| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.687.989 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6.605.989 zł

2) dochody majątkowe - 82.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Deficyt budżetu w wysokości 16.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 16.668 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.704.657 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 6.210.657 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 494.000 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne - 220.000zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - 420.000 zł,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 27.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: - 30.000 zł,

2) celową w wysokości, w tym: - 15.940 zł,

- na zarządzanie kryzysowe - 15.940 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 840 zł.

4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł.

5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 116.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.600 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 400.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kłos


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje podmiotowe w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Osiek
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »