| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/493/2014 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno „Sopieszyno-Wybudowanie” w Gminie Wejherowo

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)[2]),

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo" uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/331/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 roku wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo dot. fragmentu wsi Góra uchwaloną uchwałą Nr XVII/210/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 kwietnia 2012 r., zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dot. wschodniego fragmentu wsi Gowino uchwaloną uchwałą Nr XXXIV/406/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 października 2013 r. oraz zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dot. północnego fragmentu wsi Warszkowo uchwaloną uchwałą Nr XXXV/423/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 listopada 2013 r., uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno "Sopieszyno-Wybudowanie" w Gminie Wejherowo, zwaną dalej "planem", obejmującą obszar określony na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w §3 oraz odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej);

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, schodów zewnętrznych, pochylni, które mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 1,5m oraz części podziemnych obiektów budowlanych;

7) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki;

8) układzie odwadniającym - należy przez to rozumieć układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych;

10) stanie istniejącym - należy przez to rozumieć stan w chwili uchwalenia planu;

11) zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć zagospodarowanie inne niż docelowe - niezgodne z ustaleniami planu w zakresie: przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone, powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe nie stanowią zagospodarowania tymczasowego.

§ 3.

1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) RM,RU - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich
3)KDD - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa

4) KDW - teren drogi wewnętrznej

5) KX - teren wydzielonego ciągu pieszego.

2. W terenach: KDD, KDW dopuszcza się obiekty takie jak np.: kioski z prasą, w tym punkty sprzedaży biletów - o powierzchni zabudowy maksymalnie 9m2 i wysokości zabudowy maksymalnie 4m, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe i informacyjne, chyba że ustalenia szczegółowe planu oraz przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 4.

1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca do parkowania (mp) dla samochodów osobowych:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 2 mp na mieszkanie,

2) usługi: minimum 1 mp na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się analogicznie.

§ 5.

1. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą: istniejących podziałów na działki, wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, ciągów komunikacyjnych, wydzieleń stanowiących poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także wydzieleń powstałych na skutek decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2. Na obszarze opracowania planu nie wyznacza się obszarów scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6.

1. Projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami.

2. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej, włączonej do scentralizowanego, radiowego systemu alarmowego dla Gminy Wejherowo.

§ 7.

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny oznaczone kolejnymi symbolami cyfrowymi od 1 do 16 - jak na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe planu ustalono w poszczególnych kartach terenu.

§ 8.

KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMERY TERENÓW: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. POWIERZCHNIE: teren nr 1 - 0,92ha, teren nr 2 - 3,33ha, teren nr 3 - 1,21ha, teren nr 4 - 2,67ha, teren nr 5 - 1,85ha, teren nr 6 - 0,36ha, teren nr 7 - 2,14ha, teren nr 8 - 1,21ha

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: zgodnie z § 5, ust. 1

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne - jak na rysunku planu,

b) pozostałe - zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym od gazociągu, o którym mowa w ust. 16 pkt 1, ust. 16 pkt 2,

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 30%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki - 60%,

4) intensywność zabudowy działki - minimalna: 0, maksymalna: 0,5,

5) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy gospodarczej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m,

b) dla pozostałej zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m,

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku - maksymalnie - 0,6m,

7) formy zabudowy - dopuszcza się formy:

a) wolnostojące,

b) bliźniacze,

8) kształt dachu - wielospadowy lub dwuspadowy - o symetrycznych kątach nachylenia połaci 30-45 stopni; dopuszcza się dla zabudowy gospodarczej dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m; w przypadku realizacji przybudówek, należy zastosować jednolite nachylenie połaci dachu jak dla głównej bryły budynku,
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - minimum 1000m 2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) ustala się realizację przejść ekologicznych w postaci otworów w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zrealizowanych w formie:

a) otworów o średnicy minimum 15cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5m,

b) prześwitów o szerokości minimalnej 10cm pomiędzy podmurówką, a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10cm,

3) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach szczególnych,

4) tereny nr: 1, 2, 4, 8 w części położone - jak na rysunku planu - w obszarach potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi; ustala się konieczność sporządzenia dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej zagadnienia stateczności zbocza oraz sposobu zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi w projekcie budowalnym

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

1) teren położony w obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) istniejące gazociągi, o których mowa w ust. 16 pkt 1, ust. 16 pkt 2 wraz ze strefami kontrolowanymi - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od sąsiadujących z terenami: ulic, dróg wewnętrznych oraz spoza granic planu,
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4,

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

5) zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu odwadniającego,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło - zgodnie z przepisami odrębnymi,
9) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) tereny nr: 4, 5, 6, 7 - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 - jak na rysunku planu - wybudowany po 12 grudnia 2001 roku,

2) tereny nr: 4, 5, 6, 7 - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 - jak na rysunku planu - wybudowany przed 12 grudnia 2001 roku,

3) tereny nr: 4, 7 - istniejące budynki - jak na rysunku planu - położone w całości lub w części w istniejącej strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200,
4) tereny nr: 1, 2, 5 sąsiadują z istniejącym lasem (położonym poza granicami planu) położonym w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

§ 8.

KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMERY TERENÓW: 9, 10

2. POWIERZCHNIE: teren nr 9 - 0,88ha, teren nr 10 - 0,78ha

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: RM,RU - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich - bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: zgodnie z § 5, ust. 1

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8,

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne - jak na rysunku planu,

b) pozostałe - zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 40%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki - 30%,

4) intensywność zabudowy działki - minimalna: 0, maksymalna: 0,5,

5) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy gospodarczej - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m,

b) dla pozostałej zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m,

6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku - maksymalnie - 0,6m,

7) formy zabudowy - dopuszcza się formy:

a) wolnostojące,

b) bliźniacze,
8) kształt dachu - wielospadowy lub dwuspadowy - o symetrycznych kątach nachylenia połaci 30-45 stopni; dopuszcza się dla zabudowy gospodarczej dachy o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m; w przypadku realizacji przybudówek, należy zastosować jednolite nachylenie połaci dachu jak dla głównej bryły budynku,

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - minimum 2000m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) ustala się realizację przejść ekologicznych w postaci otworów w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zrealizowanych w formie:

a) otworów o średnicy minimum 15cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5m,

b) prześwitów o szerokości minimalnej 10cm pomiędzy podmurówką, a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10cm,

3) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach szczególnych

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren położony w obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od sąsiadującej z terenami ulicy, dróg wewnętrznych oraz spoza granic planu,
2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4,

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków:

a) komunalne do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

b) pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu odwadniającego,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

8) zaopatrzenie w ciepło - zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: teren nr 10 sąsiaduje z istniejącym lasem (położonym poza granicami planu) położonym w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

§ 9.

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER TERENU: 11

2. POWIERZCHNIA: 0,44ha

3. KLASA DROGI: KDD - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) przekrój - jezdnia, chodnik; dopuszcza się ścieżkę rowerową,

2) dostępność z terenów przyległych - bez ograniczeń - zgodnie z przepisami odrębnymi

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: z ulicą Wejherowską - drogą wojewódzką nr 224 (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu lub do układu odwadniającego,
2) wprowadzane gatunki drzew powinny być zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na podwyższone stężenia zanieczyszczeń w powietrzu,

3) teren w części położony - jak na rysunku planu - w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi; ustala się konieczność sporządzenia dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej zagadnienia stateczności zbocza oraz sposobu zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi w projekcie budowalnym

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

1) mała architektura - dopuszcza się,

2) nośniki reklamowe - wyklucza się,

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - wyklucza się,

4) urządzenia techniczne - dopuszcza się,

5) zieleń - dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
1) teren położony w obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) istniejące gazociągi, o których mowa w ust 14 pkt1, ust. 14 pkt 2 wraz ze strefami kontrolowanymi - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

2) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

3) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

1) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 - jak na rysunku planu - wybudowany po 12 grudnia 2001 roku,
2) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 - jak na rysunku planu - wybudowany przed 12 grudnia 2001 roku,
3) teren sąsiaduje z istniejącym lasem (położonym poza granicami planu) położonym w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

§ 10.

KARTA TERENÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER TERENU: 12, 13, 14, 15

2. POWIERZCHNIA: teren nr 12 - 0,57ha, teren nr 13 - 0,35ha, teren nr 14 - 0,36ha, teren nr 15 - 0,57ha

3. KLASA DROGI: KDW - teren drogi wewnętrznej

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

1) przekrój - jezdnia, chodnik; dopuszcza się przekrój bez wydzielonych jezdni i chodnika,
2) dostępność z terenów przyległych - bez ograniczeń - zgodnie z przepisami odrębnymi

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM:

1) tereny nr 12, 14, 15 - z ulicą dojazdową w terenie 11.KDD;

2) teren nr 13 - z drogą wewnętrzną w terenie 12.KDW

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu lub do układu odwadniającego,
2) wprowadzane gatunki drzew powinny być zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na podwyższone stężenia zanieczyszczeń w powietrzu,

3) teren nr 12 w części położony - jak na rysunku planu - w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi; ustala się konieczność sporządzenia dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej zagadnienia stateczności zbocza oraz sposobu zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi w projekcie budowalnym

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

1) tereny położone w obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) istniejące gazociągi, o których mowa w ust. 14 pkt 1, ust. 14 pkt 2 wraz ze strefami kontrolowanymi - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

2) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

3) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

1) teren nr 14 - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 - jak na rysunku planu - wybudowany po 12 grudnia 2001 roku,

2) teren nr 14 - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 - jak na rysunku planu - wybudowany przed 12 grudnia 2001 roku.

§ 11.

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER TERENU: 16

2. POWIERZCHNIE: 0,02ha

3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: KX - teren wydzielonego ciągu pieszego

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: zgodnie z § 5, ust. 1

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) stosuje się zasady zawarte w ust. 8,

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
1) linie zabudowy - nie dotyczy

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie dotyczy,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki - nie dotyczy,

4) intensywność zabudowy działki - nie dotyczy,

5) wysokość zabudowy - nie dotyczy,

6) kształt dachu - nie dotyczy

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: zgodnie z § 5, ust. 2

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) ustala się realizację przejść ekologicznych w postaci otworów w ogrodzeniach umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zrealizowanych w formie:

a) otworów o średnicy minimum 15cm wykonanych w podmurówce, przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5m,

b) prześwitów o szerokości minimalnej 10cm pomiędzy podmurówką, a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10cm

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren położony w obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa - od drogi wewnętrznej w terenie 12.KDW,

2) parkingi - wyklucza się,

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy,

5) zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu odwadniającego,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy,

9) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: teren nr 10 sąsiaduje z istniejącym lasem (położonym poza granicami planu) położonym w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

§ 12.

Traci moc we fragmencie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno "Sopieszyno - Wybudowanie" w gminie Wejherowo, uchwalona uchwałą nr XLVI/496/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 141, poz. 2751 z dnia 22 listopada 2010r.).

§ 13.

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek planu w skali: 1:1000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
(załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 14.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Wejherowo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej gminy Wejherowo.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/493/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/493/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY WEJHEROWA
W SPRAWIE UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI SOPIESZYNO "SOPIESZYNO-WYBUDOWANIE" W GMINIE WEJHEROWO

Do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno "Sopieszyno-Wybudowanie" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 kwietnia 2014r. do 5 maja 2014r., nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/493/2014
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Wejherowo rozstrzyga, co następuje:

BUDOWA DRÓG, URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) Teren nr 11.KDD (droga dojazdowa), długość ok. 373 mb,

a) Powyższa inwestycja będzie realizowana ze środków zarządcy drogi. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie zarządcy drogi, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych wpływów realizacji planu.

b) Realizacja części inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VII/69/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w gminie Wejherowo.

2) Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i odwodnienie:

Realizacja inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VII/69/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w gminie Wejherowo.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


[1]) Dz.U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, z 2014 r. poz. 379

[2]) Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »