| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/g282/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie orzekania nieważności uchwały Nr LVI/570/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wyniku badania uchwały Nr LVI/570/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

orzeka nieważność badanej uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 czerwca 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr LVI/570/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, zaś w dniu 24 lipca 2014r. była przedmiotem badania Kolegium tut. Izby.

W podstawie prawnej uchwały przywołany został art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

W § 1 badanej uchwały Rada Gminy Szemud dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - "od osoby zamieszkującej daną nieruchomość", zatem zgodnie z metodą określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy, według kryterium liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W § 2 ust. 1 uchwały Rada Gminy Szemud ustaliła "miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane selektywnie," różnicując ją "w zależności od wieku mieszkańca tej nieruchomości:
a) osoby do 18 roku życia będące 1 i 2 dzieckiem w rodzinie - 10,80 zł
b) osoby do 18 roku życia (do 24 roku życia jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym) będące 3 i kolejnym dzieckiem w rodzinie - 5,40 zł
c) pozostałe osoby powyżej 18 roku życia, które nie zostały ujęte w ww. grupach wiekowych - 10,80 zł."

Ponadto w § 2 ust. 3 uchwały Rada Gminy Szemud ustaliła iż: "W przypadku naliczenia stawki opłaty na dziecko o której mowa § 2 ust. 1 lit b osoba składająca deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie jest zobowiązana do corocznego dostarczenia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia w terminie do 31 października danego roku."

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku powyższe postanowienia Rady Gminy Szemud w sposób istotny naruszają przepis art. 6j ust. 2a w związku z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z treścią art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, uwzględniając dyspozycję tego przepisu może różnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy nie może natomiast różnicować stawek opłaty według wieku mieszkańca, liczby dzieci (1.,2.,3. i każde kolejne dziecko) oraz sytuacji (kontynuowanie nauki).

Podstawy do ustalenia zróżnicowanych według wieku, liczby dzieci czy sytuacji stawek opłaty na mieszkańca (osobę) nie może też stanowić art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią art. 6k ust. 4 rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat, jednak nie jest możliwe różnicowanie stawek opłaty na mieszkańca według jego wieku. Przepis art. 6k ust. 4 nie upoważnia bowiem rady gminy do ustalenia dodatkowych kryteriów różnicowania opłat, aniżeli te, które wynikają z art. 6j ust. 2a tej ustawy. Różnicowanie stawek opłat według takich dodatkowych kryteriów nie mieści się w granicach delegacji ustawowej przewidzianej w art. 6j ust. 2a w zw. z art. 6k ust. 4 ustawy. Pogląd taki został wyrażony także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 26 lutego 2014 roku sygn. akt III SA/Po 1676/13.

Odnosząc się do przepisu § 2 ust. 3 uchwały Kolegium tut. Izby wskazuje, że żądanie przedłożenia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia nie tylko nie znajduje oparcia w przywołanych wyżej przepisach art. 6j ust. 2a w zw. z art. 6k ust. 4 ustawy (z uwagi na brak podstaw do różnicowania stawki opłaty ze względu na wiek, liczbę dzieci i sytuację), ale także w pozostałych wniesionych w podstawie prawnej badanej uchwały. Żaden ze wskazanych przepisów nie upoważnia bowiem rady gminy do ustalania w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, obowiązku składania tego rodzaju zaświadczeń.

W związku z tym, że pozostawienie w obrocie prawnym pozostałych zapisów badanej uchwały nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kolegium postanowiło orzec nieważność całej uchwały Rady Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Józef Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »