| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 431/LIX/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. z 2014 roku, Dz.U. poz. 849 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M.P. z 2014 r., poz. 895) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2014 r., poz. 718)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 775,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.289,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.548,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne

a) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 13 ton 2.530,00 zł

- od 13 ton do poniżej 14 ton 2.538,00 zł

- od 14 ton do poniżej 15 ton 2.541,00 zł

- od 15 ton 2.547,00 zł

b) o liczbie osi trzy

- od 12 ton do poniżej 17 ton 2.535,00 zł

- od 17 ton do poniżej 19 ton 2.543,00 zł

- od 19 ton do poniżej 21 ton 2.551,00 zł

- od 21 ton do poniżej 23 ton 2.565,00 zł

- od 23 ton do poniżej 25 ton 2.593,00 zł

- od 25 ton 2.605,00 zł

c) o liczbie osi cztery i więcej

- od 12 ton do poniżej 25 ton 2.641,00 zł

- od 25 ton do poniżej 27 ton 2.655,00zł

- od 27 ton do poniżej 29 ton 2.685,00 zł

- od 29 ton do poniżej 31 ton 2.232,00 zł

- od 31 ton 2.232,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

a) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 13 ton 2.541,00 zł

- od 13 ton do poniżej 14 ton 2.544,00 zł

- od 14 ton do poniżej 15 ton 2.551,00 zł

- od 15 ton 2.531,00 zł

b) o liczbie osi trzy

- od 12 ton do poniżej 17 ton 2.544,00 zł

- od 17 ton do poniżej 19 ton 2.565,00 zł

- od 19 ton do poniżej 21 ton 2.649,00 zł

- od 21 ton do poniżej 23 ton 2.691,00 zł

- od 23 ton do poniżej 25 ton 2.212,00 zł

- od 25 ton 2.212,00 zł

c) o liczbie osi cztery i więcej

- od 12 ton do poniżej 25 ton 2.232,00 zł

- od 25 ton do poniżej 27 ton 2.703,00 zł

- od 27 ton do poniżej 29 ton 2.323,00 zł

- od 29 ton do poniżej 31 ton 3.112,00 zł

- od 31 ton 3.112,00 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 910,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.086,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.216,00 zł

5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.648,00 zł

- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.859,00 zł

- od 25 ton do poniżej 31 ton 1.929,00 zł

- od 31 ton 2.400,00 zł

b) o liczbie osi trzy i więcej

- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.406,00 zł

- powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.550,00 zł

- od 40 ton 3.092,00 zł

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.838,00 zł

- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.980,00 zł

- od 25 ton do 36 ton włącznie 2.330,00 zł

- powyżej 36 ton 2.615,00 zł

b) o liczbie osi trzy i więcej

- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.406,00 zł

- powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.420,00 zł

- od 40 ton 3.112,00 zł

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.548,00 zł

8) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi jedna

- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.466,00zł

- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.500,00 zł

- od 25 ton 1.571,00 zł

b) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 28 ton 1.650,00 zł

- od 28 ton do poniżej 33 ton 1.781,00 zł

- od 33 ton do poniżej 38 ton 1.851,00 zł

- od 38 ton 2.259,00 zł

c) o liczbie osi trzy i więcej

- od 12 ton do 36 ton 1.902,00 zł

- powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1.938,00 zł

- od 38 ton 2.288,00 zł

9) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi jedna

- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.500,00 zł

- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.571,00 zł

- od 25 ton 1.642,00 zł

b) o liczbie osi dwie

- od 12 ton do poniżej 28 ton 1.608,00 zł

- od 28 ton do poniżej 33 ton 1.902,00 zł

- od 33 ton do 36 ton 1.902,00 zł

- powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1.957,00 zł

- od 38 ton 2.386,00 zł

c) o liczbie osi trzy i więcej

- od 12 ton do poniżej 38 ton 1.851,00 zł

- od 38 ton 2.330,00 zł

10) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.902,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.123,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 332/XLVII/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 431/LIX/2014
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 listopada 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 431/LIX/2014
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Stosownie do postanowień art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz.849). W/w ustawa nie ustala konkretnych stawek podatku od środków transportowych, stąd też Rada Miejska w Nowym Stawie ustala wysokość stawek podatkowych, jakie mają być stosowane na obszarze gminy Nowy Staw. Podatek od środków transportowych nie może jednak przekroczyć maksymalnych stawek ustalonych dla poszczególnych pojazdów. Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia. Stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przygotowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok pobieranych na terenie gminy Nowy Staw pozostaje na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »