| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 074/g122/D/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 uchwały Nr XLI/387/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 marca 2014 r

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XLI/387/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

orzeka nieważność badanej uchwały w części postanowienia załącznika nr 2 do uchwały o treści: "Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu…, roku…(wg stanu na 01 dzień miesiąca)":
1) w pkt 3 w trzeciej kolumnie tabeli od słów: "z podaniem nazwiska ucznia" i czwartej kolumnie tabeli od słów: "i nazwiska ucznia",
2) pkt 4 w zakresie słów" "Wykaz uczniów spoza terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:" i całej tabeli obejmującej: "Lp., Imię i nazwisko, Miejscowość zamieszkania, Nazwa gminy".

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 5 marca 2014r. podjęta została uchwała Nr XLI/387/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby dnia 13 marca 2014r., zaś w dniu 27 marca 2014r. była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W załączniku nr 2 badanej uchwały ustalono wzór: "Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu…, roku…(wg stanu na 01 dzień miesiąca)" i postanowiono, między innymi, iż w informacji ma zostać podane oprócz liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz oprócz liczby uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności, kategorii wagi - nazwisko ucznia.

Ponadto w pkt. 4 przedmiotowego załącznika postanowiono, iż w wykazie uczniów spoza terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański należy wskazać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania i nazwę gminy.

W wyniku analizy powyższego załącznika Kolegium tut. Izby stwierdziło, że jest on wadliwy w zakresie wymogu załączenia informacji służących zidentyfikowaniu ucznia.

W ocenie Kolegium tut. Izby powyższe ustalenia Rady Miasta Pruszcz Gdański, zawarte w załączniku nr 2 badanej uchwały wykraczają poza kompetencje Rady wynikające z art. 90 ust. 4 w zw. z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Zatem ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie sytuacji związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji.

W/w zapis dotyczący podawania nazwiska ucznia jest ponadto, w ocenie tutejszego Kolegium, niezgodny z postanowieniami art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Z art. 1 powyższej ustawy wynika bowiem, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (ust. 1), a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce jedynie w zakresie i trybie określonym ustawą (ust. 2). Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Podobne stanowisko w kwestii żądania przez gminę danych osobowych zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku sygn. akt. SA/Gd 245/12 z 15 maja 2012 r. Zdaniem Sądu "Żądanie udostępnienia danych osobowych w każdym przypadku powinno opierać się na stosownej podstawie prawnej." Stąd należy ocenić, iż kwestionowana regulacja w ww. zakresie ustanowiona została bez upoważnienia ustawowego, niezbędnego dla nałożenia tego rodzaju obowiązków". Zdaniem Sądu ,,należy wskazać na treść art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek, a także na treść art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, wedle którego, organy, o których mowa w ust. 3e w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół i placówek dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki. Nie może więc budzić wątpliwości, że przetwarzanie danych poza prowadzoną kontrolą nie znajduje upoważnienia ustawowego.''

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Jednocześnie Kolegium Izby zwraca uwagę na niewłaściwą nazwę organu podejmującego badaną uchwałę umieszczoną pod numerem uchwały : jest ,, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański '' a winno być ,, Rady Miasta Pruszcz Gdański ''

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Luiza Budner - Iwanicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »