| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Lipusz

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594,z późn. zm.),w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. m.), Rada Gminy w Lipuszu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/227/2014
Rady Gminy Lipusz
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którychmowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy
o pomocy społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Lipuszu w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Lipusz.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

? poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

? poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

? kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 193 rodzin (523 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 49 uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) oraz szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Lipusz.

.

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

? dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

? uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

Wszczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy

w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2013r., poz. 1024).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer


Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie
m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dzieckowyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych
o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »