| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/230/2013 Rady Gminy Chmielno

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391[2])) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno" o poniższej treści :

"REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY CHMIELNO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Chmielno dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;

5) częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie;

6) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione;

7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi;

8) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

9) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami);

2) nieruchomości- należy przez to rozumieć, rozszerzoną treść art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, z której wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe(zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

- nieruchomości zamieszkałe - budynki, w których właściciele zamieszkują przez cały rok,

- nieruchomości niezamieszkałe - budynki w których właściciele zamieszkują tylko okresowo np. w sezonie letnim (np. domki letniskowe) a także inne budynki nie wykorzystywane do celów bytowych mieszkańców,

c) nieruchomości lokalowe(lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

3) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowywykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

b) na terenie przystanków komunikacyjnychobowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do właściciela przystanku;

c) na drogach publicznychobowiązki utrzymania czystości i porządku, należą dozarządcy drogi; do obowiązków zarządcy drogi należy także usuwanie innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości;

d) na chodnikachobowiązki utrzymania czystości i porządku, uprzątnięcia i pozbywanie się błota, śniegu, lodu, należą dowłaścicieli posesji przylegających do tych chodników, natomiast jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, w/w obowiązki należą do zarządcy drogi; na pozostałych chodnikach nie graniczących z prywatnymi posesjami obowiązki utrzymania czystości, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników należą dozarządcy drogi;

e) na terenach pozostałychobowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy; do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów ustawione wzdłuż pasa drogowego- należy przez to rozumieć kosze uliczne, - obowiązki utrzymania czystości i porządku poprzez zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w tych urządzeniach oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do zarządcy drogi;

5) właścicielu lokalu- w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

6) lokator- w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

7) posiadający lokal- jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

8) korzystający z lokalu- posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;

9) dysponujący lokalem- właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

10) budynek mieszkalny jednorodzinny- to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

11) budynek zamieszkania zbiorowego- to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

12) zabudowa jednorodzinna- to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

13) zabudowa wielorodzinna- zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14) zabudowa zagrodowa- to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

15) budynek użyteczności publicznej- to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

16) umowach- należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy umowy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

17) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej:KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

18) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 który wskazuje RIPOK w Chlewnicy jako instalację regionalną (dalej:PGOWP 2018) - należy przez to rozumieć dokument przyjęty uchwałą Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r.;

19) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Chmielno na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

20) zniżkach w opłatach- należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy, zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych. Zniżki te są uwzględniane w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości;

21) punkty selektywnego zbierania- należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

22) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;

23) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

24) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt 7 ustawy o odpadach;

25) odpadach zielonych- należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

26) odpadach opakowaniowych- należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

27) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych- rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej ;

28) odpadach niebezpiecznych- należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

29) nieczystościach ciekłych- należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

30) zbiornikach bezodpływowych- należy to rozumieć, instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

31) stacjach zlewnych- należy przez to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

32) punkcie zbiórki odpadów problematycznych- należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny raz w tygodniu (soboty) w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

33) harmonogramie- należy przez to rozumieć, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielno, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;

34) przedsiębiorcach- podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

35) chowie zwierząt- rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

36) zwierzętach domowych- należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

37) zwierzętach gospodarskich- należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ze zm.;

38) zwierzętach bezdomnych- należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt ;

39) indywidualnych kontach- należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli nieruchomości i (opcjonalnie - dysponujących lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), w którym na bieżąco rejestrowana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości i (opcjonalnie - najemców/właścicieli lokali), odpadów;

40) poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania(dalej- redukcja)- należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

41) poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej- odzysk)- należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

42) opłata za selekcję realizowaną z masy przekazanych ponad normę odpadów zmieszanych(dalej- opłata za selekcję)- opłata, którą musi uiścić właściciel nieruchomości w związku z faktem selektywnego przekazania zbyt małej w stosunku do aktualnie obowiązujących poziomów części wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych; opłata ta jest uiszczana w roku następnym po przekazaniu sprawozdań za rok poprzedzający;

43) Regulaminie- rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielno".

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

3) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

5) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

7) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

9) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

§ 4

1. Na terenie gminy Chmielno, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach z tym, że dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korka i kory oraz papieru i tektury, nie zawierajacych subsatncji niebezpiecznych, impregnatów i folii i tym podobne. O ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jezeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwosci dla sąsiadów;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych, pojemników innych właścicieli oraz na tereny leśne, rowy przydrożne i inne tereny nie wyznaczone do składowania odpadów;

2. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.

3. Nieruchomości zabudowane budynkami w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych powinny być zabezpieczone przez właścicieli tych nieruchomości w pojemniki metalowe do zbierania popiołu i żużla.

§ 5

Pola campingowe lub namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do maksymalnej możliwej do przyjęcia przez pole namiotowe lub campingowe liczby wczasowiczów.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6

1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy stosować można:

1) worki co najmniej 80 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

2) worki co najmniej 120 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

3) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego,

4) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

6) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych powinny być utrzymane w kolorze:

1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych,

4) szarym - metalowym (np. ocynk) w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu,

5) szarym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

4. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis o formacie minimalnym A4, w kolorze odpowiednim dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 2, napis:

1) "ODPADY OPAKOWANIOWE" - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 1,

2) "SZKŁO" - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 2,

3) "ODPADY ZIELONE" - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 3,

4) "POPIÓŁ" - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 4,

5) "ODPADY ZMIESZANE" - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 5.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6.

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w ust 8.

7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane dwa razy w miesiącu powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) dla gospodarstwa domowego - minimalnie jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,

2) dla budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą - o pojemności co najmniej 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni jednak nie mniej niz jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal, z tym że dla:

a) lokali gastronomicznych - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów (dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu),

b) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - pojemnik 120 litrowy,

c) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik zapewniający spełnienie norm 120 litrów na każdych dziesięć pracowników,

d) dla hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji (np. agroturystyka) - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno łóżko,

3) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - pojemnik zapewniający spełnienie normy 2 litrów na każdego pracownika i ucznia,

4) dla domów opieki - pojemnik zapewniający spełnienie normy 20 litrów na jedno łóżko,

5) na jeden domek letniskowy - pojemnik 120 litrowy,

6) w przypadku cmentarzy - pojemnik zapewniający spełnienie normy 3 litrów na jeden nagrobek,

7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

8. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 7 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż dwa razy w miesiącu.

9. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

§ 7

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,

3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku dezynfekcji poprzez czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 8

1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w
miesiącu

szkło

co najmniej 1 raz na kwartał

co najmniej 1 raz na kwartał

co najmniej 1 raz na
kwartał

zielone

co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku

co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku

co najmniej 1 raz w
miesiącu w okresie od 1
maja do 31 października każdego roku

popiół

co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku

co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku

co najmniej 1 raz w
miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony

wystawka na terenie Gminy Chmielno 1 raz w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

wystawka na terenie Gminy Chmielno 1 raz w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

wystawka na terenie Gminy Chmielno 1 raz w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

§ 9

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

§ 10

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:

1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku,

2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku,

3) gromadzenie i przekazanie popiołu w pojemniku lub gromadzenie popiołu w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

4) dostarczanie mebli, innych odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon (Wystawka na terenie Gminy Chmielno raz w roku w zależności od potrzeb, do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów),

5) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe mogą być przekazane w ilości nie większej niż 200 kg na gospodarstwo domowe/nieruchomość rocznie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyznaczonego na ternie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kożyczkowie. Odpady budowlane z większych remontów będą odbierane odpłatnie na indywidualne zgłoszenie przez firmę wywozową,

6) przekazanie odpadów niebezpiecznych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do innych punktów ich zbiórki rozmieszczonych na terenie gminy, w tym:

a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chmielnie i w Miechucinie,

b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,

c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. farby, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

7) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Chmielno zlokalizowany jest w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kożyczkowie i prowadzi zbiórkę odpadów określonych w regulaminie w każdą sobotę;

8) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach czy innych pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2. Pojemniki oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym tj. przed wejściem na teren nieruchomości albo udostępnić wejście na teren nieruchomości podmiotowi uprawnionemu w celu odbioru odpadów. Wystawianie pojemników z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

§ 11

1. Właściciele nieruchomości nie podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej, obowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika i wypływu tych nieczystości do gruntu lub wód gruntowych, przy czym częstotliwość opróżniania musi być dostosowana do ilości pobranej wody i pojemności zbiornika.

2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z ww. instrukcji.

3. Wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów może dokonywać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i
minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie

§ 12

1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacji miejskiej,

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

3) targowisk. następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości usuwane są przez zarządcę drogi poprzez ich przekazanie do miejsc zagospodarowania.

3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach minimalnych:

1) 30 litrów - wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,

2) 40 litrów - na przystankach komunikacji publicznej,

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

4. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż dwa razy w tygodniu.

Rozdział 6
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 13

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1. do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%,

2. do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%.

Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 14

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenie Gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,

b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

c) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Chmielno na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny obiektów użyteczności publicznej oraz innych objętych zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy,

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 16

Obowiązki określone w § 15 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 17

Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina Chmielno ma podpisaną stosowną umowę.

§ 18

Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 19

1. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta,

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gmina w odniesieniu do pozostałych terenów.

2. Gminny obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych określony w ust. 1 pkt 3 realizowany będzie przez podmiot, z którą gmina zawrze stosowną umowę.

§ 20

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Chmielno.

Rozdział 8
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zakazane na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użytecznosci publicznej placówki handlowe i usługowe, hotele, domy i ośrodki wypoczynkowe, placówki prowadzące zbiorowe żywienie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 22

Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są:

1) budynki wielorodzinne,

2) zakłady produkcyjno-przetwórcze branży spożywczej,

3) budynki użyteczności publicznej,

4) pomieszczenia, w których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 3 Regulaminu.

§ 24

Właściciele nieruchomości położonych na obszarach, o których mowa w § 23 zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 25

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt.

§ 26

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zapisanej w art. 10 ustawy.

§ 27

Postępowanie w sprawach, o których mowa toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielno.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18.03.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielno.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kwidziński


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645,

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »