| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/45/14 Rady Gminy Puck

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały NR XXV/94/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie: art. 6k ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale NR XXV/94/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,00 zł miesięcznie.".

2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 01.07.2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Czernicki


Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 6k znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) rada gminy zobligowana jest do podjęcia uchwały określającej metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W uchwale Nr XXV/94/12 z dnia 18 listopada 2012 roku Rada Gminy Puck ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki ustalono na podstawie szacunkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Puck, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów, koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty administrowania systemem oraz utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku wynika, że ilość zbieranych odpadów zmieszanych jest większa niż szacowano, natomiast w znacznym stopniu zmniejszyła się liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Puck objętych systemem. W oparciu o wyżej wymienione wielkości zmienia się rozkład kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w systemie zmieszanym w stosunku do kosztów zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny. W związku z przeprowadzoną analizą funkcjonującego systemu gospodarki odpadami stała się możliwa weryfikacja wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reasumując powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Puck jest zasadne.

Wójt Gminy Puck


mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »