| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie: Budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 66 761 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 60 597 825 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6 163 621 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 68 393 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 56 767 881 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 626 117 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 1 632 552 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 603 115 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 970 563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł;

2. Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1 500 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 4, w tym dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 5;

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się kwotę wydatków na odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 140 zł;

2. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 382 000 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 382 000 zł przeznaczonych na:

2.1 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 361 000 zł,

2.2 Realizację zadań określonych w gminnym programu zwalczania narkomanii sumę w wysokości

21 000 zł;

3. W ramach wydatków o których mowa w pkt 2:

3.1 mogą być udzielane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją programów,

3.2 realizację wydatków o których mowa w pkt 2 powierza się ośrodkowi pomocy społecznej, jednostkom oświaty, jednostce kultury fizycznej i urzędowi miasta;

4. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 92 900 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 92 900 zł;

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 6 156 zł;

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 450 000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 450 000 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w wysokości 321 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 7 882 903 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8, tym:

1. Dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 113 433 zł;

2. Dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 6 038 001 zł;

3. Dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 1 731 469 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 2 077 884 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, co stanowi 0,58 % wydatków budżetu;

2. Rezerwy celowe w wysokości 1 677 884 zł, co stanowi 2,45 % wydatków budżetu.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

3. Zaciągnięcia w wybranych przez siebie bankach w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, którego zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco, spłata następować będzie w 60 miesięcznych ratach począwszy od miesiąca stycznia 2016 roku w latach 2016-2020, a źródłem pokrycia będą podstawowe dochody własne gminy;

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie


Kazimierz Okrój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA REDA

w 2015r.

1. Przychody budżetu gminy Reda

paragraf

Wyszczególnienie

Plan

Przychody razem, w tym:

4 603 115

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

3 103 115

952

Przychody z kredytów na rynku krajowym

1 500 000

2. Rozchody budżetu gminy Reda

paragraf

Wyszczególnienie

Plan

Rozchody razem

2 970 563

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 970 563


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2015r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

710

Działalność usługowa

300,00

71035

Cmentarze

300,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

300,00

bieżące

razem:

300,00

II. WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

710

Działalność usługowa

300,00

71035

Cmentarze

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

bieżące

razem:

300,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2015 rok

I. DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

437 154,00

437 154,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

437 154,00

437 154,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

437 154,00

437 154,00

Dochody razem

437 154,00

437 154,00

II. WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

2 132 983,00

2 132 983,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

1 655 829,00

1 655 829,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 655 829,00

1 655 829,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

437 154,00

437 154,00

4270

Zakup usług remontowych

247 500,00

247 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

189 654,00

189 654,00

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

40 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

40 000,00

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

35 640,00

35 640,00

80101

Szkoły podstawowe

17 240,00

17 240,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 240,00

17 240,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 316,00

4 316,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 316,00

4 316,00

80110

Gimnazja

14 084,00

14 084,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

14 084,00

14 084,00

Wydatki razem:

2 168 623,00

2 168 623,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2015 rok.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody własne

Dochody

Wydatki

801

x

OŚWIATA I WYCHOWANIE

321 400

321 400

80101

Szkoły podstawowe razem, w tym:

226 400

226 400

Szkoła Podstawowa nr 2

53 500

53 500

Szkoła Podstawowa nr 5

30 400

30 400

Szkoła Podstawowa nr 6

50 500

50 500

Szkoła Podstawowa nr 3 przy Zespole Szkół nr 2

92 000

92 000

80110

Gimnazja razem, w tym:

95 000

95 000

Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1

95 000

95 000

x

x

Ogółem

321 400

321 400


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp

Wyszczególnienie

klasyfikacja budżetowa

Plan

Plan po zmianie

w tym dotacje dla jednostek:

sektora finansów publicznych

z poza sektora finansów publicznych

I

Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizacje zadań w zakresie:

x

113 433

113 433

0

113 433

1

Przeciwdziałania alkoholizmowi

85154

113 433

113 433

0

113 433

II

Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:

x

6 038 001

6 038 001

1 155 380

4 882 621

1

Szkoły podstawowe

80101

570 593

570 593

0

570 593

2

Przedszkola

80104

4 040 594

4 040 594

0

4 040 594

3

Inne formy wychowania przedszkolnego

80106

271 434

271 434

0

271 434

4

Domy Kultury

92109

774 096

774 096

774 096

0

5

Biblioteki

92116

381 284

381 284

381 284

0

III

Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:

x

1 731 469

1 731 469

1 721 469

0

1

Lokalny transport zbiorowy

60004

1 655 829

1 655 829

1 655 829

2

Drogi publiczne gminne

60016

40 000

40 000

40 000

3

Szkoły podstawowe

80101

17 240

17 240

17 240

4

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

80103

4 316

4 316

4 316

5

Gimnazja

80110

14 084

14 084

4 084

x

OGÓŁEM

x

7 882 903

7 882 903

2 876 849

4 996 054

7 872 903

razem dotacje celowe

x

113 433

113 433

razem dotacje podmiotowe

x

6 038 001

6 038 001

dotacje wg porozumień z JST

x

1 731 469

1 731 469

razem

0

7 882 903

7 882 903

zg z system BeSTi@


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »