| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613; zm.: nr 96, poz. 620; nr 225, poz. 1461; nr 226, poz. 1475; z 2011 r. nr 102, poz. 584; nr 112, poz. 654; nr 171, poz.1016 i nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969; zm.: z 2006 r. Dz.U. nr 191, poz. 1412; nr 245, poz. 1775; nr 249, poz. 1825; z 2007 r. nr 109, poz. 747; z 2008 r. nr 116, poz. 730; nr 237, poz. 1655; z 2009 r. nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620; nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji:

1) na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały,

2) na podatek rolny wg załącznika Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały,

3) na podatek leśny wg załącznika Nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. nr 169, poz. 3776).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Uchwała podlega również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie


Mirosław Augustyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO NA ROK


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO NA ROK


Uzasadnienie

Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji
i informacji niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Obowiązujące w 2013 r. wzory formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji ze względu na ogłoszenie w 2013 r. tekstu jednolitego ustawy o podatku leśnym oraz zmianę podstawy prawnej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jak również potrzebę wprowadzenia zmian formalnych polegających na uzupełnieniu i rozszerzeniu treści niektórych zapisów, dodaniu rubryk w częściach tabelarycznych w celu dostosowania formularzy do potrzeb wymiaru i ewidencji podatków oraz przepisów prawa podatkowego
i miejscowego.

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

1. zmodyfikowano szatę graficzną formularzy deklaracji;

2. zmieniono numery formularzy z DN-1 na DN-2, DR-1 na DR-2, DL-1 na DL-2;

3. w DL-2 i IL-1 w podstawie prawnej wprowadzono zmianę w związku z ogłoszeniem
tekstu jednolitego aktu prawnego tj. ustawy o podatku leśnym na: "Ustawa z dnia 30 paź-dziernika 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465);

4. w DN-2, DR-2 i DL-2 zmieniono kolejność i układ rubryk;

5. w DN-2, DR-2 i DL-2 w poz. C:

5.1. dopisano: "Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa";

5.2. C.22. 1) zmieniono treść zapisu na: "deklaracja roczna";

5.3. C.22. 2) zmieniono treść zapisu na:

"korekta deklaracji rocznej od : ………………

miesiąc - rok " ;

6. w DN-2 zmodyfikowano poz. F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach oraz dopisanie pozycji z przedmiotami opodatkowania podlegającymi zwolnieniu na podstawie ustaw i uchwał rady miejskiej;

7. w DR-2 zmodyfikowano poz. F dot. przedmiotów zwolnionych i poz. G dot. ulg
w podatku rolnym poprzez dopisanie pozycji i zmianę treści w niektórych rubrykach;

8. w DL-2 zmodyfikowano poz. D.2. i F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach;

9. w poz. G usunięto zapis odnoszący się do przepisów regulujących podpisywanie deklaracji podatkowych;,

10. w DN-2 w poz. G.1., DR-2 w poz. I i DL-2 poz. G.1. oraz w IN-1, IR-1 i IL-1 w poz. G, zmieniono treść oświadczenia podatnika /osoby upoważnionej do reprezentowania
podatnika na: "Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą";

11.W DN-2, DR-2 i DL-2 wprowadzono pozycję "Objaśnienia".

Zawiera ona:

11.1 w DN-2, DR-2, DL-2 - wyjaśnienie pojęcia co jest identyfikatorem podatkowym
i zmienioną podstawę prawną tego aktu; zmianę podstawy prawnej wprowadzono również w IN-1, IR-1 i IL-1;

11.2 w DN-2 wyjaśnienie pojęcie powierzchni użytkowej budynku lub jego części,

11.3 w DR-2 wyjaśnienie o treści:

" Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 ha) - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków;

- dla gruntów gospodarstw rolnych (obszar gruntów o łącznej powierzchni prze- kraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) - liczba hektarów przeliczeniowych stalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia dookręgu podatkowego;

11.4. w DN-2, DR-2, DL-2 usunięto zapis dotyczący ochrony danych osobowych;.

12. w IN-1 w poz. F.1.6 dopisano " [w budynku mieszkalnym/w budynku wolnostojącym]";

13. w IR-1 w poz. D zmieniono treść opisu na: " (podać powierzchnię gruntów zwolnionych)".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »