| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2014 Rady Gminy Luzino

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.).

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 62 579 079,21 zł, w tym:

1. dochody bieżące-56 205 510,79 zł.

2. dochody majątkowe-6 373 568,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 61 567 725,21 zł, w tym:

1. wydatki bieżące-51 477 381,07 zł.

2. wydatki majątkowe-10 090 344,14 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym: a. zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3
do uchwały: 970 000,00 zł, b. zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały: 9 120 344,14 zł.

3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały: 4 705 074,62 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 011 354,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu stanowiące kredyt długoterminowy na wkład własny do projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO oraz projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO, w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości 4 011 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości-239 863,00 zł.

2. Celową w wysokości-368 823,34 zł,z przeznaczeniem na : a. Wydatki dotyczące działu "Oświata i wychowanie" - 210 460,34 zł, b. zarządzanie kryzysowe w kwocie - 158 363,00 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 436 090,00 zł oraz wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 372 760,00 zł. Dochody określa załącznik nr 6, zaś wydatki załącznik nr 6a.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 1 493 688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 339 732,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 409 737,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 162 500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6 321,00 zł.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 123 280,00 zł i wydatków w wysokości 123 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2. sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO oraz projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO, w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości: 1 500 000,00 zł,

2. sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO oraz projektu pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO, w wysokości 3 000 000,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
(dział 756 ) oraz podatek od nieruchomości.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których, wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej BIP.LUZINO.PL.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Formela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3, 3a i 4 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3,%203a%20i%204.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Objaśnienia


Załącznik Nr 1 do objaśnień
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 2 do objaśnień
Zalacznik16.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »