| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI.325.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Człuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Miejskiemu Domowi Kultury w Człuchowie statut o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/88/2003 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI.325.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CZŁUCHOWIE

Rozdział 1.

NAZWA TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 1. Miejski Dom Kultury, zwany dalej "MDK", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

3) postanowień niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. 1. Organizatorem MDK jest Gmina Miejska Człuchów.

2. Nadzór nad MDK sprawuje Burmistrz Miasta Człuchowa.

§ 3. 1. MDK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

1. MDK został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Człuchów pod poz. 1.

2. Siedziba MDK znajduje się w Człuchowie.

3. Terenem działania jest Miasto Człuchów.

4. MDK używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. W skład MDK wchodzą:

- dom kultury przy ul. Traugutta 2 w Człuchowie

- kino "Uciecha" przy ul. Szczecińskiej 3 w Człuchowie

§ 5. Przy MDK mogą działać kluby, stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Podstawowym celem statutowym MDK jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na wykonywaniu zadań Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie upowszechniania kultury, aktywnego uczestnictwa w kulturze, animacji działalności i wydarzeń kulturalnych oraz współtworzenia jej wartości.

§ 7. MDK prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego plany uwzględniającego:

1) różnorodne aspekty aktywności kulturalnej mieszkańców,

2) pełną autonomię inicjatyw indywidualnych i zespołowych w dziedzinie kultury,

3) wszechstronną pomoc i równość w rozwoju prezentacji publicznej swojego dorobku wszystkim podmiotom, działającym aktywnie w sferze kultury.

§ 8. Do podstawowych zadań MDK należy:

1) przygotowanie mieszkańców do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta,

4) prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony elementów tożsamości kulturowej poszczególnych środowisk oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) organizowanie zespołowego uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta,

6) prowadzenie bieżącej informacji nt. działalności kulturalnej na terenie miasta

7) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą

8) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

9) Inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury z kraju i z zagranicy.

10) Inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 9. MDK realizuje swoje działania poprzez:

1) organizację koncertów, spektakli, wystaw, plenerów, wycieczek, odczytów, konkursów, spotkań autorskich itp.,

2) organizację imprez rozrywkowych,

3) organizację imprez okolicznościowych,

4) prowadzenie różnorodnych form informacji kulturalnych,

5) prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym,

6) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych,

7) prowadzenie pracowni amatorskich zespołów artystycznych.

§ 10. MDK może prowadzić działalność instruktażowo-metodyczną na rzecz innych samorządowych instytucji kultury oraz zespołów artystycznych działających przy tych instytucjach.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 11. 1. Organem zarządzającym MDK jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Człuchowa w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. 1. MDK kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor organizuje pracę MDK oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 14. 1. Pracownicy MDK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. W MDK zatrudnia się pracowników merytorycznych, administracji oraz obsługi.

3. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością kulturalną.

4. Wynagrodzenie pracowników MDK określa Regulamin wynagradzania pracowników MDK nadany przez Dyrektora MDK z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5. Pracowników MDK zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor MDK.

Rozdział 4.

OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

§ 15. 1. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzania przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

3. Dyrektor MDK opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizując plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16. MDK finansowany jest z:

1) wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pobieranych opłat, o których mowa w § 19,

2) dotacji z budżetu organizatora, tj:

a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów

3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

4) innych źródeł.

§ 17. 1. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego MDK.

2. Roczne sprawozdanie finansowe MDK, po dniu bilansowym do 3 miesięcy dyrektor przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Człuchowa.

§ 18. MDK może pobierać opłaty za:

1) bilety wstępu na imprezy kulturalne,

2) bilety wstępu na zajęcia kulturalne i rekreacyjno - rozrywkowe,

3) wpisowe za udział w sekcjach MDK

4) wynajem pomieszczeń i sprzętu,

5) działalność wydawniczą,

6) usługi w zakresie nagłośnienia, oświetlenia, wynajmu sceny i organizacji imprez,

7) inne usługi.

Rozdział 5.

DOKONYWANIE ZMIAN STATUTOWYCH

§ 20. Przekształcenia, podziału i likwidacji MDK może dokonać organizator na zasadach i w trybie przewidzianym i obowiązujących przepisach.

§ 21. Zmiana statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego stanowienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »