| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/533/2014 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina Chojnice jest właścicielem lub zarządcą

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity ( t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.)

Rada Gminy,
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie dróg wewnętrznych, których Gmina Chojnice jest właścicielem lub zarządcą położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w drodze wewnętrznej,

2) usunięcia awarii infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej,

3) umieszczania w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) umieszczania w drodze wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

5) uregulowań nie stosuje się do organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, manifestacji i zgromadzeń, procesji, pielgrzymek lub innych wydarzeń o charakterze religijnym.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg wewnętrznych, o którym mowa § 1pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 2,50 zł

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

3. Do elementów dróg wewnętrznychnie wymienionych w ust. 1 i 2 (trawniki, pobocza gruntowe) ustala się stawkę opłat za żdy dzień zajęcia 1m2drogi wewnętrznej w wysokości 1,00zł.

4. Zajęcie drogi wewnętrznej przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak drogi wewnętrznej przez 1 dzień.

5. Obniża się stawki określone w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 o 30 % w przypadku, gdy droga ma charakter gruntowy. Za zajęcie drogi o powierzchni mniejszej niż 1 m2 przyjmuje się stawki opłaty jak za 1 m2.

6. Do stawek opłat określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT wg przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej .

§ 3. 1. Za zajęcie drogi wewnętrznej, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się stawkę ryczałtową 20 zł za jeden dzień zajęcia drogi wewnętrznej.

2. Do stawki opłaty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT wg przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej .

§ 4. 1. Za zajęcie drogi wewnętrznej, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut umieszczanego urządzenia: 15,00 zł.

2. umieszczanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki wysokości 25% stawki określonej w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w drodze wewnętrznej

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia ądzenia w drodze wewnętrznej. Za umieszczenie urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 przyjmuje się opłaty jak dla 1 m2

5. Do stawek opłat określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT wg przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej

§ 5. Za każdy dzień zajęcia drogi wewnętrznej, o którym mowa w § 1pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :

- 0,50 zł

2) reklamy (powierzchnia reklamy) - 2,00 zł

3) Do stawek opłat określonych w pkt. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT wg przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej.

§ 6. 1. Zajęcie drogi wewnętrznej do celów określonych w § 1 odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej i na warunkach określonych w tej umowie.

2. Po podpisaniu umowy cywilnoprawnej zostanie wystawiona faktura VAT. Odbiór drogi wewnętrznej odbywa się po sporządzeniu protokołu odbioru robót, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Zajęcie drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilnoprawnej uzasadnia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 7. 1. W niosek o zajęcie drogi wewnętrznej powinien być złożony na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

2. Wzory wniosków o zajęcie drogi wewnętrznej dla celów określonych w § 1 pkt. 1-4 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 8. W przypadku awarii urządzeń umieszczonych w drodze wewnętrznej, niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, właściciel urządzenia lub jednostka eksploatująca urządzenie niezwłocznie zawiadamia właściciela drogi wewnętrznej o awarii, do zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczona powierzchnią drogi wewnętrznej oraz informacji o sposobie zabezpieczenia drogi.

§ 9. 1. Ustala się termin wnoszenia opłat za zajęcie drogi wewnetrznej : opłata roczna do 31 stycznia każdego roku, z góry na dany rok, na podstaie otrzymanej faktury VAT, pozostałe opłaty - 14 dni od daty otrzymania faktury VAT Za nieterminowe płatności będa naliczane ustawowe odsetki.

§ 10. Zajmujący drogę wewnętrzną zawiadamia Urząd Gminy Chojnice o zakończeniu robót nie później niż 1 dzień roboczy o ich zakończeniu.

2. Urząd Gminy w Chojnicach dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka drogi i sporządza protokół odbioru.

§ 11. Wszelkie wady stwierdzone w okresie 24 miesięcy od daty odbioru robót w przywróceniu zajętej drogi wewnętrznej zostaną usunięte przez zajmującego drogę nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Urząd Gminy w Chojnicach

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/533/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 marca 2014 r.

............................... Chojnice, dnia .......................

(pieczęć wnioskodawcy)

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

Wniosek

o zawarcie umowy na zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

1. Lokalizacja robót (miejscowość, ul., nr działek).................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. Rodzaj robót ....................................................................................................................................

3. Pełna nazwa i adres inwestora:

...............................................................................................................................................................

4. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

5. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonania robót:

jezdnia (do 20% szerokości)- dł............. m szer. .............m pow...............m2

jezdnia ( 20 do50 % szerokości)- dł............. m szer. .............m pow...............m2

jezdnia (pow. 50% szerokości do )- dł............. m szer. .............m pow...............m2

chodniki, place, zatoki postojowe,

autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze:

dł............. m szer. .............m pow...............m2

trawniki, pobocza, ...- dł............. m szer. .............m pow...............m2

6. Urządzenia obce umieszczone w pasie drogowym

(rzut poziomy) nie związane z funkcjonowaniem drogi .........................m2

teren zabudowy.................................................................................................................................m 2

..............................................................................................................................................................

7. Sposób prowadzenia robót ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. Kierownikiem robót będzie ..................................................

zamieszkały w ........................................................................................................................................

9. Inspektorem nadzoru będzie*

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

10. Okres zajęcia drogi wewnętrznej

od dnia............................................ do dnia................................tj. dni..........

11. Pełna nazwa i adres przyszłego użytkownika - właściciela urządzenia lub obiektu technicznej zlokalizowanego w drodze wewnętrznej ( płatnika faktury VAT za umieszczenie drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deklarowany okres eksploatacji urządzenia liczony w latach

Od roku ......................... do roku ............................................... łącznie ............ lat.*

lub na czas nieokreślony*

12. Wskazanie płatnika faktury VAT za zajęcie drogi wewnętrznej- pełna nazwa i adres

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Nr.i data uzgodnienia dokumentacji projektowej

..............................................................................................................................

14. Nr i data wydania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót

...............................................................................................................................................................

...............................................................................

(podpis osoby skaładającej wniosek)

Do wniosku dołącza się:

1. Zgoda właściciela urządzenia na wykonanie w/w prac *

2. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa

3. Szczegółowy harmonogram robót*

4. Uzgodnienia dokumentacji - do wglądu

5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora - jeżeli wniosek składa Wykonawca*

Uwaga: Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/533/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 marca 2014 r.

Chojnice, dnia .......................

(pieczęć wnioskodawcy)

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

Zawiadomienie

o awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchem drogowym umieszczonej w drodze wewnętrznej

1. Lokalizacja miejsca awarii (miejscowość, ul., nr działek).................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie i właściwe oznakowanie miejsca robót:

...............................................................................................................................................................3. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

4. Pełna nazwa i adres ( płatnika faktury VAT )

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Deklarowany okres likwidacji awarii w dniach

Od dnia......................... do dnia ............................................... łącznie ............ dni.

...............................................................................

(podpis osoby składającej wniosek)

Do zawiadomienia dołącza się:

1. Zgoda właściciela urządzenia na wykonanie w/w prac *

2. Plan sytuacyjny z domiarami i miejscem awarii oraz sposobem zabezpieczenia i oznakowania

3. Szczegółowy harmonogram robót*

5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora - jeżeli wniosek składa Wykonawca*

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/533/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 marca 2014 r.

Chojnice, dnia .......................

(pieczęć wnioskodawcy)

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

Wniosek

o zawarcie umowy na zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice na umieszczanie w drodze wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

1. Lokalizacja obiektu budowlanego lub reklamy (miejscowość, ul., nr działek).................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

3. Pełna nazwa i adres inwestora:

...............................................................................................................................................................

4. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

5. Rzut poziomy obiektu budowlanego nie związanego z funkcjonowaniem drogi : .............................m2

6. Powierzchnia reklamy: ..........................m2

7. Pełna nazwa i adres przyszłego użytkownika - właściciela reklamy lub obiektu budowlanego zlokalizowanego w drodze wewnętrznej ( płatnika faktury VAT )

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Deklarowany okres umieszczenia reklamy lub obiektu budowlanego liczony w dniach

Od dnia......................... do dnia ............................................... łącznie ............ dni.*

lub na czas nieokreślony*

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Nr i data wydania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy/robót*

...............................................................................................................................................................

...............................................................................

(podpis osoby skaładającej wniosek)

Do wniosku dołącza się:

1. Zgoda właściciela urządzenia na wykonanie w/w prac *

2. Plan sytuacyjny z domiarami i miejscem ustawienia reklamy lub obiektu budowlanego

3. Szczegółowy harmonogram robót*

4. Uzgodnienia dokumentacji - do wglądu

5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora - jeżeli wniosek składa Wykonawca*

*niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Poza drogami publicznymi Gmina Chojnice jest właścicielem dużej ilości dróg wewnetrznych, niniejsza uchwała ma za zadanie regulować zasady i tryb korzystania z dróg wewnetrznych na cele niezwiazane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności:

1)prowadzenia robót w drodze wewnętrznej,

2) usunięcia awarii infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej,

3)umieszczania w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4)umieszczania w drodze wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »