| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/438/2013 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.219, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 147.788.627 zł

1) dochody bieżące w kwocie: 128.222.854,-

2) dochody majątkowe w kwocie: 19.565.773,-

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 149.952.081 zł

1) wydatki bieżące w kwocie: 121.287.323,-

2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.664.758,-

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.163.454 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.477.173 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 313.719 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10,11,12,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Ustala się zestawienie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7.

Ustala się kwoty i zakres:

1) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zgodnie z

załącznikiem nr 19.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 492.589 zł,

2) celową w wysokości 605.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzenie kryzysowe w kwocie 315.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 290.000 zł.

§ 9.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 4.500 zł.

§ 10.

Ustala się wpłatę związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 155.720 zł.

§ 11.

Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12.

Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie: 2.500.000 zł,

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik18.pdf


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLVII/438/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik19.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »