| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/969/13 Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2012, poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r poz. 21, poz. 405), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594, 645.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie naruszy ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska" uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 2240) zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni około 1,70 ha ograniczony:

- od północy - ulicą Kartuską,

- od wschodu - terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

- od zachodu - lasem,

- od południa - przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej,

jak na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie:

a) właściciela podmiotu gospodarczego,

b) stróża lub

c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego,

na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;

3) wysokość zabudowy - poziom najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu bryły budynku (bądź jego części) lub attyki określony w metrach nad poziomem morza.

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych (takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudówek nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie) oraz innych elementów umieszczonych na pokryciu budynku, które postrzegane z poziomu podłogi parteru, z odległości od budynku nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jego wysokości, nie podwyższają optycznie budynku swoją masą.

4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej;

5) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

6) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

7) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8) miejsce postojowe dla rowerów - miejsce umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym) dostępnym dla ogółu mieszkańców budynku lub klatki mieszkaniowej bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni oraz minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się:

a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym.

§ 3. Oznaczenia literowe lub literowo - cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:

1) MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe,

2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2powierzchni użytkowej,

c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem,

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich;

3. Tereny zabudowy usługowej:

1) U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i publiczne:

a) z wyłączeniem:

- stacji paliw,

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

b) dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- małe hurtownie do 2000 m2powierzchni użytkowej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej:

1) M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny mieszkaniowe: MN21 i usługowe: U33. W karcie terenu można ustalić proporcję między funkcją mieszkaniową a usługową.

5. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej:

1) P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług:

a) z wyłączeniem:

- zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszejniż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych,

- obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej,

- obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze,

- szpitali i domów opieki społecznej,

- budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Tereny zieleni i wód:

1) ZL - lasy.

7. Tereny komunikacji:

1) KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych;

2) KD81 tereny ulic lokalnych.

8. Na terenach transportu drogowego: KD dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielonych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów:

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaźniki obliczania miejsc postojowych

dla samochodów osobowych

dla rowerów

strefa C
obszary zabudowy miejskiej

obszar
całego
miasta

strefa nieograniczonego parkowania

1

2

3

4

5

1.

Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

1 mieszkanie

MIN. 2

0

2.

Domy studenckie, internaty

10 pokoi

MIN. 0,9

MIN. 10

3.

Hotele pracownicze, asystenckie

1 pokój

MIN. 0,4

MIN. 0,2

4.

Schroniska młodzieżowe

10 łóżek

MIN. 0,9

MIN. 3

5.

Hotele

1 pokój

MIN. 0,6

MIN. 0,1

6.

Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie

1 pokój

MIN. 1

MIN. 0,1

7.

Motele

1 pokój

MIN. 1

MIN. 0,1

8.

Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki

10 łóżek

MIN. 0,9

MIN. 0,5

9.

Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2

1000 m2pow.
sprzedaży

MIN. 32

MIN. 20

10.

Restauracje, kawiarnie, bary

100 miejsc
konsumpcyjnych

MIN. 15

MIN. 6

11.

Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty do 200 m2pow. użytkowej

100 m2pow. użytkowej

MIN. 5

MIN. 1

12.

Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty powyżej 200 m2pow. użytkowej

100 m2pow. użytkowej

MIN. 3

MIN. 1

13.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty małe do 200 m2pow. użytkowej

100 m2pow. użytkowej

MIN. 5

MIN.1

14.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty duże powyżej 200 m2pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 2,5

MIN.1

15.

Szkoły podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauki

MIN. 0,5

MIN. 3 szkoły podstawowe
MIN. 5 gimnazja

16.

Szkoły średnie

1 pomieszczenie do nauki

MIN. 1,0

MIN. 6

17.

Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

10 studentów
lub 1 pomieszczenie do nauki

MIN. 1,5
lub
MIN. 4

MIN.4
lub
MIN. 6

18.

Przedszkola, świetlice

1 oddział

MIN. 3

MIN. 3

19.

Szpitale, kliniki

1 łóżko

MIN. 1

MIN. 0,1

20.

Rzemiosło usługowe

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 2

MIN. 1

21.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

1 stan. naprawcze

MIN. 2

MIN. 0,2

22.

Stacje bezobsługowe

-

0

0

23.

Stacje paliw bez sklepu

1 obiekt

MIN. 2

MIN. 1

24.

Stacje paliw ze sklepem

1 obiekt

MIN. 5

MIN. 2

25.

Myjnia samochodowa

1 stanowisko do
mycia

MIN. 2

0

26.

Małe obiekty sportu i rekreacji

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 4

MIN. 2

27.

Kryte pływalnie

100 m2 lustra wody

MIN. 5

MIN. 4

28.

Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)

1 kort

MIN. 2

MIN. 1

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 5 terenów oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 001 do 005;

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów.

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2240;

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 0,04 ha.

3. Przeznaczenie terenu: ZL las.

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych wolnostojących;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (005-KD83 lub poza granicami planu);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: nie dotyczy;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie dotyczy.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: teren leśny - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2240;

1. Numer terenu: 002.

2. Powierzchnia terenu: 0,57 ha.

3. Przeznaczenie terenu: P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej - usługi, stacje paliw.

4. Funkcje wyłączone:

1) wszystkie nie wymienione w ust. 3;

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

3) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z pefabrykatów betonowych od ulicy Kartuskiej;

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących za wyjątkiem przewidzianych w projekcie budowlanym lub w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz lokalizacji reklam i szyldów na ogrodzeniach;

5) na budynkach dopuszcza się lokalizację ręklam i szyldów związanych z prowadzoną działalnością, bedących integralną częścią projektu elewacji budynku.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalna 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 160 m n.p.m.;

6) inne gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Kartuskiej (005-KD83 i poza granicą planu poprzez jezdnię serwisową);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) drzewo do zachowania - jak na rysunku planu, wokół drzewa zagospodarowanie zapewniające naturalną jego wegetację;

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%;

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) obszar występowania funkcjonujących, niezinwentaryzowanych sieci drenarskich;

2) zaleca się stosowanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z warunkami siedliskowymi;

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania.

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2240;

1. Numer terenu: 003.

2. Powierzchnia terenu: 0,79 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren zabudowy usługowej U33.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) salony samochodowe (z serwisem).

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) ciąg pieszy łączący ulicę lokalną 004-KD81 z lasem (poza zachodnią granicą planu), jak na rysunku planu;

3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2związanych z prowadzoną działalnością, bedących integralną częścią projektu elewacji;

5) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń z pefabrykatów betonowych za wyjątkiem styku z terenem 002-P/U41.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,5;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 158 m n.p.m.;

6) inne gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy lokalnej (004-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dla ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 2:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 6 pkt 3;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się z zastrzeżeniem ust.6 pkt 5;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) obszar występowania funkcjonujących, niezinwentaryzowanych sieci drenarskich;

2) zaleca się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;

3) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów;

4) zaleca się stosowanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z warunkami siedliskowymi;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania.

§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 - KD81 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2240;

1. Numer terenu: 004.

2. Powierzchnia terenu: 0,16 ha.

3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 teren ulicy lokalnej - odcinek ulicy projektowanej.

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczajacych: od 15 m do 23 m - jak na rysunku planu;

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

4) wyposażenie minimalne: chodniki.

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzyżowania z projektowaną ulicą zbiorczą tzw. Nową Inżynierską (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 uchwały, ust.8;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

5) zieleń: dopuszcza się.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005 - KD83 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2240;

1. Numer terenu: 005.

2. Powierzchnia terenu: 0,09 ha.

3. Klasa i nazwa ulicy: KD83 teren ulicy głównej - fragment ulicy Kartuskiej.

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczajacych: od 8m do 14 m - jak na rysunku planu;

2) przekrój: zgodnie z ust. 13;

3) dostępność do terenów przyległych: zgodnie z ust. 13;

4) wyposażenie minimalne: zgodnie z ust. 13.

5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez skrzyżowanie z ulicą Nowatorów (poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą zbiorczą tzw. Nową Inżynierską (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

5) zieleń: dopuszcza się.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: teren stanowi integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ulicy Kartuskiej - części zachodniej w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr VII/146/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 z dnia 18 czerwca 203 roku poz. 1294) oznaczonego symbolem 013-83 ulica główna G2/2 (dwie jezdnie, dwa pasy ruchu) - ulica Kartuska: ustalenia dotyczące przekroju, dostępność do terenów przyległych i wyposażenia ulicy jak w ww. planie obowiązującym.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 12. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1. część graficzna - rysunek planu Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1);

2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;

2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska.

§ 14. Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu:

1) ulicy Kartuskiej - części zachodniej w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr VII/146/03 z dnia 27.03.2003 r. Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 z dnia 18.06.2003 r. poz. 1294);

2) Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1249/09 z dnia 30.12.2009 r. Dz. U. Woj. Pom. Nr 31 z dnia 03.03.2010 r. poz. 505);

3) Kokoszki mieszkaniowe - rejon między lasem i ulicą Kartuską w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXXVIII/1277/05 z dnia 19.05.2005 r., Dz. U. Woj. Pom. Nr 74 z 01.08.2005 r. poz. 1482).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/969/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26.09.2013 r.

RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOKOSZEK NA POŁUDNIE OD ULICY KARTUSKIEJ - PRZY LESIE II W MIEŚCIE GDAŃSKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/969/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26.09.2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Uwag nie wniesiono.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/969/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26.09.2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

1. Karta terenu nr004-KD81,teren ulicy lokalnej - odcinek ulicy projektowanej o przekroju jedna jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami, wraz z uzbrojeniem - odcinek o długości około 100 m.

Uwarunkowaniem zewnętrznym budowy drogi jest realizacja odcinka ulicy o długości około 200 m (poza granicami planu) do projektowanego skrzyżowania z ulicą zbiorczą tzw. Nową Inżynierską oraz odcinka ulicy zbiorczej tzw. Nowej Inżynierskiej o długości około 120 m do projektowanego skrzyżowania z ulicą Kartuską (poza granicami planu).

2. Karta terenu nr005-KD83,teren ulicy głównej - fragment ulicy Kartuskiej - odcinek o długości około 160 m; teren stanowi integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ulicy Kartuskiej - części zachodniej w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr VII/146/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 z dnia 18 czerwca 2003 roku poz. 1294) oznaczonego symbolem 013-83 ulica główna G2/2 (dwie jezdnie, dwa pasy ruchu) - ulica Kartuska.

Uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa odcinka ul. Kartuskiej o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową, zatokami autobusowymi i uzbrojeniem

o długości ok. 950 m od strony wschodniej od skrzyżowania z ul. Otomińską i ul. Kalinową oraz o długości ok. 500 m od strony zachodniej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

W skład uzbrojenia dróg (w miarę potrzeb) wchodzą:

- wodociągi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłociągi,

- gazociągi,

- sieci telekomunikacyjne

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Realizacja finansowana przez zarządcę dróg oraz odpowiednich właścicieli sieci z możliwością finansowania lub współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób określony w warunkach technicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »