| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/421/2014 Rady Gminy Stężyca

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo w zakresie działki nr 343

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca".

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo w zakresie działki nr 343 o powierzchni ok. 3,0 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:

1) rysunek planu, w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:

1) Rozdział I zawierający postanowienia ogólne;

2) Rozdział II zawierający ustalenia ogólne dla wszystkich terenów w granicach opracowania;

3) Rozdział III zawierający ustalenia szczegółowe obowiązujące dla konkretnych terenów wskazanych w poszczególnych paragrafach za pomocą symbolu zgodnego z rysunkiem planu;

4) Rozdział IV zawierający ustalenia końcowe.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1.2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyróżniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej budynkami do powierzchni terenu. Powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

4) wskaźniku intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po obrysie budynku z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku i budowli. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku. Ww. elementy bryły budynku nie mogą być wysunięte o więcej niż 2,00 m poza wyznaczoną w planie nieprzekraczalną linie zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budowli z zakresu łączności publicznej oraz sieci i elementów infrastruktury technicznej.

6) szerokości frontu działki - należy przez to rozumieć szerokość działki mierzoną od strony drogi publicznej lub innej drogi, z której realizowany jest wjazd lub wejście na działkę;

7) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną - nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną, o powierzchni ustalonej w planie lecz nie większej niż 4,0 m2; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, czy też elementem systemu informacyjnego gminy. W planie ustala się rozróżnienie na nośniki reklamowe wolnostojące i nośniki reklamowe na budynkach;

8) wielkopowierzchniowym nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy o powierzchni eksponującej reklamę powyżej 4,0 m2;

9) stanie istniejącym - należy przez to rozumieć stan istniejący na dzień uchwalenia planu;

10) zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu w planie, dopuszczony na czas określony tj. do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu;

11) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego a dla innych obiektów budowlanych, od najniżej położonej istniejącej rzędnej terenu do najwyżej położonego punktu obiektu budowlanego;

12) wysokiej ściance kolankowej - należy przez to rozumieć ściankę na poddaszu, będącą przedłużeniem ściany ostatniej kondygnacji, wykonaną w celu podniesienia dachu i zwiększenia powierzchni użytkowej poddasza, o wysokości min. 1,2 m;

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy.

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Nr XIII/151/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2012 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, będącego załącznikiem, o którym mowa w § 2pkt 1.

§ 6. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w planie określa się:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) ustalenia dotyczące stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol cyfrowo-literowy terenu oznaczający numer porządkowy terenu i oznaczenie literowe przeznaczenia terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) budynki o wysokich wartościach kulturowych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 8.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
Obszar planu obejmuje tereny oznaczone następującymi symbolami:

1) 01.RM - teren zabudowy zagrodowej;

2) 02.R - teren rolniczy.

§ 9.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym.

2. Zakaz stosowania betonowych ogrodzeń prefabrykowanych i pełnych od strony dróg publicznych.

3. Nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów i grafitu.

4. Nakaz wykończenia elewacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą.

5. Zakaz stosowania sidingu winylowego i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji.

6. W zakresie lokalizowania nośników reklamowych i tablic informacyjnych ustala się zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych nośników reklamowych. Dopuszcza się szyldy związane z prowadzoną działalnością o powierzchni do 2 m2.

7. W granicach opracowania planu zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych obiektów gospodarczych.

§ 10.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar opracowania położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zagospodarowanie musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

2. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego.

3. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

4. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być ograniczony do terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.

5. Na terenie planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Teren nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

6. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych.

7. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

8. Na obszarze planu ustala się zachowanie cennej zieleni.

9. Przy lokalizacji i wykonywaniu nowych obiektów budowlanych, w tym dróg, sieci podziemnych i budynków należy chronić istniejącą zieleń.

10. Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew lub krzewów.

11. Do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów z wyjątkiem urządzonych ogrodów.

12. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych.

13. Należy bezwzględnie zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

§ 11.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Wskazuje sie, że na terenie 01.RM istnieje budynek o wysokich wartościach kulturowych (oznaczony na załączniku graficznym). Budynek należy poddać rewaloryzacji, prowadząc w nim remonty kapitalne lub doraźne, z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej w uzgodnieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków.

2. Dopuszcza się jego rozbiórkę w sytuacjach szczególnie uzasadnionych jego stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania takich opinii oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu w uzgodnieniu z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków.

3. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić właściwego terenowo Konserwatora Zabytków.

§ 12.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

§ 13.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenuParametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Rozdziale III uchwały.

§ 14.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

Nie dotyczy.

§ 15.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
§ 16

Szczegółowe warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
Obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziomem terenu podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 17.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dostępność drogowa - z drogi dojazdowej poza granicami opracowania planu.

2. Zaopatrzenie w wodę - z istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

3. Zaopatrzenie w energie.

1) Z istniejącej sieci SN i WN;

2) na terenie planu zlokalizowana jest sieć energetyczna średniego napięcia SN i wysokiego napięcia WN. Dla wysokiego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 40 m (po 20 m z każdej strony) z zakazem budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dla średniego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 15, 0 m (po 7, 5 m z każdej strony) z zakazem budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Docelowo należy przewidzieć przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego - w tym wypadku przestają obowiązywać strefy ochronne.

4. Gospodarka odpadami stałymi : zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Odprowadzenie ścieków:

1) ustala się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a indywidualne rozwiązania bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i indywidualnych systemów gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych. Dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. Zaopatrzenie w ciepło: z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp..

7. Zaopatrzenie w gaz: poprzez dystrybucję gazu butlowego, docelowo z sieci gazociągowej.

8. Zaopatrzenie w inne media : zaopatrzenie w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych.

§ 18.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Nie ustala się.

§ 19.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

1. Dla terenu 01.RM ustala się stawkę procentową w wysokości 15%.

2. Dla terenu 02.R ustala się stawkę procentową w wysokości 1%.


Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01.RM wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1. Przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej. Dopuszcza się usługi, handel i rzemiosło związane z działalnością rolniczą.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 20%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy - minimalnie 0,0, maksymalnie 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna - dla terenu minimalnie 40% powierzchni terenu;

5) szerokość elewacji frontowej - dowolna;

6) forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca;

7) wysokość zabudowy - do II kondygnacji nadziemnych, włącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 9 m dla zabudowy mieszkalnej, maksymalnie 12 m dla zabudowy gospodarskiej i inwentarskiej;

8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

9) poziom posadzki parteru - maksymalnie 0,60 m mierzone od poziomu terenu przed wejściem do budynku;

10) geometria dachu :

a) dla budynków mieszkalnych - dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia głównej połaci dachowej: 35o - 45o lub o kącie nachylenia 22o - 25 o dla dachów z wysoką ścianką kolankową,

b) dla budynków gospodarczych - dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia głównej połaci dachowej: 22o - 35o;

11) wskaźniki parkingowe:

a) minimum 2 miejsca parkingowe na 1 budynek mieszkalny,

b) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora;

12) kolorystyka elewacji :

a) dostosować do historycznych uwarunkowań,

b) należy stosować na elewacjach cegłę ceramiczną, kamień, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna;

3. Zasady podziału na działki budowlane

1) Dopuszcza się podział terenu na działki nie mniejsze niż 3000m2,

4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy; wskazane uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do budynków i zagrody tradycyjnej;

2) Nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem wewnętrznego dziedzińca.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02.R wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1. Przeznaczenie terenu - teren rolniczy.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie dotyczy.

3. Zasady podziału na działki budowlane - zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej;

2) dopuszcza się:

a) obiekty małej architektury,

b) prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej,

c) uzupełnienia zieleni w sposób nie naruszający istniejących wartości i form układów zieleni,

d) urządzanie terenów zieleni, padoków dla koni,

e) Urządzenie drogi gospodarczej do siedlisk rolniczych.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 22. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszej zmiany planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo, w gminie Stężyca przyjęty uchwałą nr XLIII/237/10 Rady Gminy Stężyca z dnia 4 listopada 2010 r.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/421/2014
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/421/2014
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 września 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAPOWO
W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 343

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), projekt planu został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, po raz pierwszy w dniach od 19.03.2014 roku do 18.04.2014 roku oraz po raz drugi w dniach od 10.07.2014 roku do 07.08.2014 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, 9 Marca 7, 83-322 Stężyca.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu, mógł wnieść uwagi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Do w/w projektu przedstawionego w pierwszym wyłożeniu zg ł oszono jedn ą uwag ę w ustawowym terminie, tj. do dnia 05.05.2014 roku, (uwaga złożona dnia 14.04.2014 r. przez osobę fizyczną) - uwaga została uwzględniona.

Do w/w projektu przedstawionego w drugim wyłożeniu nie zg ł oszono ż adnych uwag w ustawowym terminie, tj. do dnia 22.08.2014 roku.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/421/2014
Rady Gminy Stężyca
z dnia 30 września 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

DOT. ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAPOWO W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 343

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 594) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań własnych gminy obejmują uzbrojenie terenów w sieci: wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Inwestycje te finansowane będą ze środków budżetowych gminy, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) dochody własne Gminy,

2) dotacje,

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne,

4) kredyty, pożyczki preferencyjne,

5) środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne).

Do pozostałych zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania. Inwestycje realizowane będą przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.


Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo (w zakresie działki nr 343) został sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XIII/151/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo (w zakresie działki nr 343). Uchwałą tą Rada Gminy Stężyca zobowiązała Wójta do jej realizacji w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie oraz został wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu przedstawionego w pierwszym wyłożeniu wpłynęła jedna uwaga, do projektu przedstawionego w drugim wyłożeniu nie wpłynęła żadna uwaga.

Z uwagi na treść art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie w następującym zakresie:

a) W projekcie planu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

b) W projekcie planu zostały uwzględnione uwagi organów uzgadniających i opiniujących,

c) Do projektu planu nie wpłynęły uwagi,

d) Transgraniczne oddziaływanie ustaleń planu nie zostało przeprowadzone, gdyż jak wynika z prognozy oddziaływania na środowisko nie wystąpią niekorzystne oddziaływania transgraniczne,

e) Monitoring skutków realizacji planu będzie prowadzony zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy z formalnego punktu widzenia odpowiada wymaganiom stawianym przez przepisy art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wskazuje na możliwość jego uchwalenia.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo (w zakresie działki nr 343) uznaje się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »