| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Gminy Lipusz

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 wraz ze zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się ,, Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipusz'', stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 3. Traci moc obowiązująca uchwała nr XXVII/127/05 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów /Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 52 poz. 1008/ oraz Uchwała nr VI/45/2007 Rady Gminy Lipusz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/209/2013
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 listopada 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipusz

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1/ sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego

2/ formy stypendium szkolnego

3/ tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4/ tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Lipusz uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Sposób ustalenia formy stypendium szkolnego

§ 3. Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipusz ustala się, że:

1/ stypendium szkolne jest realizowane w formie świadczenia pieniężnego,

2/ na wniosek osoby uprawnionej stypendium szkolne może być udzielone w formie pomocy rzeczowej w postaci podręczników szkolnych i przyborów szkolnych.

Stypendium szkolne przydzielane jest :

1/ na okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, po uprzedniej weryfikacji sytuacji materialnej osoby uprawnionej, w drodze decyzji wydanej do 30 czerwca,

2/ na okres od 1 września do 31 grudnia w drodze decyzji wydanej do 30 listopada.

Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendia przydziela się do wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

2. Jeśli kwota dotacji o której mowa ust. 1 jest mniejsza niż iloczyn minimalnej kwoty stypendium określonej w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty i liczby złożonych wniosków, stypendium szkolne przydziela się w wysokości minimalnej kwoty według kryteriów dochodowych do wyczerpania kwoty dotacji.

3. Kryteria dochodowe tworzą następujące grupy dochodowe:

1/ grupa I - dochód do 99,99 zł. Miesięcznie,

2/ grupa II - dochód od 100 zł do 199,99 zł miesięcznie,

3/ grupa III - dochód od 200 zł do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

4. W przypadku kiedy kwota otrzymanej dotacji celowej jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich wniosków w danej grupie dochodowej, stypendia szkolne przydzielane są w pierwszej kolejności dla uczniów, gdzie:

1/ w rodzinie występuje bezrobocie obojga rodziców lub opiekunów prawnych lub bezrobocie i rodzina jest niepełna,

2/ występuje bezrobocie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

5. W przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji celowej jest większa niż iloczyn, o którym mowa ust. 2, stypendium szkolne przydziela się w wysokości minimalnej kwoty zwiększonej o :

1/ 50% dla grupy I

2/ 30% dla grupy II

3/ 20% dla grupy III

6. W sytuacji określonej w poprzedzającym ust. 5, kiedy kwota otrzymanej dotacji celowej jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich wniosków w danej grupie dochodowej , stypendia szkolne przydzielane są w pierwszej kolejności dla uczniów, gdzie :

1/ w rodzinie występuje bezrobocie obojga rodziców lub opiekunów prawnych lub bezrobocie i rodzina jest niepełna,

2/ występuje bezrobocie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminach ustawowych w Urzędzie Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27.

§ 6. Sprawy stypendiów w gminie prowadzi stanowisko ds. oświaty, do którego obowiązków należy:

1/ sprawdzenie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

2/ wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych w zależności od sytuacji określonych w § 4,

3/ uzyskanie niezbędnych opinii uprawnionych podmiotów,

4/ przedstawienie wniosków powołanej przez Wójta Gminy Komisji stypendialnej i wspólnie z komisją podejmowanie decyzji o formie i wielkości przyznanego stypendium.

Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy.

§ 7. 1. Stypendium szkolnego w formie rzeczowej, przewidzianej w §3 ust.1 pkt 2 jest realizowane po przedstawieniu przez osobę uprawnioną dowodu zakupu wystawionego na ucznia, któremu stypendium szkolne przyznano.

2. Stypendium szkolne w formie pieniężnej jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub przekazywane w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy wskazany przez osobę uprawnioną i za jego pisemną zgodą.

3. Osobami uprawnionymi do odbioru stypendium szkolnego dla uczniów niepełnoletnich są ich rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Uczeń pełnoletni odbiera stypendium osobiście.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 3% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Lipusz na podstawie art. 90r ust. 4 ustawy.

§ 9. 1. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są potwierdzone odpowiednimi protokołami szkody przekraczające wartości 2000,- zł powstałe z następujących przyczyn:

1/ pożar mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka,

2/ kradzież z włamaniem do mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka,

3/ zalanie mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka.

§ 10. Wójt gminy po uzgodnieniu z dyrektorem placówki do której uczęszcza uczeń ustala wielkości i formę w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz tryb i sposób jego udzielenia. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 5,6 i 7 niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »