| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/503/2014 Rady Gminy Luzino

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo działka nr 86/7 i cz. dz. nr 86/8, gm. Luzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)[1]) oraz art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.)[2]) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/416/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. Luzino)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

Dział I.
Ustalenia ogólne

§ 1. Po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. Luzino, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Luzinie nr XVI/172/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany oraz tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino oraz nr XXIX/368/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino, po rozstrzygnieciu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. Luzino, zwaną dalej "planem", której granice zostały określone na rysunku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie obszaru górniczego (zakład wydobycia kruszywa).

§ 4. Obszar planu obejmuje 1 teren, PG - obszary i tereny górnicze (eksploatacja złoża kruszyw naturalnych);

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów.

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4. terenie należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5. kondygnacji - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;

6. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz wysokość innych obiektów budowlanych, od najniżej położonej rzędnej terenu;

7. maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy - linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków; wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tę linię więcej niż 1,5 m;

8. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

9. powierzchni biologicznie czynnej - powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

10. procencie zabudowy terenu - należy przez to rozumieć wyrażoną w procentach maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu;

11. skrócie m.p. - należy przez to rozumieć miejsce postojowe;

12. zaleceniu - wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem.

13. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie budynku z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki;

§ 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Terenu planu, oznaczony na rysunku planu, położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami;

2) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

3) Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;

4) Władający terenem winien uzyskać koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża;

5) Po cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji teren należy zrekultywować, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) Na obszarze objętym planem ustala się nakaz gromadzenia, segregacji oraz usuwania odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

7) Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochrony gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących: roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: W obrębie planu nie występują obiekty o wartościach kulturowych.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy;

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę: zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy z ujęcia własnego zgodnie z przepisami odrębnymi;

2. Odprowadzenie ścieków:

1) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych,

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika na ścieki zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Odprowadzenie wód deszczowych:

1) z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

3) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych;

4. Zaopatrzenie w gaz : nie dotyczy;

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne,

2) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych nie wyznaczonych w planie;

6. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy;

7. Unieszkodliwianie odpadów stałych:

1) obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, na zasadach określonych stosownymi uchwałami Rady Gminy Luzino,

2) gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach,

3) odpady poprodukcyjne utylizują i wywożą podmioty gospodarcze we własnym zakresie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Na każdym terenie dopuszcza się lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu;

9. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów);

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Obsługa komunikacyjna terenów objętych granicami planu poprzez tereny przyległe.

2. Dla terenu 1-PG należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min. 1mp na 5 pracowników.

Dział II.
Ustalenia szczegółowe

§ 10. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-PG wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1. obszary i tereny górnicze (eksploatacja złoża kruszyw naturalnych). Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z eksploatacją złoża;

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Wysokość zabudowy: max. 9,0 m

2) Procent zabudowy terenu: max. 5% .

3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się.

4) Intensywność zabudowy: min. 0,0, max. 0,05

5) Linie zabudowy: 12 m od lasu, zgodnie z rysunkiem planu

6) Geometria dachu: nie ustala się.

7) Pokrycie dachu: nie ustala się.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Wielkość nowo projektowanej działki: Nie ustala się. Uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały.

2) Szerokość frontu nowo projektowanej działki: nie ustala się,

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: Nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji:

1) Dostępność drogowa: z terenów przyległych.

2) Parkingi: zgodnie z § 9 uchwały.

6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia miejsc postojowych.

2) Pozostałe warunki jak w § 7 ust.1 uchwały.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy

8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) Teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych.

2) Ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej.

3) Należy gromadzić nadkład w postaci gleby, mas skalnych (gliniaste przerosty złożowe) w celu wykorzystania w procesie rekultywacji.

4) Należy wyznaczyć filar ochronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi.

5) Zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem.

6) W celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich zabezpieczenie przez obsianie mieszankami traw, ewentualnie wykonanie faszyny.

10. Stawka procentowa: 30%.

Dział VI.
Ustalenia końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Formela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/503/2014
z dnia 15 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/503/2014
z dnia 15 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/503/2014
z dnia 15 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Dalsze zm. Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072

[2]) Dalsze zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz.405, poz. 1238, z 2014 r. poz.379

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »