| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Osieczna

z dnia 6 listopada 2014r.

zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłacie od posiadania psów

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) R a d a G m i n y O s i e c z n a uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budowle związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Osieczna.

2. Budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte pod nie grunty.

3. Budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury na wsi oraz zajęte pod nie grunty.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkoły.

§ 3. 1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów, posiadanie psa:

1) nabytego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2) trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji,

3) poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

2. Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan określony w ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Osieczna z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłacie od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krzemiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »