| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/281/2014 Rady Gminy Stary Targ

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VIII/49/2003 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst : Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami ) oraz art.11 ust,1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( jednolity tekst:Dz.U.z 2012 r. poz.642 z późn. zmianami ) i stosownie do art.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( jednolity tekst Dz.U.z 2012 r. poz.406 ) Rada Gminy Stary Targ uchwala ,co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/2003 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu wprowadza się poniższe zmiany : 1/ w tytule uchwały ,po dotychczasowej jego treści dodaje się wyrazy w brzmieniu :

i nadania statutu tej instytucji kultury". 2/ nadaje się nowe brzmienie załącznikowi do uchwały ,zawierającemu postanowienia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu ,o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2014
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 27 marca 2014 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLOTEKI PUBLICZNEJ
W STARYM TARGU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu zwana dalej " Biblioteką " jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną przez organizatora -Gminę Stary Targ ,zwaną dalej "Organizatorem" .

2. Biblioteka działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego ,a w szczególności :

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( jednolity tekst:Dz.U.z 2012 r.

poz .642 z późn.zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej ( jednolity tekst : Dz.U.z 2012 r. poz.406 )

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst :

DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami )

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst:

DZ. U.z 2013 r. poz.885 z późn.zmianami ) .

3. Biblioteka działa również na podstawie ,nadanego jej uchwałą Rady Gminy

statutu .

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie sieci krajowej ,wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy

w Starym Targu .

2. Biblioteka posiada osobowość prawną .

3. Teren działania Biblioteki obejmuje gminę Stary Targ .

4. Siedzibą biblioteki jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu

przy ulicy 22 Lipca nr 1 .

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stary Targ.

§ 4. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku .

Rozdział II .

Cele i zadania Biblioteki

§ 5. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury .

2. Biblioteka podejmuje działania w celu zapewnienia dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac

edukacyjnych i naukowo-badawczych osobom kształtującym się i podnoszącym swoje kwalifikacje oraz świadczy usługi informacyjne jako ośrodek wiedzy

kultury i promocji regionu .

§ 6. 1. Do szczegółowych zadań Biblioteki należą :

1) gromadzenie ,opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych książkowych ,ikonograficznych oraz w wersji elektronicznej ,ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu ,

archiwizowanie przekazanych Bibliotece materiałów bibliotecznych z zakresu lokalnego dorobku kulturalnego ,a w szczególności wydawniczego ,

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,

prowadzenie działalności informacyjno -bibliograficznej,

popularyzacja książki i czytelnictwa ,

współdziałanie z bibliotekami innych sieci ,instytucjami upowszechniania kultury ,organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych ,naukowych i kulturalnych społeczeństwa,

organizowanie konkursów oraz różnorodnych imprez czytelniczych,

prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz informacyjno-metodycznej

2. W zakresie określonym w § 5 ust.2 Biblioteka może prowadzić działalność

dokumetacyjną ,naukowo-badawczą ,edukacyjną ,wydawniczą popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną .

Rozdział III

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor ,który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz .

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stary Targ .

3. Dyrektor powoływany jest w drodze postępowania konkursowego .

§ 8. 1. W zakresie swoich czynności Dyrektor wydaje zarządzenia i polecenia .

2. Zarządzenia o których mowa w ust.1 mogą przyjąć postać regulaminów .

3. Regulaminy i polecenia ,o których mowa w ust.1 i 2 wiążą w szczególności pracowników i osoby korzystające z usług Biblioteki .

§ 9.

Indywidualne decyzje Dyrektora w sprawie pozbawienia prawa korzystania z usług

Biblioteki lub odmowie przyznania tego prawa są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego .

§ 10. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk .

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie Regulaminu wynagrodzenia nadanego przez Dyrektora .

3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działalności poszczególnych stanowisk ustala Dyrektor w Regulaminie Biblioteki .

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 11.

1. Biblioteka finansowana jest poprzez :

1) dotacje z :

a/budżetu gminy

b/budżetu powiatu( w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki

publicznej,

2) dochody własne

darowizny ( uzyskane od osób fizycznych i prawnych) ,

inne źródła .

2. Dochody własne,o których mowa w ust.1 nie mogą naruszać zasady nieodpłatności usług bibliotecznych w brzmieniu nadanym jej w art.14 ustawy

z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (jednolity tekst:Dz.U. z 2012 r. poz 642 ze zm.)

§ 12.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz.U.z 2012 r. poz 406 ) .

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki ,zatwierdzony przez Wójta Gminy Stary Targ.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »