| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Kaliska

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Jezioro Nierybno Wielkie”

Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.poz. 627 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Jezioro Nierybno Wielkie", zwanym dalej użytkiem, obszar naturalnego śródleśnego zbiornika wodnego o powierzchni 5,87 ha stanowiący działkę nr 72 w obrębie ewidencyjnym Bartel Wielki, w gminie Kaliska.

2. Położenie i granice użytku określa się na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Nadzór nad użytkiem sprawuje Nadleśnictwo Kaliska.

§ 3. Celem ochrony użytku jest zachowanie różnorodności biologicznej śródleśnego jeziora.

§ 4. W stosunku do użytku wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnego zbiornika wodnego, oraz przyległych obszarów wodno-błotnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Toporowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/285/2013
Rady Gminy Kaliska
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały NrXXXV/285/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 17.12.2013r.


Uzasadnienie

Celem niniejszej uchwały jest ustanowienie użytku ekologicznego o nazwie "Jezioro Nierybno Wielkie" i objęcie ochroną prawna gatunków roślin i zwierząt występujących na przedmiotowym obszarze. Obszar "Jezioro Nierybno Wielkie" obejmuje powierzchnię 5,87 ha oraz zlokalizowany jest na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Bartel Wielki, w gminie Kaliska. "Jezioro Nierybno Wielkie" to obszar naturalnego śródleśnego zbiornika wodnego, który zawiera cenne zbiorowiska roślinne tj. borówka bagienna, bagno zwyczajne, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, rosiczki, wawrzynek wilczełyko, torfowce, grążel żółty, grzybienia białe. Na obszarze ww. jeziora gniazdują m. in. perkozy, czaple, żurawie, błotniaki, gągoły, łabędzie nieme. Zachowanie zatem w stanie równowagi ekosystemu jeziora Nierybno Wielkie i jego otoczenia przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej.

Podstawą prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.poz. 627) zgodnie z którym ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 42 ww. ustawy użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Omawiany powyżej obszar spełnia kryteria przytoczonego artykułu. Na postawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w odniesieniu do użytku ekologicznego, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 7, dostosowanych do potrzeb związanych z ochroną ekosystemu.

Uchwała zostaje podjęta przez Radę Gminy Kaliska na wniosek Nadleśnictwa Kaliska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »