| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KD.031.6.2013 zarządu powiatu starogardzkiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Kaliska w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Kaliska

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), art. 5, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.1595) i art.8, ust.2a ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz.1594)
zawiera się porozumienie pomiędzy Powiatem Starogardzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, w którego imieniu występują:

1)Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki

2)Kazimierz Chyła - Wicestarosta Starogardzki zwanym dalej "Powiatem" a Gminą Kaliska, w której imieniu występuje:

1)Sławomir Janicki - Wójt Gminy Kaliska zwanym dalej "Gminą". Strony ustalają co następuje:

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczących dróg powiatowych na obszarze tej gminy wymienionych w zał.1

§ 2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:

1)Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych w § 1 według zakresu rzeczowego określonego w załączniku nr 2

2)Po każdym kwartale realizacji porozumienia Wójt przedstawi sprawozdanie rzeczowo - finansowe, a do 10 stycznia następnego roku - sprawozdanie roczne za rok miniony.

§ 3. 1)Prowadzenie powierzonych spraw określonych w § 1 będzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel środkami przekazywanymi przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmującej prowadzenie tych prac w proporcjonalnych ratach płatnych w terminie do 15 każdego miesiąca.

2)Na rok 2014 na utrzymanie i ochronę dróg objętych niniejszym porozumieniem przewidziano w budżecie Powiatu Starogardzkiego środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. słownie: dwieście tysięcy złotych.

3)W przypadku zmiany dochodów budżetu powiatu kwota wymieniona w pkt.2 może ulec zmianie.

4)Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, według kryteriów legalności, celowości i gospodarności poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd.

5)Realizacja robót będzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg objętych niniejszym porozumieniem, a wywołane stanem nawierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszo - rowerowych ponosi Gmina.

§ 5. 1)Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

2)Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w całości lub w części za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.

3)Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

§ 7. Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Starogardzki


Leszek Burczyk

Wójt Gminy Kaliska


Sławomir Janicki


Wicestarosta Starogardzki


Kazimierz Chyła


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr KD.031.6.2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Kaliska

1)nr 2407G Gr. powiatu - Cieciorka - Kaliska - Iwiczno - Czarne - dł. 15,345 km

2)nr 22701G Kaliska - Czarna Woda - dł. 14,830 km

3)nr 2722G Czarne - Huta Kalna - dł. 2,218 km

razem: dł. - 32,393 km


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr KD.031.6.2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

1)Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć następujące czynności dotyczące:

a) jezdni i chodników

- bieżące naprawy ubytków nawierzchni bitumicznych i brukowych,

- profilowanie i utwardzanie nawierzchni gruntowych,

- likwidacja przełomów średnich i ciężkich w zakresie pozwalającym zachowanie niezbędnego minimum bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- naprawy lokalnych uszkodzeń chodników i ciągów pieszo-rowerowych stwarzających zagrożenie dla

zdrowia i mienia pieszych,

b) oznakowania pionowego i poziomego

- odnowa (regeneracja) istniejącego oznakowania poziomego przynajmniej raz w roku w ramach programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic,

- bieżące naprawy oznakowania pionowego z wymianą wskutek zużycia lub uszkodzenia tarcz znaków, wsporników oraz słupków nie nadających się do renowacji,

- wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym wynikających z projektów, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

c) utrzymania zimowego ulic

- likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (śliskość, odśnieżanie) na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg planu z.u.d. uwzględniającego standardy prac zimowych i uzyskanie założonych efektów,

- wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach, chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych śniegu utrudniającego komunikację,

- oczyszczanie jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych z zalegających pozostałości materiałów uszorstniających po ustaniu warunków zimowych,

d) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników

- interwencyjne oczyszczanie jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych po stwierdzeniu zanieczyszczeń mających niekorzystny wpływ na środowisko i wygląd estetyczny ulicy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia będą usuwane mechanicznie lub ręcznie z wywozem na wysypisko,

e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych

- ścinanie zawyżonych poboczy,

- odtwarzanie rowów przydrożnych,

- oczyszczenia rowów melioracyjnych,

- oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeń - włazów, krat,kołnierzy, kręgów betonowych oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajętych rozkopowo,

- wypompowywanie zastoisk wody opadowej i roztopowej z nawierzchni dróg,

f) zachowania zieleni

- koszenie wysokich traw i chwastów,

- przycinka krzewów i żywopłotów,

- wycinka sanitarna drzew i krzewów z usuwaniem wiatrołomów,

- zabiegi pielęgnacyjne koron drzew,

- ewentualne uzupełnienia ubytków w zieleni poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz odtwarzanie trawników.

2)Gmina Kaliska otrzyma na utrzymanie i konserwację32,393km dróg powiatowych200.000,00 zł. słownie: dwieście tysięcy złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »