

4) Infrastruktura techniczna- należy przez to rozumieć infrastrukturę publiczną i niepubliczną z zakresu infrastruktury technicznej liniowej oraz budowli inżynierskich, drogowych, hydrotechnicznych (place, parkingi, przepusty itp.);

5) Infrastruktura techniczna liniowa- należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, której charakterystycznym parametrem jest długość (drogi, ciągi pieszo-jezdne, chodniki, sieci itp.);

6) Usługi- należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, nie zaś wytwarzające bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych. W ramach usług wyróżniamy następujące kategorie:

a) usługi o charakterze publicznym - takie jak administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultura, kult religijny, oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna, usługi porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego), niezależnie od podmiotu który je realizuje (może to być podmiot prywatny);

b) usługi o charakterze komercyjnym - takie jak: handel (za wyjątkiem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych tj. o pow. sprzedaży powyżej 2000m2), gastronomia, rozrywka, obsługa turystyki (hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi), świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, biura (obsługa firm i przedsiębiorstw), usługi medyczne świadczone poza zakładami opieki zdrowotnej działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów,

c) rzemiosło usługowe - działalność usługowa rozumiana jako świadczenie usług drobnych takich jak: usługi szewskie, krawieckie, fotograficzne, poligraficzne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, pogrzebowe, ślusarskie, stolarskie, punkty napraw artykułów użytku osobistego i domowego, studia wizażu i odchudzania, sauny, usługi związane ze sportem i poprawą kondycji fizycznej, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów, itp.

d) oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej, nie powodująca ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, ani powstawania odorów bądź niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń, itp.

§ 5. 1. Obszary objęte planem oznacza się pięcioma strefami funkcyjnymi wydzielonymi liniami rozgraniczającymi.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolem cyfrowo-literowym, określającym w kolejności:

1) Tereny komunikacji:

a) symbol pierwszy - cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki),

b) symbol drugi - jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu komunikacji.

2) Pozostałe tereny funkcyjne:

a) symbol pierwszy - cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,

b) symbol drugi - jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla stref funkcyjnych projektowanych w planie określa się następujące ustalenia ogólne.

Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

1) U,M - Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:

a) Funkcja podstawowa:

- lokalizacja zabudowy usługowej z zakresu usług o charakterze komercyjnym, publicznym i rzemiosła usługowego,

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej).

b) Funkcja dopuszczalna:

- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizacja infrastruktury technicznej,

- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych.

c) Funkcja wykluczona:

- lokalizacja zabudowy obsługi komunikacji samochodowej (stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów itp.).

2) U - tereny zabudowy usługowej

a) Funkcja podstawowa:

- lokalizacja zabudowy usługowej (z zakresu usług o charakterze komercyjnym, publicznym i rzemiosła usługowego),

- lokalizacja zabudowy obsługi komunikacji samochodowej (np. stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów, serwisy samochodowe itp.) w strefie 2.U.

b) Funkcja dopuszczalna:

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej, związanej z prowadzoną działalnością - maksymalnie 1 lokal lub budynek mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla właścicieli lub zarządców nieruchomości,

- lokalizacja obiektów i urządzeń technologicznych związanych z funkcją wiodącą,

- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizacja infrastruktury technicznej,

- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych.

c) Funkcja wykluczona:

- lokalizacja zabudowy obsługi komunikacji samochodowej (stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów itp.) w strefie 4.U.

3) MN,U- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

a) Funkcja podstawowa:

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- lokalizacja zabudowy usługowej o charakterze drobnych usług związanych z zawodem właściciela nieruchomości typu: usługi szewskie, lekarskie, rachunkowe itp., zatrudniających maksymalnie 2 osoby.

b) Funkcja dopuszczalna:

- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej,

- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych.

c) Funkcja wykluczona:

- lokalizacja zabudowy usługowej handlowej,

- lokalizacja zabudowy usługowej publicznej,

- lokalizacja zabudowy obsługi komunikacji samochodowej (stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów itp.)

4) Tereny komunikacji:

KXPW- teren ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego.

§ 6. 1. Ustalenia planu odnoszą się do, do inwestycji noworealizowanych, do zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów oraz do zmian użytkowania terenów i obiektów, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny, poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o przepisy odrębne.

3. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu dopuszcza się pozostawić w użytkowaniu dotychczasowym z dopuszczeniem remontów, przebudowy i rozbudowy.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 7. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych 5 stref funkcyjnych, ujętych w 5 kartach terenu.

1.

KARTA TERENU Nr 1

Miasto Starogard Gdański 1/1423/07/12/PP/II

2.

PRZEZNACZENIE TERENU

U,M

Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej

3.

Nr STREFY

1. U,M

POWIERZCHNIA

0,83 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Obszar położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół folwarku Starogard Szlachecki a część obszaru wpisana jest do rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego. Należy chronić zabytkową zabudowę wpisaną do rejestru zabytków a nową zabudowę kształtować nawiązując skalą, typem zabudowy, formę architektoniczną do zabudowy tradycyjnej, charakterystycznej dla strefy.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1

Ochronie podlegają: istniejąca zieleń (zadrzewienia, zakrzewienia) oraz systemy drenarskie:

5.1.1

Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wycinka drzew może nastąpić jedynie pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.1.2

Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

5.1.3

Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Jednocześnie należy nie dopuścić na terenach zabudowanych do zalewania działek sąsiednich.

5.2

Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

5.3

Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

6.1

Na terenie znajduje się zespół budynków mleczarni wpisany wraz z działką nr 35 do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr PWKZ.R.4190-47/3868-2/2004/2006 z dnia 26.07.2006r., nr rej. A-1788), które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Na prowadzenie prac przy obiektach zabytkowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków.

6.2

Teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół folwarku Starogard Szlachecki, oznaczonej graficznie na rysunku planu.

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych dla celów publicznych.

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

8.1

Parametry dla zabudowy zabytkowej o której mowa w pkt. 6:

8.1.1

Ilość kondygnacji:

Istniejąca do zachowania.

Wysokość zabudowy:

Istniejąca do zachowania.

8.1.2

Powierzchnia zabudowy:

Istniejąca do zachowania.

8.1.3

Dachy

Istniejące do zachowania.

8.1.4

Kształtowanie formy architektonicznej:

Istniejąca forma architektoniczna podlega ochronie poza elementami wtórnymi współczesnymi. Należy dążyć do maksymalnego odtworzenia historycznej formy architektonicznej. Zachowane elementy formy architektonicznej należy poddać konserwacji a w przypadku wtórnych współczesnych form należy dążyć do zastąpienia ich elementami o formach nawiązujących do historycznych.

8.1.5

Linie zabudowy:

Należy zachować istniejącą linie zabudowy.

8.2

Parametry dla zabudowy projektowanej:

8.2.1

Ilość kondygnacji,

Maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza). Dopuszcza się podpiwniczenie.

wysokość zabudowy:

Maksymalnie 10,0 m od poziomu terenu do pokrycia dachu.

8.2.2

Powierzchnia zabudowy:

Do 30% powierzchni terenu.

8.2.3

Intensywność zabudowy:

Minimalna: 0,2

Maksymalna: 0,6

8.2.4

Dachy

Nie określa się.

8.2.5

Kształtowanie formy architektonicznej:

Nową zabudowę kształtować nawiązując skalą, typem zabudowy, formę architektoniczną do zabudowy tradycyjnej, charakterystycznej dla strefy.

8.2.6

Linie zabudowy:

Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi w miejscach oznaczonych na rysunku planu zachowując odległości szczegółowo zwymiarowane na rysunku planu.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW

Zespół budynków mleczarni jest wpisany wraz z działką nr 135 do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr PWKZ.R.4190-47/3868-2/2004/2006 z dnia 26.07.2006r., nr rej. A-1788 i podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

10.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

10.1

Dopuszcza się łączenie działek.

10.2

Zakaz podziału na działki budowlane.

10.3

Dopuszcza się regulację granic i podział terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

11.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w strefie oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 22 należy zabezpieczyć przed uciążliwością związaną z hałasem poprzez stosowanie materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia winny zapewnić dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach i normach odrębnych. Ochrona tych obiektów przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa z drogą krajową nr 22, należy do zadań własnych inwestora i jego zastępców prawnych.

12.

KOMUNIKACJA

12.1

Dojazd z ulicy Norwida.

12.2

W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:

- min. 1 miejsca parkingowe / 100 m2 pow. użytkowej usług

- min. 1 miejsce parkingowe / 4 miejsca konsumenckie

- min. 1 miejsce parkingowe / 10 zatrudnionych

- min. 1 miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny

13.

INFRASTRUKTURA

Woda:

Z sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne :

Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki technologiczne:

Utylizować według przepisów szczegółowych związanych z gospodarka odpadami.

Wody opadowe:

Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. Zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu określonym w przepisach odrębnych.

Ogrzewanie:

Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Energetyka:

Z sieci energetycznej.

Gaz:

Z sieci gazowej.

Gospodarka odpadami:

Odpady komunalne należy zbierać selektywnie, wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta miasto, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów.

Odpady niebezpieczne utylizować w specjalistycznych zakładach posiadających zezwolenia na utylizację określonych rodzajów odpadów niebezpiecznych poprzez zawarcie porozumień indywidualnych.

Pozostałe uzbrojenie (np. sieć teletechniczna, telekomunikacyjna itp.):

Dopuszcza się budowę uzbrojenia w siec teletechniczną, telekomunikacyjną itp.

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA

Nie ustala się.

15.

STAWKA PROCENTOWA

0 %

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie występują.

-

1.

KARTA TERENU Nr 2

Miasto Starogard Gdański 1/1423/07/12/PP/II

2.

PRZEZNACZENIE TERENU

U

Tereny zabudowy usługowej

3.

Nr STREFY

2. U

POWIERZCHNIA

0,33 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w punkcie 8.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1

Ochronie podlegają: istniejąca zieleń (zadrzewienia, zakrzewienia) oraz systemy drenarskie:

5.1.1

Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wycinka drzew może nastąpić jedynie pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.1.2

Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

5.1.3

Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Jednocześnie należy nie dopuścić na terenach zabudowanych do zalewania działek sąsiednich.

5.2

Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

5.3

Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie występują.

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych dla celów publicznych.

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

8. 1

Ilość kondygnacji,

Maksymalna 3 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie.

wysokość zabudowy:

Maksymalna 12,0 m

8. 2

Powierzchnia zabudowy:

Do 60% powierzchni działki.

8.3

Intensywność zabudowy:

Minimalna: 0,2.

Maksymalna: 0,8.

8. 4

Dachy

Nie określa się.

8. 5

Linie zabudowy:

Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w miejscach oznaczonych na rysunku planu zachowując odległości od 3m do 6 m szczegółowo zwymiarowane na rysunku planu.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW

Nie występują.

10.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

10.1

Dopuszcza się łączenie działek.

10.2

Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o niżej wymienionych parametrach:

- powierzchnia działki - nie określa się; maksymalna - nie określa się.

- szerokość frontu działki: nie określa się

- kąt położenia działki w stosunku do pasa drogowego: nie określa się.

10.3

Dopuszcza się regulację granic i podział terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

10.4

Zakaz podziałów geodezyjnych powodujących konieczność budowy dodatkowych zjazdów z drogi krajowej nr 22.

11.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

11.1

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w strefie oddziaływania akustycznego od drogi krajowej nr 22 należy zabezpieczyć przed uciążliwością związaną z hałasem od drogi poprzez realizację obiektów akustycznych lub stosowanie materiałów o podwyższonej izolacyjności akustycznej itp. W/w zabezpieczenia winny zapewnić dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach i normach odrębnych.

Ochrona obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa z drogą krajową nr 22, należy do zadań własnych inwestora i jego zastępców prawnych.

11.2

Zakazuje się umieszczania w sąsiedztwie drogi krajowej reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED. W przypadku pozostałych reklam obowiązuje linia zabudowy.

11.3

Nowa infrastruktura techniczna, w tym liniowa, powinna być lokalizowana w odległości od drogi krajowej zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy.

11.4

W strefie dopuszcza się lokalizację stacji benzynowych. Na lokalizację stacji benzynowych wymagana jest zgoda Zarządcy Drogi krajowej.

12.

KOMUNIKACJA

12.1

Dojazd z: ul. Piłsudskiego i Drogi Nowowiejskiej.

12.2

Zakaz obsługi komunikacyjnej terenu za pośrednictwem zjazdu z drogi krajowej nr 22 (ul. Jagiełły)

12.3

Zakaz lokalizacji zjazdów z ulicy Piłsudskiego i Drogi Nowowiejskiej w obszarze oddziaływania ich skrzyżowania z drogą krajową nr 22.

12.4

W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:

- min. 1 miejsce parkingowe / 100 m2 pow. użytkowej usług

- min. 1 miejsce parkingowe / 10 zatrudnionych

- min. 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny

Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych poza obszarem strefy, zlokalizowanych w sąsiedztwie strefy, pod warunkiem, że właściciel udokumentuje prawo do terenu lub uzyska zgodę właściciela lub zarządcy.

13.

INFRASTRUKTURA

Woda:

Z sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne :

Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki technologiczne:

Utylizować według przepisów szczegółowych związanych z gospodarka odpadami.

Wody opadowe:

Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. Zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu określonym w przepisach odrębnych.

Ogrzewanie:

Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Energetyka:

Z sieci energetycznej.

Gaz:

Z sieci gazowej.

Gospodarka odpadami:

Odpady komunalne należy zbierać selektywnie, wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta miasto, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów.

Odpady niebezpieczne utylizować w specjalistycznych zakładach posiadających zezwolenia na utylizację określonych rodzajów odpadów niebezpiecznych poprzez zawarcie porozumień indywidualnych.

Pozostałe uzbrojenie (np. sieć teletechniczna, telekomunikacyjna itp.):

Dopuszcza się budowę uzbrojenia w siec teletechniczną, telekomunikacyjną itp.

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA

Nie ustala się.

15.

STAWKA PROCENTOWA

30 %

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie występują.

-

1.

KARTA TERENU Nr 3

Miasto Starogard Gdański 1/1423/07/12/PP/II

2.

PRZEZNACZENIE TERENU

MN,U

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne i usługowej

3.

Nr STREFY

3. MN,U

POWIERZCHNIA

0,26 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Obszar strefy oraz istniejące podziały parcelacyjne utrudniają zabudowę w formie wolnostojącej. W celu umożliwienia przeznaczenia obszaru na funkcje inwestycyjne, dopuszcza się lokalizacje projektowanej zabudowy na granicach własności w sposób określony w pkt. 11.

Obszar położony jest w granicy strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół ul. Chojnickiej.

Nową zabudowę kształtować w nawiązaniu do historycznej zabudowy w zakresie skali, formy architektonicznej, typu zabudowy.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1

Ochronie podlegają: istniejąca zieleń (zadrzewienia, zakrzewienia) oraz systemy drenarskie:

5.1.1

Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wycinka drzew może nastąpić jedynie pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.1.2

Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

5.1.3

Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Jednocześnie należy nie dopuścić na terenach zabudowanych do zalewania działek sąsiednich.

5.2

Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%.

5.3

Na terenach o spadku powyżej 15% przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy wykonać badania geologiczno-inżynierskie, hydrologiczne i inne niezbędne w zakresie stateczności terenu i wpływu wód powierzchniowych i podziemnych dla całego zbocza a nie tylko dla obszaru posadowienia budynku, w celu zastosowania odpowiednich środków i rozwiązań technicznych zabezpieczających zbocze przed osuwaniem się mas ziemnych.

5.4

Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

6.1

Teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół ul. Chojnickiej, oznaczonej graficznie na rysunku planu.

6.2

W obszarze znajduje się strefa ochrony archeologicznej, oznaczona graficznie na rysunku planu, która podlega ochronie. Wszelkie działania inwestycyjne projektowane w obrębie strefy ochrony archeologicznej wymagają uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków.

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych dla celów publicznych (nie dotyczy budynków).

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

8. 1

Ilość kondygnacji,

Maksymalna 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie.

wysokość zabudowy:

Maksymalna 10,0 m

8. 2

Powierzchnia zabudowy:

Do 30% powierzchni działki.

8.3

Intensywność zabudowy:

Minimalna: 0,2.

Maksymalna: 0,6.

8. 4

Dachy

Nie określa się. Zaleca się dwuspadowe lub jednospadowe.

8. 5

Kształtowanie formy architektonicznej:

Nową zabudowę kształtować w nawiązaniu do historycznej zabudowy w zakresie skali, formy architektonicznej, typu zabudowy.

8. 6

Linie zabudowy:

Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od ciągu pieszo-jezdnego 01.KXP w miejscach oznaczonych na rysunku planu, zachowując odległości od 3 do 6 m, szczegółowo zwymiarowane na rysunku planu.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW

Nie występują.

10.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

10.1

Dopuszcza się łączenie działek.

10.2

Zakaz podziału na działki budowlane.

10.3

Dopuszcza się regulację granic i podział terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

11.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

11.1

Dopuszcza się lokalizację projektowanej zabudowy na granicach własności w sposób wynikający z istniejących podziałów parcelacyjnych według następujących zasad:

§ Na działce 80/10 dopuszcza się zabudowę na granicy z działką sąsiednią nr 487.

§ Na działce 80/8 dopuszcza się zabudowę na granicy z działką sąsiednią nr 487.

§ Na działce 86 dopuszcza się zabudowę na granicy z działkami sąsiednimi 80/5 i 85/5.

§ Na działce nr 80/5 dopuszcza się zabudowę na granicy z działką sąsiednią nr 86.

11.2

Na działkach nr 80/5 i 86 należy kształtować zabudowę w formie bliźniaczej.

12.

KOMUNIKACJA

12.1

Dojazd z ulicy Parkowej.

12.2

W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:

- min. 1 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług

- min. 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych

- min. 1 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny

13.

INFRASTRUKTURA

Woda:

Z sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne :

Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki technologiczne:

Utylizować według przepisów szczegółowych związanych z gospodarka odpadami.

Wody opadowe:

Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. Zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu określonym w przepisach odrębnych.

Ogrzewanie:

Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Energetyka:

Z sieci energetycznej.

Gaz:

Z sieci gazowej.

Gospodarka odpadami:

Odpady komunalne należy zbierać selektywnie, wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta miasto, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów.

Pozostałe uzbrojenie (np. sieć teletechniczna, telekomunikacyjna itp.):

Dopuszcza się budowę uzbrojenia w siec teletechniczną, telekomunikacyjną itp.

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA

Nie ustala się.

15.

STAWKA PROCENTOWA

0 %

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie występują.

-

1.

KARTA TERENU Nr 4

Miasto Starogard Gdański 1/1423/07/12/PP/II

2.

PRZEZNACZENIE TERENU

U

Tereny zabudowy usługowej

3.

Nr STREFY

4. U

POWIERZCHNIA

0,11 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Teren zabudowany jest istniejącą zabudowa usługową o funkcji przedszkola i współczesnej formie architektonicznej.

Należy zachować istniejący charakter zabudowy.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1

Ochronie podlegają: istniejąca zieleń (zadrzewienia, zakrzewienia) oraz systemy drenarskie:

5.1.1

Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wycinka drzew może nastąpić jedynie pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.1.2

Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

5.1.3

Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania. Jednocześnie należy nie dopuścić na terenach zabudowanych do zalewania działek sąsiednich.

5.2

Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

5.3

Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

6.1

Nie występują.

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych dla celów publicznych.

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

8.1

Ilość kondygnacji,

Maksymalna 3 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie.

wysokość zabudowy:

Maksymalna 12,0 m.

8.2

Powierzchnia zabudowy:

Do 30% powierzchni działki.

8.3

Intensywność zabudowy:

Minimalna: 0,3.

Maksymalna: 0,8.

8.4

Dachy

Nie określa się.

8.5

Linie zabudowy:

Należy zachować nieprzekraczalną linie zabudowy w miejscu oznaczonym na rysunku planu zachowując odległość 6 m od drogi, szczegółowo zwymiarowaną na rysunku planu.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW

Teren znajduje się w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Południe". Obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody wnikające z przepisów odrębnych.

10.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

10.1

Zakaz podziału na działki budowlane.

10.2

Dopuszcza się regulację granic i podział terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

11.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o których mowa w pkt. 7 i 10.2

12.

KOMUNIKACJA

12.1

Dojazd z ul. Leszczynowej.

12.2

W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:

- min. 1 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług

- min. 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych

- min. 1 miejsce postojowe / lokal mieszkalny

13.

INFRASTRUKTURA

Woda:

Z sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne :

Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki technologiczne:

Utylizować według przepisów szczegółowych związanych z gospodarka odpadami.

Wody opadowe:

Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich. Zanieczyszczone wody opadowe należy podczyścić w stopniu określonym w przepisach odrębnych.

Ogrzewanie:

Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła lub z sieci ciepłowniczej. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Energetyka:

Z sieci energetycznej.

Gaz:

Z sieci gazowej.

Gospodarka odpadami:

Odpady komunalne należy zbierać selektywnie, wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko odpadów, z którego korzysta miasto, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów.

Pozostałe uzbrojenie (np. sieć teletechniczna, telekomunikacyjna itp.):

Dopuszcza się budowę uzbrojenia w siec teletechniczną, telekomunikacyjną itp.

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA

Nie ustala się.

15.

STAWKA PROCENTOWA

30 %

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie występują.

-

1.

KARTA TERENU Nr 5

Miasto Starogard Gdański 1/1423/07/12/PP/II

2.

PRZEZNACZNIE TERENU

KXPW

Teren ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego

3.

Nr STREFY

01.KXPW

POWIERZCHNIA

0,12 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1

Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych , nie dopuszczając do ich zalegania..

5.2

Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

5.3

Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochrona, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół ul. Chojnickiej, oznaczonej graficznie na rysunku planu.

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej liniowej.

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłączeniem realizacji obiektów i urządzeń o których mowa w pkt. 7

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW

Nie występują.

10.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Nie dotyczy.

11.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

1. szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 4 do 12m;

2. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej liniowej.

3. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami.

4. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. 1 na terenach zainwestowanych w zależności od warunków lokalnych.

12.

KOMUNIKACJA

Ciąg pieszo-jezdny wchodzi w skład istniejącego i projektowanego układu dróg publicznych.

13.

INFRASTRUKTURA

Ścieki deszczowe:

Do kanalizacji deszczowej (dopuszcza się powierzchniowo w przypadku braku kanalizacji deszczowej).

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA

Nie ustala się

15.

STAWKA PROCENTOWA

0%

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie występują

Rozdział 4.
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8. Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej Gminy określonej w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański " uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XXXVIII/353/2005 z dn. 07 grudnia 2005r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009r.

Rozdział 5.
Załączniki do uchwały

§ 9. Integralną częścią uchwały są:

1) Część graficzna - załącznik Nr 1do niniejszej uchwały w formie czterech rysunków planu od Nr 1 do Nr 4;

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 10. Wejście w życie niniejszego planu miejscowego powoduje utratę mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części objętej niniejszym planem miejscowym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/411/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/411/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Plan miejscowy generalnie dotyczy terenów częściowo zabudowanych i uzbrojonych.

W obszarze planu nie występują tereny przeznaczone na cele publiczne gminne, natomiast gmina jest udziałowcem we własności projektowanego ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego i może ponieść koszty związane z realizacją tego ciągu. Dodatkowo gmina ponosić będzie koszty dla inwestycji bieżących remontów i konserwacji obiektów budowlanych gminnych.

Finansowanie inwestycji gmina realizuje w oparciu o każdorazowo uchwalony budżet, w którym przewiduje należność środków, które może przeznaczyć na inwestycje. Każdego roku gmina może wystąpić o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, w tym fundusze unijne).

Z wyżej wymienionych dwóch elementów tj. budżetu i środków ewentualnych dotacji, gmina będzie sukcesywnie realizowała obowiązki wynikające z uchwalenia niniejszego planu.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/411/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.06.2013r. do 15.07.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. W dniu 27.06.2013r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Uwagi można było składać do dnia 30.07.2013r.

W okresie tym, wpłynęły następujące uwagi, które nie zostały uwzględnione w projekcie planu:

1) Uwaga złożona w dniu 27.06.2013r. przez "ARSA" Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie spółka partnerska ul. Sobieskiego 60, 80-216 Gdańsk.

Wnioskodawcy złożyli trzy uwagi dotyczące ustaleń dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2.U, z których dwie uwagi uwzględniono, jednej nie uwzględniono.

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wprowadzenia w pkt 8.5 odnoszącym się do linii zabudowy zapisu: cyt. "nie dotyczy elementów identyfikacji wizualnej oraz reklam zgodnie z p.11.2"k.c.

Uzasadnienie: Uwagi nie uwzględniono ponieważ wprowadzenie wnioskowanego zapisu byłoby sprzeczne z pkt. 11.2, który brzmi: cyt. "Zakazuje się umieszczania w sąsiedztwie drogi krajowej reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED. W przypadku pozostałych reklam obowiązuje linia zabudowy" k.c. Zapis ten jest wymagany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z pismem GDDKiA-O/Gd-Z-3ac-439/41/dk22/2013 z dn. 23.04.2013r. pkt. 4. i 5 dotyczącym uzgodnienia projektu planu.

2) Uwaga z dnia 22.07.2013r. (wpływ do Urzędu Miasta w dniu 25.07.2013r.) złożona przez NALEPA Capital Trust sp. z o.o. ul.Bydgoska 2A/1, 61-127 Poznań.

Wnioskodawcy złożyli cztery uwagi dotyczące ustaleń dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2.U, z których trzy uwagi uwzględniono, jednej nie uwzględniono.

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wprowadzenia w pkt 8.5 odnoszącym się do linii zabudowy zapisu: cyt. "nie dotyczy elementów identyfikacji wizualnej oraz reklam zgodnie z p.11.2"k.c.

Uzasadnienie: Uwagi nie uwzględniono ponieważ wprowadzenie wnioskowanego zapisu byłoby sprzeczne z pkt. 11.2, który brzmi: cyt. "Zakazuje się umieszczania w sąsiedztwie drogi krajowej reklam emitujących zmienne światło m.in. typu LED. W przypadku pozostałych reklam obowiązuje linia zabudowy" k.c. Zapis ten jest wymagany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z pismem GDDKiA-O/Gd-Z-3ac-439/41/dk22/2013 z dn. 23.04.2013r. pkt. 4. i 5 dotyczącym uzgodnienia projektu planu.

2. Rada Miasta akceptuje przedstawione przez Prezydenta Miasta rozstrzygnięcia uwag.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »