| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gdańsk

z dnia 21 października 2013r.

zawarte w Gdańsku dnia 21 października 2013 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81- 704 Sopot, reprezentowaną przez:
Jacka Karnowskiego - Prezydenta Miasta Sopotu
zwaną dalej Gminą Sopot
a
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowaną przez:
Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska
zwaną dalej Gminą Gdańsk
łącznie zwanych Stronami
Strony niniejszego porozumienia, mając na względzie art. 19 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz w związku z art. 3 ust. 1 litera a oraz z art. 6 Porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej", oraz działając na podstawie uchwały Rady Miasta Sopotu numer XXVIII/384/2013 r. z dnia 17 maja 2013r. i uchwały Rady Miasta Gdańska numer XL/978/13 z dnia 26 września 2013r. Strony postanowiły zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie wzajemnych zobowiązań Gminy Sopot i Gminy Gdańsk dotyczących zarządzania fragmentem, położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańska tzw. Drogi Zielonej, od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, i jego finansowania.

2. Przedmiotem porozumienia nie jest objęte wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, wydawanie których pozostaje w kompetencji każdego z właściwych organów.

§ 2. 1. Strony oświadczają, iż przedmiot niniejszego porozumienia leży w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańsk. Podział administracyjny przedmiotowego terenu określony został w załączniku graficznym do niniejszego porozumienia.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż Gmina Sopot pokrywać będzie 40 % kosztów zarządzania fragmentem tzw. Drogi Zielonej od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, na zasadach określonych w § 3 niniejszego porozumienia, a Gmina Gdańsk pokrywać będzie 60 % kosztów zarządzania fragmentem tzw. Drogi Zielonej od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, na zasadach określonych w § 3 niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. Gmina Gdańsk zobowiązuje się do finansowania zarządzania drogami, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 . Pod pojęciem finansowania zarządzania drogami należy rozumieć pokrycie kosztów na zapewnienie wykonania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności:

1) oczyszczanie letnie;

2) utrzymanie zimowe;

3) utrzymanie zieleni (koszenie i podlewanie trawników, pielęgnacja krzewów, pielęgnacja drzew), z wyłączeniem czynności objętych postępowaniem przetargowym (tj. pielęgnacja w okresach gwarancji);

4) utrzymanie murów oporowych;

5) utrzymanie punktów oświetleniowych i opłaty za energię elektryczną, według przetargów zorganizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działający w imieniu Gminy Gdańsk, i cen w nich ustalonych.

2. Gmina Sopot zobowiązuje się do zwrotu Gminie Gdańsk faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę Gdańsk na zarządzanie drogami zgodnie z podziałem procentowym, o którym mowa w § 2 niniejszego porozumienia.

3. Gmina Sopot zobowiązuje się do wykonania oraz pokrywania całości kosztów związanych z utrzymaniem chodnika, ścieżki rowerowej, kładki pieszo-rowerowej (z wyłączeniem dojścia do kładki leżącego po stronie Gminy Gdańsk) oraz tunelu dla pieszych w obrębie ronda u zbiegu ulic Wł.Łokietka i Gospody, które w całości leżą w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopot.

4. Gmina Gdańsk zobowiązuje się do pokrywania całości kosztów związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, które w całości leżą w granicach administracyjnych Gminy Gdańsk, a także dojścia do kładki pieszo-rowerowej, o której mowa w ust. 3, które leży w granicach administracyjnych Gminy Gdańsk.

5. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działający w imieniu Gminy Gdańsk. Należność będzie płatna, na podstawie tej faktury na rachunek ZDiZ Gdańsk prowadzony przez Bank PeKaO S.A. nr rachunku 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż obowiązek prowadzenia ewidencji, w tym książek drogi i obiektu będzie spoczywał na Gminie Gdańsk.

§ 4. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na czas nieokreślony, z początkiem okresu finansowania od dnia 01 stycznia 2013 r.

§ 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Ewentualne spory, jakie mogą wynikać na tle wykonywania niniejszego porozumienia, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w sposób polubowny, a dopiero w przypadku braku porozumienia, sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Gminy Miasta Gdańsk.

§ 8. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

2. Wszystkie zawiadomienia i informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane z doręczone, jeżeli zostaną doręczone adresatowi osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym pod następujące adresy:

- dla Gminy Gdańska: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk;

- dla Gminy Sopotu: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Aleja Niepodległości 930, 81-861 Sopot.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Gminy Sopot oraz Gminy Gdańsk.

§ 10. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Sopotu


Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Gdańska


Paweł Adamowicz


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańska
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik graficzny do Porozumienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »