| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/308/13 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm); art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013r., poz.724)Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na obszarze Gminy Skarszewy:

1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 774,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.280,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.558,00 zł

2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w/g załącznika nr 1

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art.8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.810,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art.8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: w/g załącznika nr 2

5. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 665,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: w/g załącznika nr 3

7. od autobusów, o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,o ilości miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.320,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.822,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Rada Miejska w drodze uchwały, w granicach wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa stawki maksymalne dla poszczególnych rodzajów środków transportowych oraz stawki minimalne dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. Wysokość stawek minimalnych uzależniona jest od liczby osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej i ulega podwyższeniu o procentowy wzrost kursu euro.

Kurs euro na przełomie ostatnich lat ulega niewielkim wahaniom.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. (M.P. z dnia 25 lipca 2013 r. poz. 595) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) górne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014 podniesione zostały o 0,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2013. W związku z tym proponuje się podnieść stawki gminne na rok podatkowy 2014 o ok. 1 %.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »