| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Lubichowo

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru i terminu płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Ocypel i Szteklin w wysokości 2,00 zł.

2. Poboru opłaty dokonuje się w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, powstaje z chwilą zakwaterowania.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci - właściciele bądź pracownicy ośrodków wypoczynkowych znajdujących się w miejscowościach Ocypel i Szteklin.

3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.

4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubichowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru i terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »