| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/530/2014 Rady Gminy Szemud

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 65.097.774,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące na kwotę 58.658.409,42 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 6.439.365,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 70.558.206,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 51.940.106,17 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 18.618.100,43 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 o kwotę 1.491.818 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 5.460.432,18 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.804.965,00 zł,

2) pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 2.655.467,18 zł,

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 2.223.023,00 zł i ustala jej wysokość na 9.728.057,34 zł, w tym:

1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.804.965,00 zł,

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 487.000 zł,

3) kredyt w kwocie 4.023.000 zł,

4) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.413.092,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się planowaną kwotę rozchodów o 711.205 zł i ustala jej wysokość na 4.267.625,16 zł, w tym:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.281.325 zł,

2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 851.439,16 zł,

3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2013 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.134.861 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 165.000 zł.

2. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zadania drogowe w celu zatwierdzenia postępowań przetargowych.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2014 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje zmian w wykazie wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w wykazie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych" i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy Szemud


mgr Grzegorz Lasowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/530/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »