| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/382/2014 Rady Gminy Gniewino

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 115/48 i części działki 115/49 w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIV/257/2012 Rady Gminy w Gniewinie, z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 115/48 i części działki 115/49 w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino, Rada Gminy w Gniewinie uchwala, co następuje:

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 115/48 i części działki nr 115/49 w obrębie geodezyjnym Tadzino, gmina Gniewino, obejmującego teren o powierzchni ok. 2,3 ha, w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1do uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1)rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:

1)Dział Izawierający postanowienia ogólne;

2)Dział IIzawierający ustalenia planu, na które składają się:

a) Rozdział Izawierający ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) Rozdział IIzawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c) Rozdział IIIzawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazy kulturowego,

d) Rozdział IVzawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e) Rozdział Vzawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f) Rozdział VIzawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

g) Rozdział VIIzawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

h) Rozdział VIIIzawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału oraz scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

i) Rozdział IXzawierający ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

j) Rozdział Xzawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

k) Rozdział XIzawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

l) Rozdział XIIzawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

3)Dział IIIzawierający ustalenia końcowe.

Dział II.
Ustalenia planu

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie- należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)terenie -należy przez to rozumieć obszar wyróżniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)wskaźniku powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej budynkami do powierzchni działki. Powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

4)wskaźniku intensywności zabudowy- rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po obrysie budynku z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki;

5)nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku i budowli. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku. Ww. elementy bryły budynku nie mogą być wysunięte o więcej niż 2,00 m poza wyznaczoną w planie nieprzekraczalną linie zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budowli z zakresu łączności publicznej oraz sieci i elementów infrastruktury technicznej.

6)nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną, o powierzchni ustalonej w planie lecz nie większej niż 4,0 m2; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, czy też elementem systemu informacyjnego gminy. W planie ustala się rozróżnienie na nośniki reklamowe wolnostojące i nośniki reklamowe na budynkach;

7)zagospodarowaniu tymczasowym- należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu w planie, dopuszczony na czas określony tj. do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu;

8)wysokość zabudowy- należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz wysokość innych obiektów budowlanych, od najniżej położonej rzędnej terenu do najwyżej położonego punktu obiektu budowlanego;

§ 5. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego uchwałą;

2)linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)symbole przeznaczenia terenu, zgodne z ustaleniami par. 7;

4)nieprzekraczalna linia zabudowy;

5)filar ochronny złoża.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 6. Obszar planu obejmuje łącznie 2 tereny, w tym 1 teren komunikacji, oznaczone następującymi symbolami:

1)PG- obszary i tereny górnicze (eksploatacja złoża kruszyw naturalnych);

2)KDW- teren drogi wewnętrznej.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. 1. Władający terenem winien uzyskać koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

2. Po cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji teren należy zrekultywować zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się filar ochronny o szerokości jak na załączniku nr 1.

4. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych.

5. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji,

2)nakaz gromadzenia, segregacji oraz usuwania odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

3)projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego,

4)pylenie urabianego i transportowanego materiału mineralnego w czasie niekorzystnych warunków pogodowych (susza, silny wiatr), należy ograniczyć np. poprzez zraszanie hałdy nakładu i skały macierzystej,

5)zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne ochrony przed tymi uciążliwościami.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. W obrębie planu nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. 1. Na terenie planu ustala się przestrzeń publiczną, którą jest teren komunikacji, oznaczony symbolem KDW. Na terenie przestrzeni publicznej obowiązują następujące ustalenia:

1)zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych;

2)zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni.

2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych na terenach układu komunikacyjnego:

1)obiekty małej architektury: dopuszcza się;

2)nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyjątkiem tradycyjnych słupów ogłoszeniowych;

3)tymczasowe obiekty usługowo handlowe: wyklucza się;

4)urządzenia techniczne: dopuszcza się;

5)tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się obiekty stanowiące wyposażenie ulic.

Rozdział 6.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 11. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01.PG wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenu- obszary i tereny górnicze (eksploatacja złoża kruszyw naturalnych). Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z eksploatacją złoża.

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 2% powierzchni terenu,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0 , maksymalny 0,4,

d) powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala się,

e) forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca,

f) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,

g) wysokość zabudowy - max 10m,

h) geometria i pokrycie dachu - dowolne,

i) miejsca postojowe dla samochodów i maszyn górniczych należy zlokalizować poza terenami wyrobiska, wyłącznie na uprzednio utwardzonych, wyznaczonych miejscach.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02.KDW, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1)Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej;

2)Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

b) wyposażenie:

- dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo-jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodników,

- dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej,

c) Dostępność: bez ograniczeń.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 12. 1. W granicach planu projektowany jest obszar i teren górniczy. Zasady zagospodarowania zgodnie z §8, §11 i §14 uchwały.

2. Należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające teren przed osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 13. Na terenie objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

§ 14. 1. Teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych.

2. Ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej.

3. Należy gromadzić nadkład w postaci gleby, masy skalne (gliniaste przerosty złożowe) w celu wykorzystania w procesie rekultywacji.

4. Należy wyznaczyć filar ochronny o szerokości jak na załączniku nr 1.

5. W celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich zabezpieczenie przez obsianie mieszankami traw, ewentualnie wykonanie faszyny.

6. Zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się z istniejącej drogi wewnętrznej.

2. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:

1)lokalizację chodników;

2)lokalizację ścieżek rowerowych;

3)lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4)lokalizację miejsc postojowych.

3. Ustala się następujące zasady dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:

1)Należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min. 1mp na 5 pracowników ale nie mniej niż 2 mp.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy poprzez budowę systemu wodociągowego. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne;

2)Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

a) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych;

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3)Zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej;

c) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych,

4)Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę oraz wymianę na sieć kablową. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne;

b) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych nie wyznaczonych w planie,

5)Zasady zaopatrzenia w energię cieplną - nie dotyczy,

6)Zasady zaopatrzenia w gaz- nie dotyczy,

7)Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych- nie dotyczy,

8)Gospodarowanie odpadami stałymi:

a) obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, na zasadach określonych stosownymi uchwałami Rady Gminy Gniewino;

b) gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach,

c) odpady poprodukcyjne utylizują i wywożą podmioty gospodarcze we własnym zakresie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17. Nie dotyczy.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 18. Dla terenów znajdujących się w granicach planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Dział III.
Ustalenia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Gniewino.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gniewino


Dietrich Krzebietke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/382/2014
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały LI/382/2014 z 11.03.2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/382/2014
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/382/2014 z 11.03.2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/382/2014
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały LI/382/2014 z 11.03.2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »