| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/315/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 tekst jednolity, ze zmianami - Dz.U.z 2013 r. poz.1318), art.96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 tekst jednolity, ze zmianami - Dz.U.z 2013 r. poz.509), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki na usługi (z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na wymienione w § 1 ust.1 niniejszej uchwały świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024), w szczególności:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu może odstąpić od żądania zwrotu w części lub całości.

2. O wysokości i sposobie zwrotu wydatków orzeka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Procyk


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz.823) kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012 r. wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,

na osobę w rodzinie - 456 zł.

W latach 2006-2013 z mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami), pomoc w zakresie dożywiania mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na lata 2014-2020 ustanowiono nowy program rządowy. Na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024) przewiduje się udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Jednakże zgodnie z art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

Zgodnie z ust 4 przywołanego artykułu ustawy Rada Miejska określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we wskazówkach w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024) podaje, że warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, w której podwyższona zostanie kwota kryterium dochodowego do 150%, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Dzierzgonia


mgr Kazimierz Szewczun

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »