| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych [1](Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1m2,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych -0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) garaży - 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Cmentarze.

2. Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

4. Budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę oraz zajęte pod nie grunty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Ossowski


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »