| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/512/2014 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Rumi.

2. Dotacji udziela się w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych albo publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rumia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Rumi.

3. Środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymane przez Miasto przeznacza się na podwyższenie wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, dla szkoły, której wniosek dotyczy.

§ 2.

1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku podmiotu prowadzącego szkołę publiczną.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) numer i datę zezwolenia na założenie publicznej szkoły,

3) informację o planowanej liczbie uczniów,

4) zobowiązanie do składania rozliczeń z dotacji,

5) numer rachunku bankowego szkoły, na który dotacja ma być przekazywana.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Organ dotujący przyznaje dotację na cały rok budżetowy.

2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 15 - ego każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.

3. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły oraz zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określonych w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 4.

1. Osoby otrzymujące dotację składają, co miesiąc rozliczenie z przyznanej dotacji, w terminie do 3 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który dotacja została przyznana, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W rozliczeniu podaje się:

1) liczbę uczniów wg stanu na dzień 2-go dnia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

2) wysokość wydanych środków finansowych.

3) liczbę uczniów wg stanu na dzień 2-go dnia bieżącego miesiąca, która stanowi podstawę wyliczenia dotacji na dany miesiąc.

3. Osoby oprawne lub fizyczne prowadzące szkołę publiczną sporządzają roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji przekazywane jest organowi dotującemu w terminie do 15 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy szkoła kończy swą działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

5. Kwota dotacji niewykorzystanej, wskazanej w rocznym rozliczeniu podlega, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwrotowi w terminie do 31 stycznia po roku, którego rozliczenie dotyczy.

§ 5.

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów wskazanych w sprawozdaniach miesięcznych oraz prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkół, wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

2. Burmistrz Miasta zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie co najmniej 3 dni poprzedzających planowaną kontrolę.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Rumi na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Podmioty kontrolowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli;

2) udostępniają dokumentację organizacyjną, finansową i przebiegu nauczania;

3) udzielają niezbędnych informacji i dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie postępowania kontrolnego oraz sporządzają kserokopie lub wyciągi z dokumentów - poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w kontrolowanym zakresie na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających oraz oświadczeń zebranych w toku kontroli.

6. W terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i kontrolowany.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

8. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli.

9. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Traci moc Uchwała LV/371/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego zmieniona Uchwałą Nr XXII/293/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2012 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi


Michał Pasieczny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/512/2014
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/512/2014
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/512/2014
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 cytowanej ustawy organ dotujący określa także zasady udzielania i rozliczania dotacji. W związku z tym, że Uchwała Nr LV/371/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009 r. była zmieniana i dokonanie kolejnych zmian spowodowałoby jej małą czytelność, opracowano nową, a wcześniejszą uchyla się. Ponadto, niniejsza uchwała uwzględnia zmiany przepisów prawnych wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »