| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/46/14 Rady Gminy Puck

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały NR XXV/104/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie: art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z pźn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale NR XXV/104/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

1. określony w § 1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. skreśla się § 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Czernicki


Załącznik do Uchwały Nr XLV/46/14
Rady Gminy Puck
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w myśl przepisów art. 6n ust. 1 zobowiązana jest określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Uchwała wprowadza zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmieniony wzór deklaracji posiada bardziej przejrzysty i zrozumiały dla składającego deklarację układ tabel. Zostały dodane pola fakultatywne z informacją o numerze telefonu i adresie e-mail osoby składającej deklarację. Ponadto wykreśleniu uległo oświadczenie o treści: "oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karno skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i właściwe.

Wójt Gminy Puck


mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »