| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/1132/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz Uchwały nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 paździenika 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska

uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gdańska w sprawie projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Celem konsultacji jest umożliwienie zgłaszania uwag w sprawie projektu dokumentu wskazanego w ust. 1.

3. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych Uchwałą nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., nr 160, poz. 3089) oraz postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Gdańska.

2. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 14 maja 2014 r. i trwają do dnia 13 czerwca 2014 r., tj. przez okres 30 dni.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

a) mieszkańcy Miasta Gdańska tj. osoby, które posiadają zameldowanie w Gdańsku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące i najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji wskazanym w ust. 2 ukończą 16 lat,

b) podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na obszarze Miasta Gdańska, w tym: przedsiębiorstwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, instytucje publiczne.

§ 3.

1. Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag do projektu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust.1.

2. Uwagi wnoszone są za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres strategia@gdansk.gda.pl lub składanego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 405

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do powołania zespołu do spraw konsultacyjnych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, określenia regulaminu jego działania oraz określenia regulaminu konsultacji.

§ 5.

1. Ustala się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta Gdańska na rok 2014, dział: 750 rozdział: 75095 paragraf: 4300.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta - projekt
Zalacznik1.pdf

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta - projekt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »