| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/414/2014 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Mieście i Gminie Sztum

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje: Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym i rozwojowym dzieci i młodzieży wychowującej się
w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności dóbr sportowych i kulturalnych Rada Miejska w Sztumie przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Sztum Program Wsparcia "Rodzina 3 +" w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/414/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Program Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum.

I. Podstawa prawna Programu "Rodzina 3+".

Program wsparcia "Rodzina 3+", zwany dalej "Programem", został wprowadzony na podstawie
art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013r ., poz. 182 z późn. zm.),

Program jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020.

II. Podstawowe pojęcia i definicje Programu.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta i Gminy Sztum (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica/rodziców bez ograniczenia wieku;

2) Rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Sztum - należy przez to rozumieć rodzinę faktycznie zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie Miasta i Gminy Sztum (w tym na podstawie zameldowania lub pobytu);

3) Dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione (lub w stosunku do którego toczy się postępowanie o przysposobienie) oraz dziecko znajdujące się pod opieką prawną do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;

4) Karcie - należy przez to rozumieć Kartę "Rodzina 3+", wprowadzoną niniejszym Programem, tj. dokument potwierdzający prawo do korzystania z uprawnień wynikających z Programu;

5) Podmiocie realizującym - należy przez to rozumieć właściwe jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Sztum, komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Sztum, samorządowe instytucje kultury, przedsiębiorców oraz inne podmioty realizujące wsparcie w ramach Programu;

6) Mieście i Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum;

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum;

8) MGOPS - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

III. Cele programu.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd i ma na celu:

1) promocję Rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,

2) poprawę warunków życia Rodzin wielodzietnych;

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinach
o licznym potomstwie;

4) umacnianie i wspieranie realizacji funkcji Rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

IV. Realizacja Programu.

1) Program adresowany jest do Rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum, posiadających Kartę.

2) Cele Programu, określone w pkt. III, będą realizowane m. in. poprzez:

a) zwiększanie Rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji i innych zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy;

b) promocję i koordynację systemu ulg, zwolnień, rabatów itp. w podmiotach nie powiązanych organizacyjnie, strukturalnie i kapitałowo z Miastem i Gminą oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe, rekreacyjne bądź inne na rzecz rodzin;

c) promowanie wartości oraz potrzeb Rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez Miasto i Gminę we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami;

d) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji na rzecz rozwoju Rodzin wielodzietnych;

e) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia Rodzin wielodzietnych;

f) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych, artystycznych i innych członków Rodzin wielodzietnych.

3) Instrumentami umożliwiającymi realizację celów Programu będą m. in.:

a) dostęp do oferty kina w Sztumskim Centrum Kultury poprzez stosowanie 70% zniżki od obowiązującej ceny biletów - dla wszystkich członków Rodziny wielodzietnej;

b) dostęp do zajęć organizowanych przez Sztumskie Centrum Kultury poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia - dla dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinie wielodzietnej; ponadto bezpłatny udział w zajęciach plastycznych dla wszystkich dzieci
i młodzieży;

c) opłata wnoszona na rzecz Rady Rodziców w podległych Miastu i Gminie Sztum placówkach oświatowych - dobrowolna dla wszystkich rodzin, przy czym w przypadku Rodzin wielodzietnej płatna tylko za 1 dziecko;

d) zniżka w opłacie za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w wysokości 50% dla Rodziny wielodzietnej.

e) zwolnienie z opłat z tytułu uczestnictwa dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej w imprezach otwartych organizowanych przez podległe Miastu i Gminie Sztum placówki oświatowe;

f) zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje samorządu lub na jego zlecenie poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów - dla wszystkich członków Rodziny wielodzietnej;

g) dostęp do wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Plaży Miejskiej w Sztumie poprzez stosowanie 20% zniżki od obowiązujących cen w okresie wakacji (lipiec-sierpień) - dla wszystkich członków Rodziny wielodzietnej;

h) umożliwienie ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane organizacyjnie, strukturalnie i kapitałowo z samorządem, w tym m. in. umożliwienie dzieciom
i młodzieży ulgowego uczestnictwa w zajęciach następujących klubów sportowych na terenie Miasta i Gminy Sztum:

1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zantyr":

a. zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - dla wszystkich dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej,

b. zwolnienie z odpłatności za udział w obozach sportowych - dla wszystkich dzieci/młodzieży z rodziny wielodzietnej, będących zawodnikami Klubu,

c. wsparcie dzieci/młodzieży z Rodzin wielodzietnych w zakupie niezbędnego sprzętu sportowego,

d. zwolnienie dzieci/młodzieży z Rodzin wielodzietnych, będących członkami Klubu,
z wszelkich opłat związanych z wyjazdami na zawody sportowe;

2. Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" przy Szkole Podstawowej w Czerninie :

a. zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - dla wszystkich dzieci/młodzieży
z Rodziny wielodzietnej;

b. wsparcie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej w zakupie niezbędnego sprzętu sportowego;

c. zwolnienie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej, będących członkami Klubu,
z wszelkich opłat związanych z wyjazdami na zawody sportowe;

3. Malborski Klub Kyokushin Karate Sekcja w Sztumie - opłacanie jednej składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w zajęciach dla wszystkich członków Rodziny;

4. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria" - opłacanie jednej składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w zajęciach dla wszystkich dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej;

5. Oddział Regionalny "Olimpiady Specjalne" Polska, Pomorskie":

a. zwolnienie z odpłatności za udział w obozach sportowych - dla wszystkich dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej,

b. wsparcie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej w zakupie niezbędnego sprzętu sportowego,

c. zwolnienie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej, będących członkami Klubu,
z wszelkich opłat związanych z wyjazdami na zawody sportowe;

6. Klub sportowy "Ruch" Gościszewo :

a. zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - dla wszystkich dzieci/młodzieży,

b. wsparcie dzieci/młodzieży w zakupie niezbędnego sprzętu sportowego,

c. zwolnienie dzieci/młodzieży, będących członkami Klubu, z wszelkich opłat związanych
z wyjazdami na zawody sportowe.

7. Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Postolin :

a. finansowe wsparcie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej w zakupie niezbędnego sprzętu sportowego,

b. zwolnienie dzieci/młodzieży z Rodziny wielodzietnej, będących członkami Klubu,
z wszelkich opłat związanych z wyjazdami na zawody sportowe,

c. zwolnienie dzieci i młodzieży, będących członkami klubu, z opłat za okresowe badania lekarskie,

d. nieodpłatne korzystanie z boisk sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie klubu dla wszystkich członków Rodziny,

e. nieodpłatny udział dzieci i młodzieży, będących członkami Klubu, z zimowych zajęć sportowych prowadzonych na sali.

i) dostęp do zajęć sportowych/kolonii/warsztatów/spotkań itp. organizowanych przez podmioty (organizacje pozarządowe, kluby sportowe) na zlecenie samorządu poprzez bezpłatny udział - dla dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinie wielodzietnej;

j) ulga w opłacie za odpady komunalne - jest stała w przypadku Rodzin składających się
z 5 i więcej osób.

4) Jednostką koordynującą realizację Programu, w tym wydającą Kartę, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, zwany dalej "MGOPS", który przedstawia Radzie Miejskiej w Sztumie informację o realizacji Programu za poprzedni rok w terminie do dnia 31 marca po upływie danego roku budżetowego.

V. Karta.

1) Karta "Rodzina 3 +" jest dokumentem potwierdzającym prawo Rodziny wielodzietnej do korzystania z uprawnień, wynikających z Programu.

2) Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla Rodzin wielodzietnych będzie na bieżąco aktualizowany i podawany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz MGOPS. Będzie również przekazywany każdej Rodzinie uprawnionej w chwili odbioru Karty.

3) Podmioty oferujące ulgi, zniżki i preferencje w ramach Programu są promowane przez samorząd poprzez umieszczanie ich danych teleadresowych oraz informacji o udzielonych rabatach na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz MGOPS w zakładce "Rodzina 3 +".

4) Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz jej wzór zostaną ustalone w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

VI. Promocja Programu:

Promocja działań określonych w Programie obejmować będzie rozpropagowanie jego idei i założeń w mediach, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy i MGOPS.


Uzasadnienie

Celem Programu Wsparcia "Rodzina 3 +", zwanego dalej "Programem", w Mieście i Gminie Sztum jest wspieranie Rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Jedynym kryterium przyznawania Karty "Rodzina 3 +", zwanej dalej "Kartą", w ramach Programu jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Karta nie jest instrumentem socjalnym, ale wyrazem docenienia przez samorząd gminy rodzin wychowujących liczne potomstwo. To zespół działań mających na celu wsparcie materialne Rodzin wielodzietnych stanowiących odpowiedź na niekorzystną sytuację demograficzną, tj. niski wskaźnik dzietności nie gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń, jak również słabą kondycję finansową tych rodzin oraz utrudniony dostęp do usług społecznych, oświatowych, kulturalnych, sportu czy rekreacji związany z koniecznością wnoszenia zwielokrotnionych opłat.

Wśród Rodzin wielodzietnych obserwuje się zjawisko rezygnacji z usług świadczonych przez instytucje/podmioty w zakresie kultury, sportu czy rekreacji ze względu na znaczne koszty związane z odpłatnością za nie. Skutkiem tego zjawiska jest marginalizacja Rodzin wielodzietnych
i zmniejszenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowujących się w nich.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania temu zjawisku może być stworzenie systemu zniżek, zwolnień, rabatów czy ulg w formie Karty. Te ulgi i rabaty w skali rodziny wielodzietnej przekładają się bowiem na konkretne kwoty, które mogą być zachętą do skorzystania z konkretnych usług i mniejszać zjawisko marginalizacji wielu rodzin wielodzietnych.

Program Karty będzie otwarty także dla podmiotów komercyjnych, które będą mogły swoją ofertą poszerzać i wzbogacać katalog ulg i zwolnień na rzecz Rodzin wielodzietnych. System zachęt stworzony w ramach Karty może pozytywnie wpłynąć również na rozwój rynku usług na ich rzecz, ponieważ rodziny, które ze względu na barierę finansową nie korzystały dotychczas z różnego rodzaju usług, będą chętniej i częściej korzystać z oferty przygotowanej w ramach Karty.

Proponowana w ramach niniejszego Programu Karta "Rodzina 3 +" jest elementem aktywizującym rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększając dostęp do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji czy inicjatyw kulturalnych, a tym samym czynnikiem zwiększającym zarówno integrację wewnątrzrodzinną, jak również całego środowiska rodzin wielodzietnych.

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z wprowadzenia Karty będzie utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy przyjaznej rodzinie. Ponadto, oprócz wsparcia Rodzin wielodzietnych, Program może zachęcić do posiadania kolejnych dzieci, jak również mieć wpływ na decyzję o osiedleniu się na terenie naszej gminy. Może to przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców gminy i liczby potencjalnych podatników.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »