| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/321/2013 Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu Chojnickeigo na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2014 w kwocie 93 145 000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90 035 130 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 109 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 w kwocie 95 845 000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 229 011 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 615 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 700 000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 5 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 2 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) na zadania związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 230 000 .

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych "Przedsięwzięcia wieloletnie" ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków "Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się rezerwy w kwocie 1 920 000 , w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 380 000 zł,

2) rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 900 000 zł,

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000 zł,

4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i składek od nich naliczanych w ramach działu,

2) dokonywania przesunięć między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planach wydatków majątkowych oraz ustalania nowych planów
i zadań wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Robert Skórczewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3%20i%204.pdf

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5%20a.pdf

Załącznik Nr 5 b do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5%20b.pdf

Załącznik Nr 6 a do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6%20a.pdf

Załącznik Nr 6 b do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6%20b.pdf

Załącznik Nr 7 a do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7%20a.pdf

Załącznik Nr 7 b do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7%20b.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/321/2013
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »